Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työhyvinvointia sairaalatyöhön - tutkimushanke käynnistyi

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.6.2004 6.00
Tiedote -

Puhtia hoitohenkilökunnan jaksamiseen

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen laajan, kaksivuotisen sairaalayhteisöjen työhyvinvointiin kohdistuvan tutkimus- ja kehittämishankkeen avajaisseminaari pidettiin maanantaina 14.6.2004 Säätytalossa Helsingissä. Projektin tavoitteena on kehittää työhyvinvointia tukevia uusia hyviä ratkaisumalleja sekä työntekijöiden, lähiesimiesten, ylemmän johdon sekä työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyötä.

Käynnistyvään tutkimushankkeeseen osallistuu noin 30 eri sairaaloiden osastoa. Mukana ovat muun muassa Oulun, Tampereen, Kuopion, Helsingin ja Turun yliopistolliset sairaalat, Keski-Suomen, Satakunnan, Lapin ja Etelä-Karjalan keskussairaalat sekä Diacor Helsingistä.

Projekti on jatkoa Työelämän tutkimuskeskuksen toteuttamalle ”Hoitotyöntekijä työssään ja ympäristössään - uusia näkökulmia tasapainoiseen työelämään” -hankkeelle. (Tutkimusraportti on ilmestynyt sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojelujulkaisuja-sarjassa, nro 77.) Hankkeessa keskeisiksi hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi nousivat mm. työaikojen sovittaminen työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan, työyhteisöjen keskinäisen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön sujuvuus sekä työyhteisöjen ilmapiiriin liittyvät kysymykset. Työyhteisöjen toiveina kehittämistyön jatkamisessa esitettiin johdon, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyön kehittämistä. Nyt käynnistynyt tutkimushanke tulee hyödyntämään tästä tutkimuksesta saatuja kokemuksia, menetelmiä, tuloksia ja yhteistyösuhteita.

Hoitoalankin vastattava työelämän muutokseen

Avajaisseminaarissa puhunut työsuojeluasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre totesi hyvän ja osaavan johtamisen oleva työssä jaksamisen perusedellytys. Työn ilon löytäminen ja säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää hoitohenkilökunnan kohdalla, sillä toimiva terveydenhuolto pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Johtamista on kehitettävä muuttuvan työn ja ihmisten ehdoilla.

Hoitoalan työntekijöihin kohdistuu tällä hetkellä monenlaisia paineita. Potilaat ovat yhä useammin huonokuntoisia ja moniongelmaisia, potilaskierto on nopeaa, sijaisista on puutetta ja työntekijöiden keski-ikä on varsin korkea. Näiden paineiden alla moni hoitoalalla työskentelevä murtuu ja työhyvinvointiongelmat ovat yhä yleisempiä. Kunta-alan työolobarometrin 2002 mukaan kolme neljäsosaa terveydenhuoltoalan henkilöstöstä kokeekin kiireen ja henkisen rasittavuuden kasvaneen työssään.

Kunnilla ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia lisähoitohenkilöstön palkkaamiseen, pikemminkin kuntien taloutta on korjattu supistamalla hoitohenkilöstön määrää. Toimivien hoitopalvelujen turvaamiseksi hoitohenkilöstön terveydestä ja työkyvystä huolehtiminen on entistä tärkeämpää. Lisäksi hoitoalan työpaikkoja tulee kehittää, jotta ne ovat haluttuja myös tulevaisuudessa.

Työministeriöltä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä yhteisrahoitus

Projektin rahoittavat yhteistyössä työministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön työelämää kehittävät ohjelmat. Työministeriön Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) tavoitteena on kehittämisprojekteja rahoittamalla ja niiden tuloksia levittämällä auttaa suomalaisia työpaikkoja löytämään uudenlaisia keinoja, joilla ne kykenevät vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kehittäminen on yksi Tykes-ohjelman painopistealueita. Lisätietoa ohjelmasta Internetistä: www.tykes.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työelämän vetovoimaisuutta lisäävän Veto-ohjelman keskeisinä tavoitteina ovat sairauksien aiheuttamien työstä poissaolojen kääntäminen laskuun sekä työtapaturmien ja ammattitautien määrän merkittävä vähentäminen. Lisäksi tavoitteena on työ- ja perhe-elämän nykyistä parempi yhteensovittaminen. Nämä kysymykset ovat ajankohtaisia erityisesti naisvaltaisella terveydenhuoltoalalla. Lisätietoa Veto-ohjelmasta Internetistä: www.vetoatyoelamaan.fi.

Lisätietoa Työhyvinvointia sairaalatyöhön tutkimushankkeesta antavat:

Tutkimushankkeen projektipäällikkö Riikka Kivimäki, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus, puh. 03-215 7258 tai 050-597 5690

Tutkimushankkeen tutkija Aija Karttunen, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus, puh. 03-215 7264 tai 050-384 8979

Projektipäällikkö Tuomo Alasoini, Työelämän kehittämisohjelma Tykes, puh. 09-1604 9292 tai 040-552 9665

Sivun alkuun