Hyppää sisältöön
Media

Työeläkelaitosten sijoitustoimintaa ja hallintoa uudistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2006 13.15
Tiedote -

Hallitus on esittänyt torstaina 7. joulukuuta työeläkelaitosten sijoitustoimintaa ja hallintoa koskevan lakipaketin vahvistamista. Lakipaketissa ovat mukana eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttaminen (sijoitukset), eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja vastuuvelan kattaminen (kate ja vakavaraisuus), työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminen (hallinto) sekä Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttaminen (valvonta). Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Eläkejärjestelmän maksukykyä varmistetaan antamalla eläkelaitoksille mahdollisuus lisätä osakesijoitustensa määrää korkeampien sijoitustuottojen saavuttamiseksi. Tavoitteena on hillitä työeläkemaksujen nousupainetta. Kasvavan sijoitusriskin takia työeläkeyhtiöiden hallintoa uudistetaan. Muun muassa hallituksen jäsenten kelpoisuusehtoja kiristetään vaatimalla heiltä hyvää työeläkevakuutustoiminnan ja sijoitusasiain tuntemusta.

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaa määriteltäessä otetaan huomioon työeläkevarojen sijoittamiseen liittyvät riskit nykyistä täsmällisemmin. Siksi eläkelaitoksen on riittävästi hajautettava sijoituksiaan, jotka jaetaan vakavaraisuusrajan laskemiseksi ryhmiin niiden todellisten riskien mukaan. Vakavaraisuusraja lasketaan sijoitusten riskejä kuvaavien arvojen avulla.

Eläkelaitoksen on myös katettava sitoumuksistaan aiheutuva vastuuvelkansa. Katteena olevien varojen sijoittamisessa on otettava huomioon säännökset vastapuoliriskien ja riskikeskittymien rajoittamisesta. Säännösten selkeyttäminen ja ajankohtaistaminen vähentää yksityiskohtaisuutta ja lisää jossain määrin eläkelaitosten harkintavaltaa sijoituksia tehtäessä, mikä korostaa eläkelaitoksen hallituksen vastuuta sijoitustoiminnan järjestämisessä.

Työeläkevakuutusyhtiöitä koskeva lainsäädäntö selkiytyy siten, että yhtiön hallintoa koskevat säännökset vastaavat yleistä yhtiölainsäädäntöä. Työeläkevakuutusyhtiöt ovat kuitenkin itsenäisiä ja riippumattomia muusta liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Kilpailu eläkelaitosten välillä pakottaa yhtiön enenevässä määrin kiinnittämään huomiota sen taloudelliseen menestykseen ja hyvään asiakaspalveluun. Yhtiöiden hallintojärjestelmä rakentuu niin, että vastuut ovat selkeät ja toimintaedellytykset vastaavat paremmin taloudellista liiketoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden olosuhteita. Työeläkevakuutusyhtiön on annettava Vakuutusvalvontaviraston määräämällä tavalla tietoja markkinointiin ja asiakashankintaan käytetyistä varoista. Lisäksi sen on annettava tiedot huomattavista tai poikkeuksellisesta liiketoimista yhtiön ja sen asiakkaiden välillä.

Valvonnan tehostamiseksi Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa painotetaan Vakuutusvalvontaviraston valvonta- ja tarkastustoimen itsenäisyyttä sekä selkeytetään johtokunnan, ylijohtajan ja johtajien lainsäädännöllistä asemaa ja vastuuta.

Lisätietoja antavat ylijohtaja Tarmo Pukkila, puh. (09) 160 73864 ja apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, puh. (09) 160 73878

Sivun alkuun