Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työssäoloajan uusi laskentatapa parantaa määräaikaisten asemaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.10.2006 11.15
Tiedote -

Työeläkeuudistuksen yhteydessä työsuhderekisteri muuttuu työansiorekisteriksi, eikä työsuhteiden alkamis- ja päättymistietoja enää rekisteröidä samalla tarkkuudella kuin ennen. Lisäksi vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan työn ansioraja alenee vuoden 2007 alusta olennaisesti. Tästä syystä esitetään, että eräiden etuuksien saamiseen vaadittava työssäoloaika laskettaisiin rekisteröidyistä ansioista rekisteröidyn työssäoloajan sijaan.

Työttömyysturvalaissa on säädetty työssäoloehdon täyttävästä ajasta ja palkasta. Alalla, jossa ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 40-kertainen peruspäivärahan määrä. Ehdotuksessa kokoaikatyön vähimmäispalkka kirjattaisiin suoraan lakiin ja se olisi 940 euroa kuukaudessa. Kun työssäoloehdon täyttää 18 tunnin viikkotyöllä, työssäoloehdon täyttävän työn palkka olisi siten vähintään 423 euroa kuukaudessa. Jakamalla tällä vähimmäispalkalla eläkelakien mukaiset ansiot saataisiin kyseisen vuoden työssäolokuukausien määrä.

Laskentatapaa sovellettaisiin muun muassa työttömyysturvalaissa määriteltyihin korotettuun ansio-osaan ja peruspäivärahan korotusosaan, joiden saamiseksi työssäoloaikavaatimus on 20 vuotta sekä koulutuspäivärahaan, jonka saamiseksi työssäoloaikavaatimus on 10 vuotta. Lisäksi sitä sovellettaisiin vuorotteluvapaalakiin ja aikuiskoulutuslakiin. Vuorotteluvapaassa työhistoriaedellytys on 10 vuotta, korkeampaan korvaukseen vaaditaan 25 vuotta työssäoloaikaa. Aikuiskoulutustuessa jakaja olisi 940, sillä sen saamisen ehtona on vain viiden vuoden työssäoloaika. Molempia jakolukuja tarkistettaisiin vuosittain TyEL:n palkkakertoimella.

Ehdotus yhdenmukaistaa eri etuuksien työhistorian laskentaa ja parantaa hieman määräaikaisissa työsuhteissa olevien asemaa, koska heille kertyy työhistoriaa aiempaa helpommin. Esimerkiksi ansaitsemalla 5 076 euroa vuodessa, saa yhden vuoden työssäoloaikaa, vaikka vuoteen sisältyisi työttömiä jaksoja.

Uuteen työssäoloajan laskentaan siirrytään asteittain, koska vasta vuoden 2007 työssäoloaikaa lasketaan uudella tavalla. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 12. lokakuuta. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Esko Salo, puh. 160 73180

Sivun alkuun