Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työllisyyspaketti, tasa-arvo- ja terveysasiat EU-ministereiden käsittelyssä

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.5.2004 10.00
Tiedote -

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontuu 1.- 2.6. 2004 Luxemburgissa.

Työministeri Tarja Filatov osallistuu ministerineuvoston kokoukseen tiistaina 1.kesäkuuta, jolloin esillä on vuoden 2004 työllisyyspaketti, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, Euroopan tasa-arvoinstituutti sekä naisten ja miesten tasa-arvo tavaroiden ja palvelujen vaihdannan alalla. Keskiviikkona 2.6. Suomea edustaa peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja tuolloin käsitellään mm. potilaiden liikkuvuutta, nuoriin kohdistuvien alkoholihaittojen vähentämistä ja Kansainvälistä terveyssäännöstöä.

EU uusii työllisyyden hoitoa koskevat suosituksensa

Asian käsittely pohjautuu komission tiedonantoon ”Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpano tehokkaammaksi”. Tarkoitus on, että ministerineuvosto pääsee poliittiseen yhteisymmärrykseen vuoden 2004 työllisyyssuuntaviivoista ja työllisyyssuosituksista.

Työllisyyssuuntaviivat hyväksytään lopullisesti kesäkuun Eurooppa-neuvoston käsittelyn jälkeen. Niiden osalta ei ole tulossa muutoksia viime vuodelle vahvistettuihin jäsenmaiden suuntaviivoihin. Työllisyyssuositukset sen sijaan uudistetaan täydellisesti vastaamaan Hollannin entisen pääministerin Wim Kokin johdolla toimineen työryhmän suosituksia.

Suomi voi hyväksyä sille ehdotetut suositukset, ja Suomi kannattaa suosituksen muuttamista entistä strategisimmiksi. Uusissa suosituksissa Suomen edellytetään lisäävän työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä vähentämällä pienipalkkaisten työvoimakustannuksia huolehtien kuitenkin samalla terveen julkisen talouden ylläpitämisestä. Lisäksi Suomen edellytetään houkuttelevan lisää ihmisiä työmarkkinoille ja tekemällä työnteosta todellinen vaihtoehto kaikille. Aktiivisen työvoimapolitiikan uudistusten vaikutusta rakennetyöttömyyteen ja alueellisiin eroihin tulee seurata. Muita heikommassa asemassa olevien nuorten, vammaisten ja maahanmuuttajien aktivointia ja integrointia tulee helpottaa. Verotuksen ja etuusjärjestelmien uudistamista työttömyysloukkujen poistamiseksi tulee jatkaa. Aktiivisena ikääntymisen valtakunnallisen strategian toteuttamiseksi tulee parantaa työoloja. Heikosti koulutetuille ja iäkkäille työntekijöille pitää järjestää kannustimia ja koulutusta. Panostusta henkilöpääomaan ja elinikäiseen oppimiseen tulee lisätä ja tehostaa vähentämällä koulunkäynnin varhaista lopettamista ja lisäämällä heikosti koulutettujen koulutusta.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen jatkuu

Neuvosto hyväksyy asetusehdotuksen, joka koskee sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä heidän perheenjäseniinsä. Asetuksessa maksuihin perustumattomia erityisetuuksia koskevia säännöksiä muutetaan komission ehdotuksen mukaisesti. Suomi hyväksyy asetuksen, jossa lapsen hoitotuki, vammaistuki, eläkkeensaajien asumistuki ja työmarkkinatuki säilyvät ja maahanmuuttajan erityistuki hyväksytään uutena ei-eksportoitavana maksuihin perustumattomana erityisetuutena. Näitä etuuksia maksetaan siis vain Suomessa asuvalle henkilölle.

Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta alustava keskustelu

Neuvosto käy lounaan aikana alustavan keskustelun mahdollisesti perustettavan tasa-arvoinstituutin lisäarvosta. Jäsenmaat tuovat esiin niitä erityiskysymyksiä, joita ne toivovat huomioitavan tulevassa, instituutin perustamista koskevassa yksityiskohtaisemmassa ehdotuksessa. Suomi pitää tärkeänä, että Unionin ja jäsenmaiden tasa-arvokysymyksiin liittyvää tietoa koordinoidaan ja välitetään jäsenmaiden kesken. Jatkossa tulisi keskustella instituutin tehtävistä, rahoituksesta ja organisaatiosta yksityiskohtaisemmin.

