Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.8.2002 12.00
Tiedote 208/2002

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa omassa esityksessään hallinnonalan talousarvio-osuuden suuruudeksi 8 991,6 miljoonaa euroa. Ministeriön esittämä määräraha on noin 535 milj. euroa suurempi kuin valtiovarainministeriön esitys. Suurin osa erosta aiheutuu vakuutetun sairausvakuutusmaksun alemmasta tasosta, kuntien valtionosuuksien korotuksesta sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen osoitetuista määrärahoista. Kaikista vuoden 2003 sosiaalimenoista sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan momenteilla on esityksen mukaan runsas viidennes.

Merkittävimmät määrärahojen lisäykset kohdistuvat terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen, isyyskuukauteen, lapsiperheiden toimeentuloturvaan sekä lasten ja nuorten palvelujen parantamiseen. Suhteessa eniten nousisivat kuntien valtionosuudet. Suurin osa määrärahoista ohjataan valtionosuuksien lisäksi edelleen sairausvakuutukseen ja eläkkeisiin.

Sosiaaliturvamaksut

STM lähtee budjettiesityksessään siitä, ettei vakuutetun sairausvakuutusmaksua koroteta, vaan se pidetään ennallaan 1,5 prosentissa palkkatulosta. Eläkkeensaajien ylimääräistä sairausvakuutusmaksua laskettaisiin 0,4% eli vakuutettujen sairausvakuutusmaksun kanssa samalle tasolle. Valtionvarainministeriö on esittänyt vakuutettujen sairausvakuutusmaksun korottamista 0,5 %:lla ja eläkkeensaajien maksun korottamista 0,1%:lla.

Työnantajien työllistämisedellytysten parantamiseksi toteutettaisiin kolmevuotinen kokeilu, jossa yksityisten työnantajien ja valtion liikelaitosten sosiaaliturvamaksut poistetaan vuosilta 2003-2005 valtaosassa Lapin kunnista sekä eräissä saaristokunnissa. Vajeen kattamiseksi työnantajien yleistä sairausvakuutusmaksua korotettaisiin 0,014 %-yksiköllä. Työnantajien kansaneläkemaksuihin ei esitetä muutoksia. Liikenne- ja tapaturmavakuutusvakuutusjärjestelmien ns. täyskustannusvastuun mukaista maksua jatkettaisiin vielä vuonna 2003.

Toimeentuloturva

Toimeentuloturvan taso säilytetään STM:n esityksessä normaalien indeksikorotusten lisäksi ennallaan. Työttömien perus- ja ansioturvaa ehdotetaan uudistettavaksi työmarkkinaosapuolten marraskuussa 2001 tekemään sopimuksen pohjalta. Esityksessä on otettu huomioon ne muutokset, jotka on suunniteltu tuleviksi voimaan 1.1.2003. Peruspäivärahaa korotettaisiin inflaatiota vastaavasti noin 0,39 eurolla. Eroraha korvattaisiin maksamalla korotettua ansiopäivärahaa pitkän työuran omaaville enintään 130 päivän ajalta. Lisäksi ansiopäivärahan saamisedellytyksiä muutettaisiin työssäoloehdon, sovitellun päivärahan sekä yrittäjien päivärahan osalta.

STM esittää kokonaan uuden toimeentuloturvaetuuden, maahanmuuttajien erityistuen, säätämistä 65 vuotta täyttäneille tai työkyvyttömille maahanmuuttajille 1.10.2003 alkaen. Edellytyksenä olisi vähintään viiden vuoden asumisaika Suomessa. Etuus olisi tarveharkintainen, joten sekä omat että puolison tulot ja omaisuus vaikuttaisivat sen saamiseen.

Sairausvakuutus, lääkkeet ja kuntoutus

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistasoa ehdotetaan korotettavaksi 1.1.03 alkaen. Nykyiseen vähimmäistasoon ei ole tehty perus- eikä indeksikorotuksia. STM:n esityksen mukaan nyt 10,09 euron suuruinen päivärahakohoaisi elinkustannusten nousua vastaavaksi eli arviolta 1,3 euron verran. Lääkemenojen nousuja pyritään hillitsemään muun muassa ottamalla lääkkeitä määrätessä käyttöön edullisemmat rinnakkaislääkkeet. Erityiskorvattavien lääkkeiden piiriä laajennetaan. Kuntoutusmahdollisuuksia parannettaisiin alkamalla maksaa myös työttömille päihdekuntoutukseen osallistuville kuntoutusrahaa sekä korottamalla harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettäviä määrärahoja.

Veteraaniasiat

Kuntien sotainvalideille järjestämät avopalvelut ulotettaisiin nykyistä lievävammaisemmille 25 % haitta-asteen omaaville sotainvalideille. Tällä hetkellä haitta-astevaatimus on 30%. Myös rintamaveteraanien, sotainvalidien ja sotaleskien kuntoutusmäärärahoihin sekä ulkomaalaisten rintama-avustukseen esitetään korotuksia. STM esittää lisäksi ns. partisaani-iskujen kohteeksi sodan aikana joutuneiden pääsemistä sotilasvammakorvausten piiriin myös heidän henkisten kärsimystensä vuoksi.

