Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriets budgetproposition för 2015

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2014 8.30
Pressmeddelande -

Bostadsbidraget förbättras. Hemvårdsstödet delas jämnt mellan båda föräldrarna fr.o.m. 1.8.2015.  Det har reserverats 40 milj. euro för kostnader som uppkommer av grundandet av ett barnsjukhus som betjänar den offentliga hälso- och sjukvården, och av detta har ett anslag på 15 milj. euro anvisas till 2015. I kommunerna stöds verkställandet av sote-reformen. Besparingar riktas bl.a. till sjukförsäkringen, utkomstskyddet, tandvården, indexjusteringar och barnbidraget.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ett anslag på ca 12,8 md euro för 2015 för sitt förvaltningsområde. Det är 124 milj. euro mindre än anslaget för detta år. Minskningen beror på förnyelser och besparingar i regeringsprogrammet och regeringens strukturpolitiska program.

Kommunernas finansieringsandel av arbetsmarknadsstödet växer

Från och med år 2015 ökar kommunernas ansvar för finansieringen av arbetsmarknadsstödet för dem som varit arbetslösa i över 300 dagar. På det viset minskar arbetsmarknadsstödets statsandel med 150 milj. euro.

För att främja sysselsättningen krävs det fr.o.m. 1.9.2014 att de som ansöker om alterneringsledighet ska ha varit i arbetslivet i 16 år istället för 10 år som tidigare krävdes. Dessutom sätts en övre åldersgräns för att få alterneringsledighet, och den som anställs som alterneringsvikarie ska i regel ha varit arbetslös i minst 3 månader. På grund av reformen minskas alterneringsersättningens statsandel med 12 milj. euro 2015.

Det föreslås att lagstiftningen om alterneringsledighet flyttas från ANM:s förvaltningsområde till SHM, eftersom lagstiftningen och finansieringen på så sätt skulle ingå i samma förvaltningsområde. På motsvarande sätt föreslås det att lönesubventionen och startpengens grundstöd, 125 milj. euro, flyttas till ANM:s förvaltningsområde. De här stöden främjar sysselsättningen och utdelningen av stöden kan påverkas regionalt.

Bostadsbidraget förbättras

För familje- och boendekostnader och diverse tjänster föreslås 2,6 md euro. Den nya lagen som träder i kraft 2015 förenklar bostadsbidragssystemet. Maximibeloppet för godtagbara boendeutgifter påverkas i fortsättningen endast av bostadens läge och hushållets storlek. Reformen uppskattas öka bostadsstödsutgifterna med 41 milj. euro 2015.

I enlighet med det strukturpolitiska programmet tas 1.9.2015 i bruk ett månatligt skyddat belopp på 300 euro utan sysselsättningskrav eller tidsbegränsning. Ibruktagandet av det skyddade beloppet ökar bostadsbidragsutgifterna med ca 8 milj. euro under 2015 och med 30 milj. euro från och med 2016. Samtidigt minskar reformen utkomststödutgifterna med ca 3 milj. euro nästa år och 5 milj. euro från och med 2016.

Utgifterna för det grundläggande utkomststödet uppskattas minska totalt med ca 16 milj. euro. Detta påverkas av ibruktagandet av ett skyddat belopp av bostadsbidraget och arbetsinkomsten samt ett mindre behov än vad som uppskattats.

På förmåner som relaterar till folkpensionslagen och lagen om pension för arbetstagare görs i huvudregel en indexjustering på 0,4 procent. Som följd av detta minskar statens utgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde med ca 57 milj. euro. I enlighet med regeringens beslut skärs barnbidragen ner med ca 8 procent. Detta minskar barnbidragsutgifterna med ca 113 milj. euro och ökar utkomststödsutgifterna med ca 3 milj. euro.

Ersättningarna inom tandvården minskar

Sjukförsäkringsersättningarna uppskattas vara 5 065 milj. euro 2015 (uppskattningsvis 5 081 milj. euro 2014). De minskade utgifterna orsakas av inbesparingar inom sjukförsäkringen, vilkas totala summa 2015 är ca 66 milj. euro. Samordnande av resor som ersätts från sjukförsäkringen utvidgas till att omfatta hela landet. Dessutom höjs självriskandelen per resa. Tandvårdens ersättningsnivå sänks och ersättning beviljas allt mer sällan för tandkontroll. Dessutom minskas anslaget för Fpa:s behovsprövade rehabilitering. Med dessa åtgärder sparas ca 66 milj. euro 2015.

