Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää: TEO:lle lisää ohjaus- ja valvontavaltaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2004 8.00
Tiedote -

Työryhmä esittää Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (TEO) lisää ohjaus- ja valvontavaltaa terveydenhuollossa. Lisäksi TEOn toimialaa ehdotetaan laajennettavaksi joiltain osin myös sosiaalihuollon valvontaan. Tällä hetkellä TEO valvoo lääninhallitusten ohella terveydenhuollon ammattihenkilöitä heidän toimiessaan terveyden- ja sairaanhoidossa. Se laillistaa, antaa ammatinharjoittamislupia ja hyväksyy suojatun ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavia koulutuksia sekä ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä. Jälkikäteisvalvontana TEO mm. käsittelee terveydenhuollon ammattihenkilöistä tehtyjä kanteluja, ilmoituksia ym. valvonta-asioita. Lääninhallitusten tehtävänä on mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sekä myös terveydenhuollon ammatinharjoittajien valvonta.

Työryhmä esittää terveydenhuollon ammatinharjoittajien valvonnan lisäksi TEOlle myös terveydenhuollon toimintayksikköjen ohjausta ja valvontaa tietyissä tapauksissa. TEOn tehtäväksi tulisi myös lääninhallitusten ohjaaminen terveydenhuollon toimintayksikköjen valvonnan periaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi.

Lääninhallitukset antaisivat esityksen mukaan edelleen luvat yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille, mutta TEOn tehtäväksi tulisi ohjata lääninhallituksia lupamenettelyn periaatteiden yhdenmukaistamiseksi koko maassa.Työryhmä ehdottaa myös, että TEOon perustettaisiin yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien valtakunnallinen rekisteri.

TEOn tulisi ohjata lääninhallituksia terveydenhuollon ammattihenkilöstön valvonnassa. TEOn ja lääninhallitusten työnjako kirjattaisiin lakiin.

Terveydenhuollon ohjaus- ja valvontatehtävien lisäksi TEOn tehtäviä laajennettaisiin sosiaalihuollon ohjaukseen ja valvontaan. Sen tulisi ohjata lääninhallituksia julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvonnan periaatteiden ja menettelytapojen sekä ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Tietyissä terveydenhuollon kysymyksiin liittyvissä tapauksissa TEO voisi ratkaista valvontaa koskevan asian myös sosiaalihuoltoon liittyviltä osin. TEO ylläpitäisi yksityisten sosiaalihuollon palvelujen tuottajien valtakunnallista rekisteriä.

Työryhmä ehdottaa myös, etteivät lääninhallitukset eikä TEO tutkisi sosiaali- tai terveydenhuoltoon liittyvää kantelua, joka koskee yli viisi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityisen painavaa syytä.

Työryhmän ehdotusten toteuttaminen terveydenhuollon osalta edellyttää arviolta 26 uuden viran perustamista ja sosiaalihuollon osalta 15 uutta virkaa TEOon. Toimialan laajennus ja sen vaatimat virkojen perustamiset ja rekrytoinnit voitaisiin toteuttaa asteittain kolmen-viiden vuoden kuluessa. Samassa yhteydessä ehdotetaan sekä lääninhallitusten että TEOn nykyisten voimavarojen vahvistamista.

Taustaksi

Työryhmän asettamisen taustalla on yhtenä syynä ollut, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvitsevien kannalta palvelujärjestelmän hajanaisuus ja valvonnan ohuus on huolestuttavaa.

Työryhmän näkemyksen mukaan päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadunhallinnasta ja sen jatkuvasta kehittämisestä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköillä ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavilla itsellään. Palvelujen laatutason arvioiminen ja siihen liittyvä ohjaus jäävät kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavien ja valvovien viranomaisten vastuulle. Tässä tehtävässä tarvittavan arvioinnin ja ohjausvälineiden kehittämisessä on Stakesilla merkittävä tehtävä ja vastuu. Työryhmä haluaa asettamiskirjeessä annettujen tehtävien lisäksi erityisesti kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja valvontaa siten, että kansalaisten perusoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat samalla kun potilasturvallisuus ja sosiaalihuollon asiakkaan asema paranevat.

Työryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime vuoden maaliskuussa työryhmän selvittämään Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäviä nykyisessä valvontajärjestelmässä ja valmistelemaan sen toimialan laajentamista. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja Arto V. Klemola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Arto V. Klemola, STM, puh. 09-160 73795
ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson, STM, puh. 09-160 73760
apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM, puh. 09-160 73804
apulaisjohtaja Ritva Kujala, TEO, puh. 09-7729 2103

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimialan laajentamista selvittäneen työryhmän muistio; Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 4/2004.

Muistio on STM:n verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi > julkaisut > työryhmämuistiot

Sivun alkuun