Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys 2010

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.7.2009 10.51
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 11,3 miljardin euron määrärahaa, joka on 1,8 miljardia euroa kuluvan vuoden varsinaista talousarviota suurempi. Määrärahan kasvu aiheutuu työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta ja heikentyneestä suhdannetilanteesta, joka vaikuttaa muun muassa työttömyysturva- ja asumistukimenoihin.

Työnantajan kansaneläkemaksu poistetaan kaikilta työnantajilta vuoden 2010 alussa. Vuositason kustannus on arviolta 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2010 eläkkeisiin ehdotetaan varattavaksi 4,12 miljardia euroa (2,97 miljardia euroa vuonna 2009).

Avo- ja laitoshoidon rajan poistamista ehdotetaan jatkettavan. Laitoshoidossa oleville eläkkeensaajille maksettaisiin eläkkeensaajan hoitotukea 1.1.2010 alkaen.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työhön paluuta esitetään helpotettavaksi 1.1.2010 voimaan tulevalla nelivuotisella lailla, joka antaisi mahdollisuuden ansaita 600 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaisi eläkkeeseen. Vuonna 2010 esityksen arvioidaan säästävän 0,3 miljoonaa euroa kansaneläkemenoissa.

Isyysvapaata ehdotetaan pidennettäväksi kahdella viikolla 1.1.2010 alkaen. Osittaisen hoitorahan tasoa esitetään nostettavaksi 90 euroon 1.1.2010 alkaen. Samalla oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä. Uudistuksen kokonaismenoiksi arvioidaan 3,1 miljoonaa euroa, josta valtionosuus on 1,55 miljoonaa euroa.

Asumistukeen ehdotetaan 528 miljoonaa euroa vuonna 2010 (454 miljoonaa euroa vuonna 2009). Keskimääräisen asumistuen on arvioitu nousevan 263 euroon kuukaudessa.

Kansalliseen rokotusohjelmaan esitetään lisättäväksi uutena rokotteena lasten korvatulehduksia ehkäisevä pneumokokkikonjugaattirokote. Rokotteen hankinta edellyttää 6 miljoonan euron lisäystä vuonna 2010 ja vuositasolla 9,5 miljoonan euron lisäystä.

Työttömyysturvaan parannuksia, työttömien koulutusetuuksia uudistetaan

Ministeriön toukokuun esityksessä työttömyysasteen on arvioitu nousevan kuluvan vuoden 9,0 prosentista 9,5 prosenttiin. Vuonna 2010 tämä kasvattaa työttömyyskassoille maksettavia valtionosuusmenoja ja peruspäiväraha- sekä työmarkkinatukimenoja. Valtion työttömyysturvamenojen suuruudeksi arvioidaan vuonna 2010 yhteensä 1 990,0 miljoonaa euroa (1 558,4 miljoonaa euroa vuonna 2009) mukaan luettuna kuntouttavan työtoiminnan menot.

Työttömän peruspäivärahaa korotetaan elinkustannusten muutoksen verran. Täysimääräinen peruspäiväraha on vuonna 2010 arviolta 25,72 euroa päivältä. Keskimääräisen ansiopäivärahan määrä on 55,60 euroa vuonna 2010 (51,80 euroa vuonna 2009).

Työttömyysturvaa ja työttömien koulutusetuuksia uudistetaan 1.1.2010 alkaen Sata-komitean linjausten mukaisesti. Uudistukset lisäävät työttömyysturvamenoja runsaalla 104 miljoonalla eurolla. Valtion menojen arvioidaan kasvavan vajaalla 25 miljoonalla eurolla vuonna 2010. (liite 3)

Kunnille ehdotetaan korvattavaksi 16,5 miljoonaa euroa vuonna 2010 kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta ehdotetaan muutosta työtoimintaan osallistuvan velvoittavuuden ikärajan poistamiseksi vuoden 2010 alusta.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet ja niiden maksatus siirretään vuoden 2010 alussa valtiovarainministeriölle. Sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen ohjaus ja valtionosuuksien toiminnallinen ohjaus säilyvät sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä.

Valtionosuuden 21,25 miljoonan euron korotus kohdistetaan muun muassa 1.9.2009 voimaan tulevan vammaispalvelulain uudistuksen toimeenpanoon, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen parantamiseen sekä perusterveydenhuollon ja ikäihmisten palvelujen kehittämiseen.

Valtion korvausta terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin korotetaan 5,0 miljoonaa euroa.

Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestäminen siirretään Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi 1.9.2010 alkaen. Tulkkauspalvelujen määrärahan tarpeeksi toimintakuluineen vuonna 2010 arvioidaan 5,9 miljoonaa euroa. Vastaavat vähennykset on tehty kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen.

Muutoksia sairausvakuutuskorvauksiin

Sairausvakuutuskorvauksien arvioidaan nousevan vuonna 2010 kaikkiaan noin 4,676 miljardiin euroon (4,406 miljardia euroa vuonna 2009). Merkittävin kasvu aiheutuu sairaus- ja vanhempainpäivärahamenojen, lääkekorvaus- ja matkakorvausmenojen kasvusta. (liite 2)

Vuonna 2010 sairauspäivärahan saaminen olisi ensisijainen opintotukeen nähden.

Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytetään enintään 105,6 miljoonaa euroa. Kuntoutusrahan ylläpitokorvausta korotetaan 1 eurolla. Vuoden 2010 alusta ylläpitokorvaus on 9 euroa päivässä. Suuhygienistin hammaslääkärin määräyksestä itsenäisenä ammatinharjoittajana annettu hoito korvataan sairausvakuutuksesta 1.1.2010 alkaen.

Uusien lääkkeiden hyväksymiseksi erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon varataan 8,4 miljoonaa euroa.

Muita muutoksia

Maatalousyrittäjien vuosilomapäivien määrää esitetään lisättäväksi yhdellä nykyisestä 25 päivästä 26 päivään vuonna 2010. Esitys lisää määrärahan tarvetta 4 miljoonaa euroa. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten annettavan sijaisavun maksua esitetään alennettavaksi. Esityksen vuotuinen kustannus on 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi esitetään lomittajien oppisopimuskoulutuksen lisäämistä, palkkojen harmonisointia ja lomittajien tilakohtaista perehdyttämistä. Nämä esitykset lisäisivät kustannuksia yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Turkistuottajien lomituspalvelu ja poronhoitajien sijaisapukokeilu alkavat vuoden 2010 alussa. Niiden määrärahan tarve on 2,9 miljoonaa euroa.

Ylimääräistä rintamalisää saavan korotettuun tai ylimpään hoitotukeen esitetään maksettavaksi 100 euron suuruista kuukausittaista veteraanilisää. Ruotsissa asuville 20 prosentin haitta-asteen omaaville sotainvalideille esitetään järjestettäväksi korvattavia kotipalveluja. Rintamaveteraanien määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon veteraanien mahdollisuudet päästä avo- tai laitoskuntoutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio sisältää hallituksen toimenpiteet naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Sukupuolinäkökulma on otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksen laadinnassa vuodesta 2007 alkaen.

Esitystä tarkistetaan syksyllä uusilla ennusteilla

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksen laskelmat on laadittu toukokuussa 2009. Laskelmat perustuvat valtiovarainministeriön maaliskuun 2009 kehyspäätöksen liitteenä olleeseen kokonaistaloudelliseen ennusteeseen ja oletuksiin vuosille 2008-2013. Esitystä tarkistetaan uusilla kokonaistaloudellisilla ennusteilla ja oletuksilla syksyllä 2009. Tarkistuksen yhteydessä ministeriö varmistaa kansaneläkeindeksiin sidottujen etuisuuksien suojaamisen hintojen laskulta.

Lisätietoja

Valtiosihteeri Terttu Savolainen, puh. (90) 160 74099 (yleiset kysymykset)
Valtiosihteeri Ilkka Oksala, puh. (90) 160 73165 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Marja Tallavaara, puh. (09) 160 73754 (yleiset kysymykset)
Erityisavustaja Anna Manner-Raappana, puh. (09) 160 74157 (yleiset kysymykset)
Kansliapäällikkö Kari Välimäki puh. (09) 160 73763 (yleiset kysymykset)
Osastopäällikkö Raimo Ikonen, puh. (09) 160 73194 (yleiset kysymykset)
Apulaisosastopäällikkö Mikko Staff,puh. (09) 160 73791 (talousarvio)
Taloussuunnittelupäällikkö Arto Mynttinen, puh. (09) 160 73817 (virastot ja laitokset)
Neuvotteleva virkamies Arto Salmela, puh. (09) 160 74430 (kuntien valtionosuudet)
Finanssisihteeri Taimi Saloheimo, puh. (09) 160 73122 (sosiaalivakuutus, toimeentuloturva)
Ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman, puh. (09) 160 73869 (sosiaalivakuutus)
Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, puh. (09) 160 73866 (eläkkeet)
Johtaja Anja Kairisalo, puh. (09) 160 74411 (sairausvakuutus)
Ylitarkastaja Anneli Sollo, puh. (09) 160 73910 (työttömyysturva)
Johtaja Pekka Järvinen, puh. (09) 160 73800 (terveysasiat)
Finanssisihteeri Tuula Karhu, puh. (09) 160 74354 (terveysasiat)
Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, puh. (09) 160 73773 (perhe- ja sosiaaliasiat)
Osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson. puh. (09) 160 73760 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, valtionavustukset)
Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, puh. (09) 160 73859 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, valtionavustukset)
Finanssisihteeri Jenni Eskola, puh. (09) 160 73903 (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, valtionavustukset)
Ohjelmajohtaja Maija Perho, puh. (09) 160 72409 (terveyden edistämisen politiikkaohjelma)
Tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, puh. (09) 160 74458 (tasa-arvoasiat)


Tiedotteen liitteet

1) Sosiaalivakuutusmaksut (pdf, 25 kB) 2) Muutoksia sairausvakuutukseen (pdf, 17 kB) 3) Työnantajan kansaneläkemaksun poisto lisää valtion eläkemenoja (pdf, 20 kB) 4) Parannuksia työttömyysturvaan (pdf, 18 kB) 5) Tavoitteena toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut (pdf, 17 kB) 6) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kehittäminen (pdf, 18 kB)  Liitteet (1-6) STM:n budjettitiedotteeseen (pdf, 40 kB)

Talousarvioehdotus ja sen liitteet

STM:n ehdotus talousarvioksi 2010 (pdf, 320 kB) Talousarvioehdotuksen liitteet (pdf, 283 kB)  


Muualla verkossa

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi

Sivun alkuun