Sjukförsäkringens tidigare och framtida inbesparingar riktas till staten. Sjukförsäkringens finansieringsandelar ändras tidsbundet för åren 2015-2016 så att de försäkrades finansieringsandel av sjukvårdsförsäkringens kostnader är 55,1 % och statens andel är 44,9 %.

Ersättning av kostnaderna för privat hälsovård som ordnas i en kommuns utrymmen fortsätter till slutet av 2016.

Staten ersätter kostnader för hälso- och sjukvårdstjänster för personer som saknar hemkommun till kommunerna genom sjukvårdsförsäkringar. Hälso- och sjukvårdskostnader för sådana pensionstagare som är på någon annan medlemsstats kostnadsansvar och som bor i Finland samt deras familjemedlemmar ersätts från och med 1.5.2015 direkt till kommunen på basis av verkliga kostnader. Då minskar den avkastning på sjukförsäkringar som staten får med 0,7 miljoner euro 2015.

Från och med 2015 kan Fpa betala ut partiell rehabiliteringspenning. Propositionens inverkan på statens ekonomi uppskattas vara liten.

Pensioner

I social- och hälsovårdsministeriets huvudklass har man reserverat 4,5 md euro för pensioner för 2015. Staten finansierar folkpensioner 2 274 milj. euro och garantipensioner 153 milj. euro. Dessutom sätts 619 milj. euro på lantbruksföretagarnas pensioner, 104 milj. euro på företagarpensioner, 61 milj. euro på sjömanspensioner och 15 milj. euro på lantbruksföretagarnas olycksfallspensioner.

Utkomstskydd för arbetslösa

Statens utgifter för utkomstskydd uppskattas till 2 589 milj. euro 2015 (uppskattningsvis 2 774 milj. euro 2014). Minskningen beror på att kommunernas finansieringsandel av arbetsmarknadsstödet ökats samt utkomstskyddets inbesparingar på 50 milj. euro. Att hemvårdsstödet delas jämnt mellan båda föräldrarna kommer att öka utkomstskyddsutgifterna från och med 2016.

Frontveteranernas rehabiliteringsanslag stiger

För att stöda veteranerna föreslås sammanlagt 248,6 milj. euro. Av detta används 124,4 milj. euro för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, 62,5 milj. euro för krigsinvalidernas anstalters driftskostnader, 25,4 milj. euro för fronttillägg och 29,6 milj. euro för frontveteranernas rehabilitering. Nivån på frontveteranernas rehabiliteringsanslag stiger med 50 euro per veteran. Av anslaget riktas ca 6,7 milj. euro till rehabilitering av krigsinvalidernas makar samt personer som tjänstgjort i vissa uppgifter som berört Finlands krig samt till frontunderstöd till vissa utländska frivilliga. Av Penningautomatföreningens avkastning anvisas 30 milj. euro till kostnadsersättningar för öppenvården enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst.

Invaliditetsgraden för krigsinvalider med lindriga skador som berättigar till kommunala öppna tjänster föreslås sänkas från nuvarande 20 procent till 15 procent från och med 1.10.2015. Propositionens inverkan är 1,5 milj. euro.

Kommunernas social- och hälsovårdstjänster

Socialvårdslagen förnyas genom att flytta tyngdpunkten från specialservice till samhällsomfattande tjänster, förbättra klienternas jämställdhet genom att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna. För syftet reserveras statsandelar 16 milj. euro, av vilket 9,4 milj. euro är nytt anslag och 6,6 milj. euro barnskyddsanslag i enlighet med det tidigare rambeslutet. För verkställandet av äldreomsorgslagen ökas statsandelarna med 27,5 milj. euro, vilket leder till att statsandelen är 82 milj. euro på årsnivå. Ordnandet av skyddshemstjänster övergår på statens ansvar och för detta ändamål reserveras 8 milj. euro. I och med detta minskas kommunernas statsandelar med 4 milj. euro.

