Hyppää sisältöön
Media

STM: Parannuksia perhe-etuuksiin sekä eläkeläisten ja veteraanien asemaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2010 8.00
Tiedote 246/2010

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2011 on 11,6 miljardia euroa, joka on 23 miljoonaa euroa vuoden 2010 varsinaista talousarviota suurempi.

Määrärahan kasvu johtuu suurimmaksi osaksi Sata-komitean linjaamien uudistusten toteuttamisesta sekä sosiaaliturvaetuuksien tarvearvioiden tarkistuksista.

Merkittävimpiä uudistuksia ovat takuueläkkeen käyttöönotto ja indeksisuojan ulkopuolella olevien perusetuuksien sitominen kuluttajahintojen muutosta kuvaavaan kansaneläkeindeksiin 1.3.2011 lukien.

Takuueläkkeen käyttöönotosta aiheutuu vuonna 2011 valtiolle lisämenoja 93,6 miljoonaa euroa. Takuueläkettä maksetaan henkilölle, jonka eläke on pienempi kuin takuueläke.
Täysimääräinen takuueläke on 685 euroa kuukaudessa vuoden 2010 indeksitasossa.

Indeksiin sidotaan vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, erityishoitorahat, lapsilisät sekä kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki. Näiden etuuksien tason tarkistamisesta johtuvat lisäkustannukset ovat indeksiennusteiden mukaan ensi vuonna noin 11,1 miljoonaa euroa. Lapsilisämenoissa indeksiin sitominen merkitsee 9,5 miljoonan euron lisäystä.

Tukea rintamaveteraanien kotihoidon kehittämiseen

Rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitettua määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi 2,3 miljoonalla eurolla, jolla lisätään kuntouttavia, kotona selviytymistä tukevia palveluja. Veteraanien tukemiseen ehdotetaan yhteensä 350,8 miljoonaa euroa.

Ruotsissa asuville sotainvalideille esitetään korvattavaksi kotiin annettavien kunnallisten avopalvelujen kustannukset ensi vuoden alusta lähtien. Uudistus lisää määrärahan tarvetta 0,2 miljoonaa euroa.

Sairausvakuutuskorvauksiin joustavuutta

Työhön palaavien henkilöiden sairauspäivärahan enimmäisaikaan liittyviin rajoitteisiin ehdotetaan joustoja. 1.7.2011 lähtien päivärahaa voitaisiin maksaa enimmäisajan jälkeenkin enintään kahdelta kuukaudelta, jos henkilö palaa työhön vähintään kuukaudeksi. Lisämeno, joka on 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja sen jälkeen vuosittain 4,5 miljoonaa euroa, rahoitetaan palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksulla sekä työnantajien
sairausvakuutusmaksulla.

Sairaanhoitokustannuksia ehdotetaan korvattaviksi kunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä hoidosta 1.3.2011 lukien. Lääkäri- ja hammaslääkäripalkkioiden lisäksi korvausta myönnettäisiin terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemän tutkimuksen tai hoidon kustannuksista. Uudistus tehostaa julkisten tiloja käyttöä ja lisää ensi vuonna valtionosuutta 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen esitetään hallitusohjelman mukainen 21,25 miljoonan euron korotus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen. Sillä rahoitetaan 1.9.2009 voimaan tulleen vammaispalvelulain uudistuksen toteuttamista, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa, uuden terveydenhuoltolain toimeenpanoa, päihdeäitien hoidon järjestämistä, lapsiperheiden kotipalvelun vahvistamista sekä Hämeenlinnan naisvankilan perheosaston toimintaa.

Terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävää valtion korvausta esitetään korotettavaksi 5,0 miljoonaa euroa.

Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestäminen siirrettiin Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi 1.9.2010 alkaen. Vuonna 2011 tulkkauspalvelujen määrärahan tarpeeksi arvioidaan 17,4 miljoonaa euroa.

Valtakunnallisen sähköisen potilastietoarkiston ja lääkemääräyksen toteutukseen sekä sosiaalihuollon sähköisen asiakirjahallinnon kehittämiseen esitetään 20,3 miljoonaa euroa.

