Hyppää sisältöön
Media

Työryhmäehdotus: Osapäivärahan turvin takaisin työelämään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2004 11.00
Tiedote -

Työntekijöiden työssä jaksamiseen on viime vuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Yhtenä syynä on ollut varhainen eläkkeelle siirtyminen. Eläkkeelle siirtyminen tai työelämästä syrjäytymisen uhka voi kuitenkin kohdistua myös nuoriin ja keski-ikäisiin. Yhtenä riskitekijänä ovat pitkät sairauslomat. Monien selvitysten mukaan kynnys palata työelämään pitkältä sairaslomalta nousee. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että työhön paluuta helpotettaisiin siten, että pitkältä sairaslomalta omaan työhönsä palaava työntekijä tai yrittäjä voisi osapäivärahan turvin palata asteittain takaisin työelämään. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle keskiviikkona 16. kesäkuuta.

Lakiin ei tällä hetkellä sisälly mahdollisuutta maksaa sairauspäivärahaa osalta päivää. Sairauspäivärahaa saavan ei siis ole mahdollista palata kokeiluluontoisesti työhönsä ennen sairauslomansa päättymistä ilman, että hän menettäisi päivärahaoikeutensa. Osittainen työskentely sairauslomalla saattaisi joissakin tapauksissa kuitenkin edesauttaa vakuutetun kuntoutumista ja nopeuttaa toimintakyvyn palautumista.

Työryhmä ehdottaa, että osapäivärahajärjestelmästä säädettäisiin sairausvakuutuslaissa. Osapäiväraha olisi sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, jota voidaan maksaa, kun vakuutettu on sairausvakuutuslain mukaan työkyvytön. Osapäiväraha voitaisiin myöntää tukemaan työntekijän tai yrittäjän työhön paluuta pitkähkön työkyvyttömyysjakson jälkeen. Osapäivärahalla ei olisi omavastuuaikaa sen seuratessa täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettua sairauspäivärahaa. Osapäivärahaa voitaisiin maksaa sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on päättynyt. Etuuden maksaminen edellyttäisi, että työntekijä on ollut ennen sairastumistaan kokoaikatyössä. Tätä työaikaa lyhennettäisiin työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella siten, että työaika olisi 40-60 prosenttia kokonaistyöajasta ja palkka sitä vastaava. Työntekijän toimeentulo koostuisi osa-aikaisesta työstä saatavasta palkasta ja osapäivärahasta. Edellytyksenä olisi, että vakuutettu pystyisi hoitamaan osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään tai toipumistaan.

Työryhmän ehdotuksen mukaan osapäivärahaa voitaisiin maksaa vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta. Osapäivärahaa voitaisiin maksaa yhdessä tai useammassa jaksossa, joiden minimikesto olisi kaksi viikkoa. Etuutta maksettaisiin jokaiselta arkipäivältä ja sen määrä olisi puolet sitä edeltäneen sairauspäivärahan määrästä. Tavoitteena on, että osapäivärahajärjestelmä tulee voimaan vuoden 2006 alusta lukien.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti osapäivärahatyöryhmän keväällä 2003. Työryhmän puheenjohtajana toimi hallitusneuvos Anja Kairisalo. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää sairauspäivärahajärjestelmän kehittämismahdollisuuksia osapäiväraha- tai osakuntoutusrahajärjestelmän luomiseksi. Työryhmän tavoitteena oli löytää ratkaisuja, joilla voidaan tukea paluuta työhön pitkän työkyvyttömyysjakson jälkeen ja edistää työ- ja toimintakyvyn palautumista. Työryhmä ehdottaa loppuraporttissaan, että osapäivärahajärjestelmän käynnistämiseen liitetään sen vaikutuksia kartoittava tutkimus, jossa kerätään kokemuksia mm. osapäivärahan käyttöasteesta, sen perusteena olevista diagnooseista ja osapäivärahaa saaneiden työalasta. Jatkoselvityksessä tulisi myös ottaa kantaa kysymykseen tulisiko osapäivärahaan oikeutettujen ryhmää laajentaa kattamaan myös muut kuin kokoaikatyössä olevat palkansaajat ja yrittäjät.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Anja Kairisalo, Vakuutusosasto, puh. 160 74411
hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, Vakuutusosasto, puh. 160 73174

Toimittajakappaleet STM:n viestinnästä, Mervi Kopomaa-Weymarn, puh. 160 74481
Raporttia voi tilata STM:n julkaisumyynnistä puh. 03 – 260 8158

Raportti löytyy kohdasta julkaisut osoitteesta www.stm.fi

Sivun alkuun