Hemvårdsstödet delas jämnt mellan båda föräldrarna fr.o.m. 1.8.2015. Reformen främjar att jämställdhet mellan könen förverkligas på arbetsmarknaden. Reformen minskar kommunernas statsandelar från och med 2016. Den fullständiga minskningen på 19 milj. euro förverkligas från och med 2018.

I enlighet med regeringens strukturpolitiska program föreslås det att vuxnas kontrollmellanrum inom den kommunala tandvården förlängs till minst två år. I och med detta minskas statsandelen med 0,86 milj. euro 2015.

Som regeringens sparåtgärd skärs anskaffningen av vacciner ner som en engångsföreteelse med 12 milj. euro. För hepatit B-vacciner för hälsovårdsstuderande som en del av det nationella vaccinationsprogrammet föreslås ett tilläggsanslag på 0,9 milj. euro.

Det föreslås ett anslag på 15 milj. euro för kostnader som uppkommer av grundandet av ett barnsjukhus som betjänar den offentliga hälso- och sjukvården.

För kommuners projekt inom social- och hälsovården (Kaste) föreslås ett anslag på 2 milj. euro. Anslaget är det samma som i föregående års budget och det används för kommunernas utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården samt för att minska långtidsbostadslösheten. För hälsovårdsenheters forskning på universitetsnivå föreslås statlig finansiering på 20 milj. euro och för statsersättning i läkar- och tandläkarutbildningen 97 milj. euro.

För att stöda verkställandet av sote-reformen föreslås 15 milj. euro. Anslaget används för att stöda verkställandet i kommuner och samkommuner samt forsknings- och utvecklingsprojekt, material och utbildning som stöder reformen.

Avbytarverksamhet

För lantbruksföretagares och pälsproducenters avbytarservice samt vikariehjälp för renskötare föreslås 210,5 milj. euro. Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras så att verksamhetens utgifter minskar med 5 milj. euro. Det föreslås att vikariehjälpen för renskötare görs bestående, och för detta ändamål reserveras 0,3 milj. euro.

Ämbetsverk och inrättningar

För verksamheten i de ämbetsverk och inrättningar som ingår i social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås ca 170 milj. euro. I anslaget har man beaktat lönejusteringar, produktivitetsprogrammets inbesparingar samt regeringsprogrammets besparingsbeslut. Den totala summan på inbesparingar i verksamhetsutgifter är ca 15 milj. euro, varav den största delen sparas in i sektorforskning.

Ytterligare information

Statssekreterare Pia Pohja, tfn 0295 163 106 (allmänna frågor)
Statssekreterare Ulla-Maija Rajakangas, tfn 0295 163 109 (allmänna frågor)
Specialmedarbetare Ville Sipiläinen, tfn 0295 163 107 (allmänna frågor)
Specialmedarbetare Laura Lindeberg, tfn 0295 163 110 (allmänna frågor)
Avdelningschef Raimo Ikonen, tfn 0295 163 517 (allmänna frågor)
Ekonomidirektör Mikko Staff, tfn 0295 163 214 (budget)
Ekonomiplaneringschef Tomas Forsström, tfn 0295 163 563 (verk och inrättningar)
Konsultativ tjänsteman Mikko Nygård, tfn 0295 163 291 (social- och hälsoärenden, kommunernas statsandelar)
Finanssekreterare Marianne Koivunen, tfn 0295 163 573 (socialförsäkring)
Avdelningschef Kirsi Varhila, tfn 0295 163 338 (social- och hälsotjänster)  
Direktör Päivi Voutilainen, tfn 0295 163 403 (familje- och socialärenden)
Avdelningschef Olli Kerola, tfn 0295 163 289 (statsunderstöd, kommunernas statsandelar)
Direktör Heikki Palm, tfn 0295 163 171 (socialförsäkring)
Konsultativ tjänsteman Susanna Grimm-Wikman, tfn 0295 163 172 (socialförsäkring)På andra webbplatser

Social- och hälsovårdsministeriets förslag till budget för 2015 (FM)

 

Sivun alkuun