Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyä uudistettava

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2010 6.00
Tiedote -

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyä arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan voimassa olevaan vakavaraisuutta koskevaan lainsäädäntöön olisi tehtävä useita uudistuksia. Muutokset olisivat lähinnä nykyisen sääntelyn päivityksiä.

Uudistukset lisäisivät työeläkelaitosten edellytyksiä tuottavaan ja nykyistä joustavampaan sijoitustoimintaan lähivuosina, jolloin talouskasvu saattaa olla hidasta. Tavoitteena olisi myös parantaa työeläkelaitosten sijoitustoiminnan riskien arviointia.

Asiantuntijaryhmän lisäksi on työskennellyt laaja-alainen työryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida sekä finanssikriisin vaikutuksia Suomen työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaan että asiantuntijatyöryhmän ehdotuksia. Työryhmät luovuttivat raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle tänään 20. huhtikuuta.

"Kaikkien toteutettavien muutosten tulee turvata kansalaisten asianmukaisen eläketurvan toteutuminen ja järjestelmän rahoituksellinen kestävyys. Tehdyt eläkelupaukset on kyettävä pitämään samalla, kun työeläkemaksun korostuspaine yritetään pitää mahdollisimman alhaisena. Keskeistä on myös arvioida, kuinka raportin ehdotukset parantavat työeläkejärjestelmän toimintakykyä mahdollisissa tulevaisuuden kriisitilanteissa", totesi ministeri Hyssälä vastaanottaessaan työryhmien raportit.

Uudistukset voimaan kolmessa eri vaiheessa

Asiantuntijatyöryhmän mukaan uudistukset voidaan saattaa voimaan kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisenä voimaan saatettaisiin ne nopeasti toteutettavat parannukset, jotka voitaisiin antaa eduskunnan käsittelyyn jo syksyllä 2010.

Toisessa vaiheessa tehtäisiin ne muutokset,  joiden valmistelu vaatii lisäselvityksiä, mutta jotka olisi perusteltua saada voimaan ennen määräaikaisen vakavaraisuuslainsäädännön voimassaolon päättymistä 1.1.2013. Tällaisia olisivat esimerkiksi menettelytavat erillisten vakavaraisuussäännöstön käyttöönotoksi poikkeusoloja varten sekä uudet säännöt sijoitustoiminnan hallinnointia ja valvontaa varten.

Kolmannessa vaiheessa toteutettaisiin vakavaraisuusmekanismin ja katesäännöstön pitkän aikavälin uudistukset, jotka voisivat tulla voimaan vuonna 2014.

Vakavaraisuusmekanismin otettava paremmin huomioon sijoitustoiminnan riskit

Työryhmä ehdottaa, että vakavaraisuuden raportointi tehtäisiin todellisen riskin mukaan. Täsmennyksiä tarvitaan osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osuuden sääntelyyn, lyhytaikaisten joukkovelkakirjalainojen ja joukkovelkakirjojen luokitteluun sekä vakavaraisuusluokittelun parametreihin. Lisäksi työryhmän mukaan sijoitusten luokittelukäytäntö olisi yhdenmukaistettava.

Pitkällä aikavälillä vakavaraisuusmekanismia olisi uudistettava muun muassa siten, että siinä otettaisiin huomioon työeläkejärjestelmän erityispiirteet sekä olennaiset työeläkevakuutuslaitoksen sijoitustoiminnan riskit ja vakuutusriskit.

Katesäännöstö joustavammaksi

Katesäännöksiä ehdotetaan ensimmäisessä vaiheessa uudistettavaksi muun muassa siten, että täsmennettäisiin julkisen kaupankäynnin määritelmää sekä niitä rajoituksia, jotka koskevat sijoituksia yhteen yhteisöön. Säännöksiä, jotka koskevat sijoituksia muihin kuin ETA- ja OECD-maihin, olisi muutettava siten, että ne vastaisivat paremmin niille asetettuja tavoitteita. Lisäksi vakuudettomiin velkasitoumuksiin tehtyjen sijoitusten sääntelyä olisi osin muutettava.

Työryhmän mukaan tulevaisuudessa katesäännöstä olisi perusteltua osittain yhdistää vakavaraisuussäännöstöön. Sijoituksiin liittyviä riskejä voitaisiin ottaa huomioon jo vakavaraisuuslaskennassa, mikä mahdollistaisi nykyistä katesäännöstöä joustavamman ja työeläkelaitosten sijoitusten todellisia riskejä paremmin kuvaavan sijoitussääntelyn.

Finanssimarkkinoiden poikkeusoloissa tarvitaan hyvää riskinkantokykyä 

Riskinkantokykyä voitaisiin parantaa myös eläkevastuiden täydennyskertoimen määrittämisellä neljännesvuosittain, jolloin se ottaisi nopeammin huomioon sijoitusmarkkinoiden vaihtelua. Työryhmä esittää, että tämä muutos tehtäisiin uudistusten ensimmäisessä vaiheessa.

Työeläkelaitosten vakuutus- ja sijoitusriskeihin varaudutaan kahdella puskurilla: tasoitusvastuulla ja toimintapääomalla. Työryhmä esittää puskureiden käytön tehostamista siten, että puskurit yhdistettäisiin ja muodostettaisiin uusi puskuri, vakavaraisuuspääoma.

Vakaviin markkinahäiriötilanteisiin olisi varauduttava määrittelemällä laissa ne menettelyt, jotka otetaan käyttöön finanssimarkkinoiden poikkeustilanteissa.

Finanssikriisin vaikutukset työeläkejärjestelmän rahoitukseen

Finanssikriisi seurauksia arvioineen laaja-alaisen työryhmän mukaan finanssikriisi on vaikuttanut suomalaisen työeläkejärjestelmän rahoituksen vakauteen pääasiassa kahdella eri tavalla. Eläkerahastoihin vaikutukset olivat merkittäviä, sillä sijoitusomaisuuden, varsinkin osakkeiden arvot, laskivat huomattavasti syksyllä 2008. Jakojärjestelmän osalta rahoitustilanne puolestaan heikkenee työllisyysasteen laskiessa ja työllisyyskehityksen ollessa ennakoitua heikompaa. Tämä johtaa pienempiin maksutuloihin.

Vuoden 2008 lopulla säädetyn määräaikaislain avulla vältyttiin siltä, että työeläkelaitokset olisivat joutuneet myymään osakkeitaan ja hankkimaan tilalle vähemmän riskillisiä sijoituksia.

Laaja-alainen työryhmä pitää asiantuntijatyöryhmän tekemiä ehdotuksia oikeansuuntaisina, mutta suosittelee tarkempien vaikutusarviointien tekemistä siinä yhteydessä, kun uudistuksia valmistellaan.

Lisätietoja

Johtaja Antero Kiviniemi, puh. 09 160 73878, [email protected]


Muualla palvelussamme

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn
uudistamista selvittäneen asiantuntijatyöryhmän
selvitys (STM:n selvityksiä 2010:14)

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn
uudistamista selvittäneen
laaja-alaisen työryhmän selvitys (STM:n selvityksiä 2010:12)


Sivun alkuun