Hyppää sisältöön
Media

Starkare egenkontroll av privata socialserviceproducenter

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 2.12.2010 12.08
Pressmeddelande -

Det föreslås att de privata socialserviceproducenterna ska ha en plan för egenkontroll för att säkerställa att verksamheten är korrekt. Därtill ska serviceproducenterna svara för att de samlade service som ordnas för klienten uppfyller de krav som ställs på den.

Regeringen föreslog torsdagen den 2 december att det ska stiftas en ny lag om privat socialservice och att det genom lagen upphävs den gällande lagen om tillsyn över privat socialservice. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen på fredag.

Syftet med förslaget är att stärka serviceproducenternas skyldighet att på eget initiativ sörja för kvaliteten på den service de tillhandahåller sina klienter samt stärka styrning och rådgivning som de primära tillsynsmetoderna. De disponibla resurserna för tillsynen över servicen ska enligt förslaget allokeras på ett effektivare sätt än för närvarande dit där behovet av tillsyn är störst med tanke på klienternas välfärd och välbefinnande.

Det föreslås att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar tillstånd för serviceproducenter som tillhandahåller tjänster dygnet runt inom fler än ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde.

Bestämmerlserna om registrering och övervakning av anmälningspliktig service föreslås bli förtydligade. Serviceproducenter som producerar stödservice i anslutning till hemservice eller med stödservicen jämförbara tjänster eller privat familjevård ska även i fortsättningen göra en anmälan till kommunen. Däremot ska uppgifterna om dessa tjänster inte föras in i registret över privata socialserviceproducenter. Det föreslås att kommunen även i fortsättningen bär det primära tillsynsansvaret. Därtill föreslås det att Skattestyrelsen justerar sin anvisning så att serviceproducenten inte längre behöver vara fört in i registret för att kunna kan sälja service utan mervärdesskatt.

Ytterligare uppgifter

regeringsrådet Riitta Kuusisto, tfn 09 160 74360Sivun alkuun