Kansaneläkelaitokselle ehdotetaan 1.1.2011 alkaen lakisääteistä velvollisuutta järjestää kuntoutuspsykoterapia. Nykyisin Kela korvaa kuntoutuspsykoterapian harkinnanvaraisesti.

Valtionosuuteen kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin esitetään 342,3 miljoonaa
euroa, mikä on 29,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010. Toimeentulotukilakia
esitetään muutettavaksi niin, että toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa työstä tai
työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisen lisäksi myös koulutuksesta kieltäytymisen
perusteella. Koulutuksesta kieltäytymisen takia tehty alle 25-vuotiaan, ammatillista koulutusta vailla olevan henkilön toimeentulotuen alentaminen edellyttää työvoimaviranomaisen päätöstä työmarkkinatuen karenssista. Esityksen arvioidaan alentavan toimeentulotukimenoja 4,0 miljoonaa euroa vuodessa.

Muita ehdotuksia

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle (Somla) esitetään 0,7 miljoonan euron lisämäärärahaa hakemusruuhkan purkamiseen.

Perhe- ja asumiskustannuksiin sekä eräisiin palveluihin ehdotetaan 2,40 miljardia euroa eli vajaa 97,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa. Suurin lisäys - 55,9 miljoonaa euroa - aiheutuu asumiskustannusten kasvusta.

Yrittäjämääritelmää ehdotetaan muutettavaksi sekä maatalousyrittäjän (MYEL) että yrittäjän eläkelaeissa (YEL) siten, että johtavassa asemassa työskentelevää osakasta pidetään yrittäjänä, jos hän omistaa joko yksin vähintään 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa vähintään 50 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yrittäjämääritelmän muuttaminen vaikuttaa valtion talousarvioon siten, että valtionosuus vähenisi aluksi arviolta 8,1 miljoonaa euroa.

Maatalousyrittäjien lomitustoimintaa kehitetään hallitusohjelman mukaisesti ottamalla käyttöön lomittajien tilakohtainen perehdyttäminen sekä palvelusuunnitelman tekeminen. Lisäksi hevosyrittäjien vuosiloman saantiehtoja helpotetaan. Näiden muutosten johdosta maatalousyrittäjien lomituspalvelujen määrärahaa korotetaan yhteensä 2,4 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja

Valtiosihteeri Eeva Kuuskoski, puh. 09 160 74099 (yleiset kysymykset)
Valtiosihteeri Vesa Rantahalvari, puh. 09 160 73165 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Hanna-Maija Kause, puh. 09 160 73754 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Anna Manner-Raappana, puh. 09 160 74157 (yleiset kysymykset)
Kansliapäällikkö Kari Välimäki puh. 09 160 73763 (yleiset kysymykset)
Osastopäällikkö Raimo Ikonen, puh. 09 160 73194 (yleiset kysymykset)
Apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, puh. 09 160 73791 (talousarvio)
Taloussuunnittelupäällikkö Arto Mynttinen, puh. 09 160 73817 (virastot ja laitokset)
Neuvotteleva virkamies Arto Salmela, puh. 09 160 74430 (kuntien valtionosuudet)
Finanssisihteeri Taimi Saloheimo, puh. 09 160 73122 (sosiaalivakuutus, toimeentuloturva)
Neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, puh. 09 160 74423 (sosiaalivakuutus)
Ylitarkastaja Niina Kiviaho, puh. 09 160 73869 (sosiaalivakuutus)
Johtaja Heli Backman, puh. 09 160 73918 (eläkkeet)
Johtaja Anja Kairisalo, puh. 09 160 74411 (sairausvakuutus)
Ylitarkastaja Anneli Sollo, puh. 09 160 73910 (työttömyysturva)
Johtaja Taru Koivisto, puh. 09 160 73166 (terveysasiat)
Finanssisihteeri Tuula Karhu, puh. 09 160 74354 (terveysasiat)
Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, puh. 09 160 73773 (perhe- ja sosiaaliasiat)
Osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, puh. 09 160 73760 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, valtionavustukset)
Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, puh. 09 160 73859 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, valtionavustukset)

Sivun alkuun