Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalihuollon palvelut lisäävät hyvinvointia, työllisyysvaikutukset heikot

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.8.2013 6.30
Tiedote -

Kuntien sosiaalihuollon järjestämä työllistymistä tukeva toiminta, työtoiminta ja työhönvalmennus edistävät pitkään työttömänä olleiden, vammaisten ja osatyökykyisten hyvinvointia ja toimintakykyä, mutta johtavat harvoin työllistymiseen. Sosiaalihuolto ei yksin pysty vastaamaan työllistymistavoitteisiin, vaan niihin pääseminen edellyttäisi sopivien työtehtävien räätälöintiä, työnantajien tukemista, lisäresurssien ohjaamista työhönvalmennukseen sekä sosiaaliturvan ja palkan yhteensovittamisen helpottamista.

Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön tilaamasta kuntakartoituksesta, jossa selvitettiin sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan, työtoiminnan ja työhönvalmennuksen organisointi- ja järjestämistapoja kunnissa. Helmikuussa 2013 toteutetun kyselyyn vastasi 122 sosiaalihuollon edustajaa 129 kunnasta.

Kyselyyn vastanneet pitivät työllistymistä tukevaa toimintaa, työtoimintaa ja työhönvalmennusta tärkeinä palveluina, koska ne ehkäisevät syrjäytymistä ja vähentävät kunnan muiden palveluiden, esimerkiksi mielenterveyspalveluiden, tarvetta. Palveluille asetettu yleisin tavoite kunnissa oli toimintakyvyn ylläpito ja mielekkään päiväaikaisen toiminnan tarjoaminen. Nämä tavoitteet myös toteutuivat palveluissa parhaiten. Kehittämiskohteena mainittiin useimmin se, että palvelujen pitäisi olla tavoitteellisempia ja erityisesti avoimille työmarkkinoille suuntaavia.

Kehittämiskohteena esiin nousi myös lainsäädännön ja palvelujärjestelmän selkiyttäminen. Nyt lainsäädännön ongelmina ovat vastaajien mielestä sen vaikeaselkoisuus ja pirstaleisuus, jotka johtavat lain kirjaviin tulkintoihin ja erilaisiin toimintakäytäntöihin eri kunnissa. Vastaajat toivoivat, että asiakkaille voitaisiin tarjota palveluja yksilöllisen tarpeen, eikä diagnoosin tai työmarkkina-aseman perusteella, kuten nyt tapahtuu. Myös yhteistyötä ja työnjakoa eri toimijoiden, erityisesti sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon, välillä pitäisi vastaajien mielestä parantaa.

Suurimpana asiakasryhmänä sosiaalihuoltolain mukaisessa vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa ja työtoiminnassa ovat mielenterveyskuntoutujat. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työllistymistä vaikeuttavat eniten päihde-, mielenterveys- ja elämänhallintaan liittyvät ongelmat. Palvelujen asiakasmäärien arvioidaan kasvavan erityisesti kuntouttavassa työtoiminnassa.

Lisätietoja

tutkija Simo Klem, Vates-säätiö, p. 050 576 7514
sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, STM, p. 02951 63303Muualla palvelussamme

Työllistymistä tukeva toiminta,työtoiminta ja työhönvalmennus sosiaalihuollossa (Raportteja ja muistioita 2013:23)

Kuntouttava työtoiminta

Sivun alkuun