Hyppää sisältöön
Media

Terveyskeskukseen yhteys välittömästi - hoitoon pääsyyn takarajat

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2004 11.30
Tiedote -

Kansanterveyslakia ja erikoissairaanhoitolakia ehdotetaan muutettavaksi ensi vuoden maaliskuun alusta siten, että niissä säädettäisiin, missä ajassa potilaan on viimeistään päästävä kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja sairaalaan. Potilaan oikeuksia koskevaan lakiin tulisi velvoite ilmoittaa potilaalle hoitoon pääsyn ajankohta, ja jos se muuttuu, syy muutokseen. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 29. huhtikuuta. Presidentin on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle 30. huhtikuuta.

Esityksen mukaan terveyskeskukseen pitäisi saada arkipäivisin virka-aikana välitön yhteys. Kiireettömän hoidon tarpeen arvioon terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilölle, ei siis välttämättä lääkärille, olisi päästävä kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ellei asiaa ole voitu hoitaa puhelinneuvonnalla. Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon olisi päästävä kohtuullisessa ajassa, perusterveydenhuollossa viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa tai perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa, esimerkiksi aluesairaalassa, enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan perustellusta syystä lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi olisi järjestettävä kolmessa viikossa siitä, kun lähete on saapunut terveydenhuollon toimintayksikköön, esimerkiksi sairaalan poliklinikalle. Hoidon tarpeen arvion perusteella lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon olisi päästävä viimeistään kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito olisi järjestettävä hoidon tarpeen kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa, jos lääketieteelliset tai hoidolliset seikat eivät edellytä muuta.

Jos hoitoa ei voida antaa määräajassa, kunnan tai kuntayhtymän olisi hankittava hoito muilta palveluntuottajilta, esimerkiksi toiselta sairaalalta tai yksityissektorilta, ilman että potilaan asiakasmaksu muuttuu. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien ja kuntien keskinäistä vastuuta sairaanhoitopiirin sairaalaan lähetettyjen potilaiden hoidon järjestämisestä esitetään selvennettäväksi. Kaikille sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaille olisi järjestettävä palvelut samojen periaatteiden mukaisesti. Tämä uudistus poistaisi kuntakohtaiset jonot. Mahdollisuuksia saada tietoja hoitoon pääsystä vahvistettaisiin siten, että terveydenhuollon toimintayksikköjen olisi julkaistava hoitoon pääsyn odotusajat.

Lakiesityksellä ei luoda potilaalle subjektiivista oikeutta päästä hoitoon. Potilaalla ei myöskään olisi rajatonta oikeutta saada mitä tahansa hoitoa, vaan hänen terveydentilastaan johtuvan hoidon tarpeen arvioisi terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitoon pääsy turvattaisiin silloin, kun kyse olisi lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perustellusta hoidosta, joka määrittyisi mm. kansallisten hoitosuositusten tai vakiintuneiden hoitokäytäntöjen perusteella. Lakiesityksellä halutaan lisätä oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta hoitoonpääsyssä.

Lakiin esitetään myös säännöstä tutkimus- ja hoitosuunnitelman tekemisestä. Se vahvistaisi erityisesti pitkäaikaissairaiden ja lääketieteellisessä kuntoutuksessa olevien potilaiden asemaa.

Erikoismaksuluokkajärjestelmästä luovuttaisiin. Sen korvaisi erityinen erityispoliklinikkatoiminta, jota voitaisiin järjestää sairaaloissa arkisin klo 16 jälkeen sekä lauantaisin ja sunnuntaisin. Sen yhteydessä hoidettavilta potilailta voitaisiin periä normaalia poliklinikkatoimintaa korkeammat maksut.

Lait tulisivat voimaan 1.3. 2005. Lääkärit, joilla on oikeus hoitaa potilaita erikoismaksuluokassa, säilyttävät oikeutensa 29.2.2008 saakka.

Lisätietoja:

Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, puh. 09-160 73804
Hallitusneuvos Pekka Järvinen, puh. 09-160 73800
Neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri, puh. 09- 160 74194
Neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki, puh. 09-160 73806

Sivun alkuun