Valtionosuudet kunnille sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää kuntien valtionosuusprosentin korottamista 2,44 prosenttiyksikön verran. Lisäksi STM esittää valtionosuuksiin täysimääräistä 2,8 prosentin indeksikorotusta. Yhteensä valtionosuuksien lisäys olisi 389 miljoonaa euroa, joka on 15,4% enemmän kuin kuluvan vuoden valtionosuudet.

Valtionosuuksien lisäys kohdennetaan hyvinvointipalvelujen parantamiseen, erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuuden turvaamiseen sekä sosiaalityön ja lastensuojelun voimavarojen lisäämiseen.

Ministeriö esittää lisäksi 400 000 euroa maksettavaksi saamelaiskäräjien kautta saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.

Perhe-etuudet

STM parantaisi lapsiperheiden asemaa sitomalla lapsilisät, lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen indeksiin. Kustannusvaikutuksia ei tulisi vielä vuonna 2003. Äitiysavustusta korotettaisiin niiden perheiden osalta, joille syntyy useampia lapsia tai joihin otetaan ottolapsia. Budjettiesitykseen sisältyy kansainvälisen adoption ottaminen valtion tuen piiriin. Siten perheet voisivat saada avustusta niihin kustannuksiin, joita aiheutuu kansainvälisestä lapseksiottamisesta.

Perhe- ja työelämän yhteensovittamisen parantamiseksi pidennettäisiin isyysrahakautta kahdella viikolla edellyttäen, että isä pitää myös kaksi viikkoa vanhempainvapaata. Adoptioisien asema saatettaisiin yhdenvertaiseksi biologisten isien kanssa perhevapaiden pitämismahdollisuuden suhteen. Vanhemmat voisivat myös jakaa vanhempainvapaan ja olla samanaikaisesti sekä osa-aikatyössä että osa-aikaisesti vanhempainvapaalla. Perhevapaiden käyttöä joustavoitettaisiin myös muilla tavoin. Työnantajien perhevapaakustannuskorvausten hakemusmenettelyä yksinkertaistettaisiin.

Myös sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistason korottaminen parantaisi lapsiperheiden asemaa. Lisäksi vanhempainpäivärahan määräytymisperusteita muutettaisiin työttömien kohdalla niin, että päiväraha määräytyisi työttömyyspäivärahan suuruuden perusteella.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Erilliseksi määrärahaksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen esitetään 15 miljoonaa euroa. Esitys perustuu hallituksen keväällä antamaan lapsipoliittiseen selontekoon. Määrärahalla halutaan painottaa lasten ja nuorten ongelmien ennalta ehkäisemistä ja tarvetta varhaiseen puuttumiseen. Tavoitteena on myös vahvistaa lapsen kasvun ja perheiden hyvinvoinnin tukiverkostoa sekä moniammatillista yhteistyötä. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman kehittämiseksi esitetään lisäksi lapsiasiavaltuutetun viran perustamista sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen.

Sosiaalialan kehittäminen

Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan esitetään valtionavustusta 5 milj. euroa. Sosiaalialan kehittämiseksi esitetään lisäksi 6 milj. euroa sosiaalihuollon tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaan.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Kunnalliseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun esitetään mahdollisuutta saada valtiolta korvausta 1.7.2003 alkaen. Aikaisemmin kokeiluna ollut ns. sosiaalinen luototus lakisääteistetään vuosina 2002-2003. Tällöin kunnilla on myös mahdollisuus saada luototustoimintaan valtionosuutta.

Terveydenhuolto ja -palvelut

Kansallisen terveyden tulevaisuuden turvaamishankkeeseen liittyen STM esittää korotettujen valtionosuuksien lisäksi hankemäärärahaa palvelujärjestelmän kehittämiseksi (8 miljoonaa), määrärahaa Käypä Hoito -projektiin (1,4 miljoonaa), Lääkehoidon kehittämiskeskuksen perustamista Lääkelaitoksen yhteyteen (1,3 miljoonaa), elektronisen sairauskertomuksen kehittämistä (0,8 miljoonaa) sekä projektin toimeenpanoon liittyviä henkilöstöresursseja (0,8 miljoonaa). Lisäksi lääkärien ja hammaslääkärien koulutuksesta terveydenhuollon yksiköille aiheutuvia kustannuksia korvattaisiin aikaisempaa enemmän. Varat tähän siirrettäisiin erikoissairaanhoidon tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Hammashuollon ikärajoitukset poistuvat ja huolto laajenee koko väestöä koskevaksi 1.12.2002 alkaen. Huumeiden käyttäjien hoidon järjestämiseen esitetään erillismäärärahaa. Valtionavustus olisi saman suuruinen kuin vuonna 2002. Mielenterveyspalvelujen kehittämistä varten esitetään lisärahoitusta kunnille 15 miljoonan euron verran.

Lisätietoja:

Finanssisihteeri Arto Mynttinen, puh. 09-160 73817
Finanssisihteeri Arto Salmela, puh. 09-160 74430
Laskentapäällikkö Raimo Nieminen, puh. 09-160 73770
Apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, puh. 09-160 73791
Apulaisosastopäällikkö Anja Kairisalo, puh. 09-160 74411 (sosiaalivakuutusasiat)
Osastopäällikkö Kimmo Leppo, puh. 09-160 73803 (terveysasiat)

STM:n budjettiehdotus on internetissä osoitteessa www.stm.fi

> Budjettiehdotus

Sivun alkuun