Sukupuolten tasa-arvon periaate halutaan laajentaa työelämän ulkopuolisiin alueisiin

Neuvosto käy poliittisen keskustelun direktiiviehdotuksesta, joka koskee naisten ja miesten tasa-arvoa tavaroiden ja palvelujen vaihdannan alueella. Direktiiviä sovellettaisiin yhteisön toimivallan rajoissa yleisesti saatavien hyödykkeiden vaihdannassa kuten mm. asuminen, yksityisvakuutukset, liikenne, kaupankäynti ym. Neuvoston keskustelun pohjana on neljä kysymystä, jotka keskittyvät pääasiassa siihen, tulisiko sukupuolta käyttää laskentatekijänä vakuutuspalveluissa. Suomi katsoo, että sukupuolen käyttämistä vakuutustoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista kieltää silloin, kun sen käyttö perustuu objektiivisiin, asiallisiin ja tasa-arvon tavoite huomioon ottaen oikeasuhtaisiin syihin. Unionin tasolla kysymys on sikäli merkittävästä asiasta, että tähän mennessä tasa-arvon edistämisessä on keskitytty vain työelämän kysymyksiin.

Potilaiden liikkuvuutta seuraavan foorumin perustamisesta keskustellaan

Komissio esittelee tiedonannon potilaiden liikkuvuudesta ja neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät aiheesta.

Päätelmissä todetaan, että jäsenmaat vastaavat terveyspalvelujensa järjestämisestä. Taloudelliset näkökulmat tulevat vaikuttamaan yhä enemmän potilaiden liikkuvuuteen. Suomi hyväksyy päätelmät lukuun ottamatta neuvoston aikomusta perustaa korkean tason foorumi, joka käsittelisi potilaiden liikkuvuuteen ja terveydenhuollon kehityssuuntauksiin liittyviä asioita ja raportoisi neuvostolle. Tämä perustuu Suomen yleiseen linjaan, jonka mukaan uusien ryhmien perustamista tulisi välttää ja jo olemassa olevia rakenteita tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Jos muut maat kuitenkin tukevat laajasti foorumin perustamista, Suomi ei sitä yksin vastusta.

Komissio esittelee myös toisen tiedonannon, joka käsittelee sosiaalisen suojelun uudistamista laadukkaan, helposti saatavilla olevan ja kestävän terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon kehittämiseksi. Yhdessä tiedonannot muodostavat osan EU:n laajuista strategiaa, jolla komission mukaan varmistetaan, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan hakeutua halutessaan hoitoon muissa jäsenmaissa ja että EU:n laajuisella yhteistyöllä voidaan edistää järjestelmien yhteistyötä. Suomi tukee jäsenvaltioiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa terveydenhuollon kysymyksissä niillä alueilla, joilla on saavutettavissa unionin tason lisäarvoa.

Nuorten alkoholinkäytölle erityishuomio alkoholistrategiaa laadittaessa

Komissio on jo aiemmin saanut tehtäväksi laatia raportti lasten ja nuorten alkoholinkäytön suosituksen toimeenpanosta ja valmistella kokonaisvaltainen strategia alkoholihaittojen vähentämiseksi. Nyt neuvosto uudistaa nämä toimeksiannot ja korostaa, että nuorten alkoholinkäytön tulee saada erityistä huomiota strategiassa. Neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät ”Alkoholi ja nuoret”. Päätelmien tärkein viesti on, että yhteisön toimialojen, kuten verotus, mainonta, sisämarkkinat, tulisi entistä enemmän ottaa huomioon alkoholiin liittyvä kansanterveysnäkökulma. Suomi korostaa, että komission valmisteleman alkoholistrategian tulisi keskittyä yhteisön yhtenäiseen ja johdonmukaiseen tapaan käsitellä alkoholiasioita.

Kansainvälistä terveyssäännöstöä uusitaan

WHO:n piirissä aloitetaan kesäkuussa hallitustenväliset neuvottelut Kansainvälisen terveyssäännöstön tarkistamiseksi. Neuvosto päättää nyt komissiolle annettavista neuvotteluohjeista. Terveyssäännöstön uudistuksella halutaan vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kansanterveyden suojelun alalla, erityisesti tartuntatautien alalla ja lisätä jäsenvaltioiden kykyä ehkäistä tautiepidemioita. Suomi pitää Kansainvälisen terveyssäännöstön uusimista tarpeellisena ja ajankohtaisena.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Antti Närhinen, TM, puh. 1604 8029 ja hallitusneuvos Liisa Heinonen, TM, puh. 1604 8017 (työllisyyspaketti)

apulaisosastopäällikkö Anne Neimala, STM, puh. 160 73870, hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola, STM, puh. 160 74200 (sosiaaliturvajärjestelmän koordinaatio)

johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, STM, puh. 160 74494, (tasa-arvoinstituutti, naisten ja miesten tasa-arvo palvelujen saatavuudessa)

ylijohtaja Kimmo Leppo, STM, puh. 160 73803, hallitussihteeri Mervi Kattelus, STM, puh. 160 74161 (potilaiden liikkuvuus)

johtaja Tapani Melkas, STM, puh. 160 73886, Ismo Tuominen, STM, puh. 160 74018 (alkoholi)

lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM, puh. 160 74030, ylitarkastaja Anna Ehrnrooth, STM, puh. 160 74034 (kansainvälinen terveyssäännöstö)

Sivun alkuun