Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä: toksikologinen osaamiskeskus varmistaisi alan poikkihallinnollisen osaamisen ja yhteistyön

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.5.2019 10.03
Tiedote 63/2019

Suomeen tarvitaan toksikologinen osaamiskeskus. Osaamiskeskus antaisi hyvät mahdollisuudet uudenlaiselle poikkihallinnolliselle toiminnalle ja riittävälle alan osaamiselle myös tulevaisuudessa. Näin esittää toksilogisen osaamisen vahvistamista Suomessa selvittänyt työryhmä.

Suomessa on tällä hetkellä liian vähän toksikologian osaajia. Nykyisillä resursseilla ei pystytä riittävästi varautumaan ja tekemään riskinarviointia, jota tarvitaan esimerkiksi terrorismin, ilmastonmuutoksen ja vakavien kemikaalionnettomuuksien aiheuttamien terveys- ja ympäristöuhkien torjumiseksi.

Osaamiskeskus antaisi pohjan uudenlaiselle yhteistyölle

Toksikologisen osaamiskeskuksen tehtävänä olisi muun muassa tutkia laaja-alaisesti suoraan tai ympäristön kautta ihmisen terveyteen haitallisesti vaikuttavia kemikaaleja sekä kehittää ja ylläpitää toksikologista osaamista ja erityisesti riskinarviointia Suomessa. Se myös osallistuisi uusien toksikologien koulutukseen yhteistyössä yliopistojen kanssa ja koordinoisi kansallisia toksikologisia yhteishankkeita ja selvityksiä.

Toksikologinen osaamiskeskus (T-oske) ehdotetaan perustettavaksi hallinnollisesti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) Kuopioon. Osaamiskeskus olisi eri virastojen yhtäpitävin hallinnollisin määräyksin muodostettu yhteistyöelin. Mukana yhteistyössä olisivat THL:n lisäksi Työterveyslaitos (TTL), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Ruokavirasto. Työryhmän ehdotusten jatkovalmisteluissa arvioidaan myös, miten Fimean toksikologien osaaminen voitaisiin ottaa mukaan toimintaan.

Ehdotettu yhteistyömalli olisi aikaisempia verkostomaisia organisaatioiden yhteistyömuotoja selkeämmin ohjattu ja poikkihallinnollisesti resursoitu, joten se voisi toimia pilottina myös muiden alojen yhteistyöverkostoille.

Työryhmä esittää osaamiskeskuksen riittävän resursoinnin varmistamiseksi noin miljoonan euron lisärahoitusta toksikologisen osaamisen vahvistamiseen. Raha käytettäisiin pääosin uusien alan virkojen perustamiseen osaamiskeskuksen työhön osallistuvissa asiantuntijalaitoksissa.

Toksikologian asiantuntijalta edellytetään laaja-alaista osaamista

Toksikologian asiantuntijan on ymmärrettävä kemiallisten aineiden ja muiden tekijöiden ominaisuuksia sekä ihmisen ja muiden eliöiden rakenteita ja toimintaperiaatteita eli fysiologiaa, biokemiaa ja patologiaa. 

Työryhmän mukaan alalle pitäisi kouluttaa lisää sekä maisteri- että tohtoritutkinnon suorittaneita osaajia. Työryhmä esittää, että Itä-Suomen yliopistolla olisi valtakunnallinen erityistehtävä laaja-alaisen toksikologisen koulutuksen järjestämisessä. Tähän kuuluisivat yleisen toksikologian lisäksi ympäristö-, lääkeaine-, työ- ja ekotoksikologian osa-alueet sekä ympäristöterveys. Koulutuksen keskittäminen Itä-Suomen yliopistoon on perusteltua muun muassa siksi, että siellä on jo nyt Suomen laaja-alaisin toksikologien koulutus ja tutkimus.

Toksikologista osaamista tarvitaan riskinarvioinnissa sekä esimerkiksi arvioitaessa erilaisia vahinko- ja onnettomuustilanteita sekä niiden seurauksia ja torjuntatoimia. Asiantuntijat arvioivat muun muassa kemiallisten aineiden ja muiden vastaavanlaisten tekijöiden (esim. ilman pienhiukkasten, säteilyn, kasvinsuojeluaineiden) vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. 

Nykyisin osaamista tarvitaan yhä enemmän myös ekotoksikologiasta ja eliöiden populaatioiden selviytymisestä esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä. Toksikologeja tarvitaan myös sisäisen turvallisuuden parantamiseen, varautumiseen ja terrorismin torjuntaan liittyvissä tehtävissä. 

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, STM, 02951 63311 

Sivun alkuun