Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalialan kehittämishanke Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.1.2004 12.00
Tiedote -

Varsinais-Suomen ja Satakunnan sosiaalialan ongelmat ovat osin erilaisia kuin muualla Suo-messa. Vaikka väestö ikääntyy, monet tämän alueen kysymyksistä ovat edelleen kasvavien kaupunkikeskusten ongelmia. Varsinais-Suomessa tarvitaan lisää lapsiperheiden palveluja samaan aikaan, kun kuntien on huolehdittava ikääntyneiden hoivasta ja palveluista. Sosiaa-lialan palveluiden tarpeet vaihtelevat maan eri osissa paljonkin.

Väestön ikääntyminen, sosiaalisten ongelmien mutkistuminen ja julkisten palvelutarpeiden muuttuminen edellyttävät koko palvelujärjestelmän perkaamista ja pitkäjänteistä kehittämistä.

Sosiaalialan kehittämishankkeen toteutusta pohdittiin keskiviikkona 21. tammikuuta Turussa sosiaali- ja terveysministeriön ja Länsi-Suomen lääninhallituksen järjestämässä tilaisuudessa, jossa olivat mukana Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien johto ja luottamushenkilöt sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan erityispiirteitä:

- Sosiaalityöllä on alueella keskeinen merkitys. Samaan aikaan sosiaalityössä on ongelmia saada ammattitaitoisia työntekijöitä ja riittävästi rahaa sosiaalityön tekemiseen.
- Lastensuojeluongelmat kärjistyvät kasvavilla kaupunkiseuduilla.
- Vanhusten mahdollisuus saada asianmukaista hoivaa ja palveluja on myös keskeinen kehittämisalue. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja kodinomaisten palvelujen rakentaminen on alueella suuri haaste.
- Päihdeongelmat ovat myös uhka erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla.
- Maahanmuuttajien erityistarpeet on otettava huomioon myös sosiaalihuollossa.
- Yhteistyökysymykset sosiaali- ja terveydenhuollon välillä sekä työhallinnon, koulun, asuntotoimen, liikenteen jne. kanssa vaativat lisää huomiota.

Sosiaalialan kehittämishanke  

Lokakuussa 2003 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, jonka pohjalta sosiaalialaa tulevina vuosina kehitetään. Siinä linjattiin neljä laajaa hankekokonaisuutta: palvelujen saamisen ja laadun turvaaminen, palvelurakenteen ja toimintojen kehittäminen, henkilöstön saanti, osaa-minen ja työolojen kehittäminen sekä Hyvinvointi 2015 ohjelman käynnistäminen.

Lisäksi tehtiin periaatepäätös rahoituksen turvaamisesta. Näiden päätösten pohjalta on valmis-teltu toimeenpanosuunnitelma, joka sisältää 23 eri hanketta. Myöhemmin hankkeita tulee vie-lä lisää.

Sosiaali- ja terveysala kattaa useimmissa kunnissa noin puolet kunnan menoista. Sosiaalialalla työskentelee noin 100 000 työntekijää.

Osa palveluista on yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Erityisesti vanhustenhuollossa ja psykososiaalisissa palveluissa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on keskeistä.

Yhteistyötarpeet työhallinnon, asuntoviranomaisten ja kouluviranomaisten kanssa ovat lisään-tyneet viime vuosina. Myös poliisin kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt.

Sosiaalialalla työskentelee hiukan yli 100 000 työntekijää. Jos mukaan otetaan myös yksityi-sen yrittäjät ja järjestöjen työntekijät sosiaalialalta niin työntekijöitä on noin 150 000.

Sosiaali- ja terveysala yhdessä kattavat yleensä kuntien budjetin menoista noin puolet. Vuo-den 2001 sosiaalimenoista (34 miljardia euroa) 11 % meni kuntien järjestämiin sosiaalipalve-luihin. Terveyspalveluiden osuus oli 15 %. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan me-noista valtion budjetissa 35 % meni kuntien järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Nyt on tarve arvioida sosiaalialan palveluita ja niiden toimivuutta kokonaisuutena. Kunnat vastaavat kehittämistyöstä. Valtio on varannut koko nelivuotiskaudelle lisää rahaa sosiaali-huollon valtionosuuksiin noin sata miljoonaa euroa sekä kehittämishankerahoitusta noin 82 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston periaatepäätös linjaa neljä laajaa hankekokonaisuutta sosiaalialan kehittämi-sessä. Niiden sisään on nyt suunniteltu 23 eri hanketta. Näihin hankkeisiin kunnat voivat osal-listua sekä yksin että yhdessä. Hankkeiden tulee olla kiinteästi sidoksissa perusjärjestelmän kehittämiseen.

Sosiaalialan kehittämishankkeesta on järjestetty kehittämistilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Läänikierros jatkuu seuraavasti:

23.1.2004 Kainuu/Oulun lääni

5.2.2004 Seinäjoki

Sivun alkuun