Hyppää sisältöön
Media

STM:n talousarvioesitys parantaa lapsiperheiden ja pienituloisten asemaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2008 11.00
Tiedote 230/2008

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 on 14,8 miljardia euroa, joka on 697 miljoonaa euroa kuluvan vuoden varsinaista talousarviota suurempi. Suurin osa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahoista käytetään edelleen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksiin, eläkkeisiin ja lapsilisiin. Indeksiin sidottujen etuuksien määrät voivat muuttua, kun indeksien lopulliset arvot varmistuvat marraskuussa.

Lapsilisiä esitetään korotettavaksi 10 eurolla kuukaudessa kolmannesta lapsesta alkaen. Lasten kotihoidon tuen hoitorahaa ehdotetaan korotettavaksi 20 eurolla kuukaudessa perheen yhdestä alle kolmevuotiaasta lapsesta ja yksityisen hoidon tukea 22,67 eurolla kuukaudessa. Sairaus- ja vanhempainrahojen sekä kuntoutusrahojen vähimmäismääriä ehdotetaan korotettavaksi työmarkkinatuen tasolle. Korotus on noin 170 euroa kuukaudessa, minkä jälkeen vähimmäismääräinen päiväraha on noin 550 euroa kuukaudessa.

Työttömän peruspäivärahaa korotetaan elinkustannusten muutosta vastaavasti. Täysimääräinen peruspäiväraha on vuonna 2009 arviolta 25,56 euroa päivältä. Keskimääräisen ansiopäivärahan arvioidaan nousevan 49,6 eurosta 51,6 euroon vuonna 2009.

Apurahansaajat ovat oikeutettuja sosiaaliturvaan 1.1.2009. Heillä on oikeus eläke- ja tapaturmaturvaan, sairausvakuutuslain mukaiseen ansiosidonnaiseen päivärahaan, ryhmähenkivakuutukseen ja kuntoutusetuuksiin. Apurahansaajien sosiaaliturva järjestetään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa.

Lääkkeiden viitehintajärjestelmä otetaan käyttöön lääkkeiden korvausjärjestelmässä 1.4.2009 ja lääkevaihto ulotetaan koskemaan myös vuonna 2006 lääkelain muutoksella lääkevaihdon ulkopuolelle jääneitä valmisteita. Viitehintajärjestelmän käyttöönotto esitetyssä muodossa vähentäisi arvioiden mukaan lääkekorvausmenoja vuositasolla 52 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus 26 miljoonaa euroa.

Kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään uutena rokotteena erityisesti lasten terveyden kannalta tärkeä rotavirusrokote. Rokotteen hankintaan varataan 6 miljoonaa euroa Kansanterveyslaitokselle.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin ehdotetaan 5 569,7 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä noin 494 miljoonaa euroa vuoden 2008 talousarvion tasoon verrattuna.

Valtionosuuksien lisäyksestä 21,3 miljoonaa euroa liittyy hallitusohjelman mukaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Vuonna 2009 lisäykset kohdistetaan ikäihmisten palvelujen laatusuositusten toimeenpanoon, sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnin ikärajan alentamiseen 75 vuotta täyttäneisiin sekä vammaislainsäädännön uudistamiseen kehittämällä vaiheittain henkilökohtaista apua vammaisille.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin esitetään 25,8 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 1 miljoona euroa vuoden 2008 tasoon verrattuna. Määrärahaa on tarkoitus käyttää lasten ja nuorten palvelujen, erityisesti psykiatristen palvelujen kehittämiseen, perhepalveluiden kehittämiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen, alan henkilöstön työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin, pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen järjestämiseen sekä perusterveydenhuollon toimivuuden parantamiseen.

Valtion korvausta terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen esitetään korotettavaksi 5,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 korvaus olisi 99,2 miljoonaa euroa. Korotus liittyy korvauksen jälkeenjääneisyyden poistamiseen vuoteen 2011 mennessä.

Terveystieteelliseen tutkimustoimintaan esitetään 40 miljoonaa euroa.

Sosiaalialan osaamiskeskusten määrärahaan esitetään 3,5 miljoonaa euroa, jossa on 0,5 miljoonaa euroa korotusta vuoden 2008 tasoon verrattuna. Korotusesitys liittyy osaamiskeskusten perusrahoituksen turvaamiseen.

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien erityisetuuksiin esitetään 385 miljoonaa euroa. Määrärahat alenevat vuodesta 2008, koska sotainvalidien ja veteraanien lukumäärä vähenee noin 8000 hengellä. Rintamalisän saajia arvioidaan olevan vuonna 2009 noin 60 800, joista sotainvalideja 8600. Veteraania kohti laskettu tuki kasvaa. Keskimääräinen tuki on vuonna 2009 arviolta 6 430 euroa vuodessa (6 240 euroa vuonna 2008). RAY:n tuottoa sotainvalidi- ja veteraanikuntoutukseen käytetään 105 miljoonaa euroa.

