Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdssektorns forskningsinstitut inleder samarbete över förvaltningsgränserna

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 27.1.2011 11.34
Pressmeddelande -

Regeringen gav den 27 januari 2011 en förordning om en sammanslutning av statens tre sakkunniginrättningar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, dvs. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetshälsoinstitutet (TTL) och Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Andra ämbetsverk och inrättningar som utför forsknings- och utvecklingsarbete inom social- och hälsovården, såsom Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, kan delta i verksamheten av det nya samarbetsorganet. Ämbetsverk och forskningsinstitut inom andra förvaltningsområden kan medverka i sammanslutningens forskningsprogram. Avsikten är dessutom att andra samarbetspartners, såsom andra forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor samt forskningsfinansiärer, deltar i verksamheten.

Samarbetet syftar till att skapa tätare kontakter mellan olika organisationers varandra tangerande forskningsverksamhet, utveckla system för sektorforskning och stärka forskning som stöder beslutsfattandet.

Målet är att öka forskningens genomslagskraft i samhället

Det behövs starkare forskning, utvecklingsverksamhet och sakkunnighet för att lösa social- och hälsovårdssektorns utmaningar som hör samman med ändringar i samhället och miljön. Forskning inom social- och hälsovården behöver en multi- och tvärvetenskaplig approach som överskrider förvaltningsgränserna. Avsikten är att skapa en öppen och flexibel sammanslutning där det är lätt att bilda nätverk med både inhemska och internationella samarbetspartners.

Samarbetsorganets verksamhet har som mål att öka välfärds- och hälsoforskningens genomslagskraft i samhället, öka kunnande om social- och hälsovården, förbättra produktiviteten och stärka den finländska forskningens internationella konkurrenskraft. Med hjälp av samarbetsorganet kan kunnandet vid olika forskningsinrättningar utnyttjas mer effektivt i multi- och tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprogram. Avsikten är också att effektivisera kontroll och användning av informationsmaterial som samlats in med offentliga medel och som olika anstalter och inrättningar inom social- och hälsovården förfogar över.

Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET-konsortiet) användes som modell när den nya sammanslutningen planerades. Det finns inte några särskilda anslag för sammanslutningen utan verksamheten genomförs med de deltagande anstalternas och inrättningarnas verksamhetspenningar. Det planerade samarbetet kan förbättra den internationella konkurrenskraften av finländska forskningsorganisationer inom social- och hälsovården. Detta kan i sin del underlätta tillgången till utländsk finansiering för forskning.

För mer information

Forsknings- och utvecklingsdirektör Kari Vinni, tfn 09 160 73846

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 27.1.2011.Sivun alkuun