Lapsilisien, kotihoidon tuen ja yleisen asumistuen tarkistaminen

Lapsilisää ehdotetaan korotettavaksi 1.1.2009 alkaen siten, että lapsilisä nousee kolmannen lapsen osalta 141 euroon kuukaudessa, neljännen lapsen osalta 161,50 euroon kuukaudessa ja viidennestä lapsesta eteenpäin 182 euroon kuukaudessa. Uudistuksen kustannusvaikutus on 17 miljoonaa euroa vuodessa.

Lasten kotihoidon tuen hoitorahaa ehdotetaan korotettavaksi 20 eurolla kuukaudessa perheen yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta ja yksityisen hoidon tukea 22,67 eurolla kuukaudessa. Korotusten jälkeen alle 3-vuotiaan lapsen hoitoraha on 314,28 euroa ja yksityisen hoidon tuki 160,00 euroa kuukaudessa. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta nostetaan 6,7 miljoonaa euroa uudistuksen vuoksi.

Elatustuen toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirretään kunnilta Kansaneläkelaitokselle 1.4.2009 lukien.

Asumistukeen ehdotetaan 434 miljoonaa euroa. Tuen perusteet on tarkoitus säilyttää vuoden 2008 tasolla. Keskimääräisen asumistuen on arvioitu vuonna 2009 nousevan 253 euroon kuukaudessa. Tuensaajien määrän arvioidaan vähenevän noin 3 000:lla parantuneen työllisyystilanteen ansiosta.

Vuonna 2009 jatketaan kokeilua, jonka mukaan osa toimeentulotukea saavien ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä.

Sairausvakuutuskorvaukset

Sairaus- ja vanhempainrahojen sekä kuntoutusrahojen vähimmäismääriä ehdotetaan korotettavaksi työmarkkinatuen tasolle 1.1.2009. Korotukseksi arvioidaan noin 170 euroa kuukaudessa. Korotuksen jälkeen vähimmäismääräinen päivärahaetuus on noin 550 euroa kuukaudessa. Uudistuksen kustannukset arvioidaan 41,1 miljoonaksi euroksi vuodessa.

Sairausvakuutuslakia ja lääkelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lääkkeiden korvausjärjestelmässä otetaan käyttöön viitehintajärjestelmä ja lääkevaihto ulotetaan koskemaan myös vuonna 2006 lääkevaihdon ulkopuolelle jääneitä valmisteita.

Sairausvakuutuksen menojen arvioidaan nousevan vuonna 2009 kaikkiaan noin 4,4 miljardiin euroon (4,2 miljardia euroa vuonna 2008). Merkittävin kasvu aiheutuu vanhempain- ja sairauspäivärahamenojen sekä lääkekorvausmenojen kasvusta. Uusien lääkkeiden hyväksymiseksi erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon on varattu edelleen 8,4 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti valtion talousarvioesityksen sisällöstä 15. syyskuuta ja presidentti antoi talousarvioesityksen eduskunnalle 15. syyskuuta.

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Terttu Savolainen, puh. (90) 160 74099 (yleiset kysymykset)
Valtiosihteeri Ilkka Oksala, puh. (90) 160 73165 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Marja Tallavaara, puh. (09) 160 73754 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Anna Manner-Raappana, puh. (09) 160 74157 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Carl Haglund, puh. (09) 160 77441 (tasa-arvoasiat)
Kansliapäällikkö Kari Välimäki puh. (09) 160 73763 (yleiset kysymykset)
Osastopäällikkö Raimo Ikonen, puh. (09) 160 73194 (yleiset kysymykset)
Apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, puh. (09) 160 73791 (talousarvio)
Taloussuunnittelupäällikkö Arto Mynttinen, puh. (09) 160 73817 (virastot ja laitokset)
Finanssisihteeri Arto Salmela, puh. (09) 160 74430 (kuntien valtionosuudet)
Finanssisihteeri Taimi Saloheimo, puh. (09) 160 73122 (sosiaalivakuutus, toimeentuloturva)
Neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, puh. (09) 160 74423 (sosiaalivakuutus)
Ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman, puh. (09) 160 73869 (sosiaalivakuutus)
Apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen, puh. (09) 160 73865 (eläkkeet)
Johtaja Anja Kairisalo, puh. (09) 160 74411 (sairausvakuutus)
Ylitarkastaja Anneli Sollo, puh. (09) 160 73910 (työttömyysturva)
Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, puh. (09) 160 73313 (terveysasiat)
Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, puh. (09) 160 73804 (terveysasiat)
Finanssisihteeri Tuula Karhu, puh. (09) 160 74354 (terveysasiat)
Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, puh. (09) 160 73859 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)
Finanssisihteeri Jenni Eskola, puh. (09) 160 73903 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)
Ylitarkastaja Jouni Varanka, puh. (09) 160 74459 (talousarvion valtavirtaistaminen)

Tiedotteen liitteet:
Kansaneläke-, sairausvakuutus- ja muun sosiaaliturvan rahastot
Vakuutusmaksut ja muut maksut
Eläkemenot
Valtion työttömyysturvamenot
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kehittäminen

Sivun alkuun