Hyppää sisältöön
Media

Selvityshenkilöt: Sairaaloiden osaamista on koottava laadun takaamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2017 9.00
Tiedote 19/2017

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamat selvitykset sairaaloiden työnjaon uudistamisen erikoisaloja koskevista periaatteista ovat valmiit. Raportit koskevat ortopedian ja traumatologian, syöpäkirurgian, eräiden konservatiivisten alojen ja suun terveydenhuollon työnjakoa.

Tavoitteena on, että kaikissa hoitavissa yksiköissä on riittävästi osaamista sekä päivystysaikana että kiireettömässä hoidossa. Osaamisen kokoaminen parantaa potilasturvallisuutta ja laatua. Selvityshenkilöt luovuttivat raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle 1. helmikuuta.

Syöpäkirurgiaa on koottava suurempiin yksiköihin

Selvityshenkilöiden mukaan syöpäkirurgian osaamista on koottava nykyistä isompiin yksiköihin ja sairaaloiden välisestä työnjaosta on sovittava. Vain siten voidaan taata potilaille yhdenvertainen syöpäkirurgian saatavuus ja hoitomahdollisuudet. Muutos edellyttää sekä valtakunnallisesti että alueellisesti syöpäkirurgian saatavuuden seurantaa, syöpä- ja sairaalakohtaisia rekistereitä, hoitotuloksista raportointia ja toiminnan hallinnollista ohjausta.

Keskussairaaloissa voitaisiin tehdä edelleen suuren volyymin syöpäleikkauksia yhtenäisin perustein. Tällaisia ovat esimerkiksi paksusuolisyövät, urologiset syövät sekä rintasyöpä. Sairaalassa pitäisi olla riittävästi syövän hoitoon osallistuvia eri alojen ammattilaisia sekä monialaisia työryhmiä.

Riskialtis, vaativa syöpäkirurgia ja harvoin tehtävät syöpäleikkaukset on syytä keskittää valtakunnallisesti yliopistosairaaloihin sekä laajan päivystyksen keskussairaaloihin. Yliopistosairaaloiden yhteyteen perustettavien alueellisten syöpäkeskusten pitäisi ottaa merkittävä kliininen vastuu syöpäkirurgian kokonaisuudesta omilla erityisvastuualueillaan.

Selvityshenkilöt odottavat, että syöpäkirurgian järjestämisestä ja keskittämisestä tehtyjen linjausten avulla syöpäkirurgia voidaan keskittää lähivuosina alle 20 sairaalaan. Viime vuosina eräitä syöpäleikkauksia on tehty 30–40 eri sairaalassa.

Määrälliset kriteerit ortopedisia leikkauksia tekeville yksiköille

Ortopedian ja traumatologian leikkauksia tehdään laajasti sekä yksityisessä että julkisessa terveydenhuollossa. Selvityshenkilöiden mukaan tutkimukset osoittavat, että suuret yksiköt pystyvät toiminnan parempaan ja tasaisempaan laatuun, yhteneväisempiin hoitokäytäntöihin ja toimenpiteiden pienempiin kustannuksiin kuin pienet yksiköt. Siksi osa leikkauksista on syytä keskittää vain yliopistosairaaloihin ja osa laajan päivystyksen sekä muihin erityisvastuualueen sairaaloihin.

Selvityshenkilöt kiinnittävät huomiota vammapotilaita hoitavien päivystysten osaamisen varmistamiseen ja kiireettömien ortopedisten toimenpiteiden aiheiden yhtenäistämiseen. He ehdottavat määrällisiä ja toiminnallisia kriteerejä siihen, millaisissa yksiköissä leikkauksia voi tehdä. Esimerkiksi tekonivelkirurgiaa tekeviltä yksiköiltä edellytettäisiin, että ne tekevät vähintään 600 lonkan ja polven tekonivelleikkausta vuosittain (keskimäärin 300 lonkka- ja 300 polvitekonivelleikkausta). Sairaalan koko henkilökunnan pitää olla erityisesti näihin leikkauksiin perehtynyttä ja potilaan koko hoitopolun hyvin suunniteltu.

Suun terveydenhuolto

Keskitettäville suun terveydenhuollon hoidoille on tyypillistä, että niissä tarvitaan monen lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalan yhteistyötä. Selvityshenkilöiden mukaan kasvojen ortopedisia leikkauksia voitaisiin tehdä laajan päivystyksen sairaaloissa sekä osin myös muissa keskussairaaloissa. Vaativat suu- ja leukakirurgiset toimenpiteet on syytä tehdä pääosin yliopistosairaaloissa.

Suun terveydenhuollossa erityisen vaativaa hoitoa toteutetaan sekä sairaaloissa että pitkinä avohoitosarjoina, esimerkiksi oikomishoitona ja leuka- ja hammasproteettisena hoitona. Erikoishoidon saatavuus vaihtelee jo nyt alueellisesti ja väestöryhmittäin. Saatavuusongelmien ennustetaan vaikeutuvan väestön ikääntymisen ja erikoishammaslääkäripulan myötä. Selvityshenkilöt ehdottavat, että erikoishammaslääkäripalvelut järjesteltäisiin sote-uudistuksen yhteydessä uudelleen ja voimavaroja koottaisiin maakunnallisesti.

Konservatiiviset alat

Selvityksen mukaan konservatiivisten alojen keskittäminen on perusteltua, jos harvoin esiintyvä tai vaativa hoito edellyttää toistettavuutta tai usean alan erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Samalla pitäisi varmistua hoidon oikea-aikaisuudesta olemassa olevien hoitosuositusten mukaisesti. Selvityksessä ehdotetaan valtakunnallisia koordinoivia osaamiskeskuksia esimerkiksi tulehduksellisten reumasairauksien sekä hengitys-, uni-  ja vireystilahäiriöiden hoitoon.

Kaikissa keskitettävissä hoitoyksiköissä pitää tulevaisuudessa olla käytössä yhtenäinen laatujärjestelmä ja raportoinnin on oltava yhtenäistä, velvoittavaa, jatkuvaa ja avointa. Raportointia ja vertaisarviointia kehitettäessä on erityisesti kiinnitettävä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin potilasryhmiin.

Selvitysraportin mukaan aivoinfarktin liuotushoitoa pitää olla saatavissa laajan päivystyksen sairaaloiden lisäksi pitkien etäisyyksien päivystyksissä, joissa on käytettävissä ympärivuorokautisesti pään tietokonekuvaus ja siihen liittyvä suonikuvauksen mahdollisuus sekä vähintään etäyhteys neurologiin. Epäiltäessä suurta valtimotukosta potilas pitää voida siirtää välittömästi yliopistosairaalaan.

Kaikissa ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen sairaaloissa pitäisi olla aivoinfarktipotilaiden keskitetty kuntoutusyksikkö. Lonkkamurtumapotilaiden pitäisi kyetä siirtymään 1-2 vuorokauden kuluessa leikkauksesta geriatriselle kuntoutusosastolle operatiivisten yksiköiden läheisyyteen.

Sydäninfarktin pallolaajennushoito ehdotetaan koottavaksi laajan päivystyksen sairaaloiden lisäksi Vaasan keskussairaalaan ja muihin keskussairaaloihin, jotka täyttävät laatukriteerit. Aorttaläpän suunnitellut katetritoimenpiteet keskitettäisiin yliopistollisiin sairaaloihin ja sellaisiin laajan päivystyksen sairaaloihin, joissa tehdään riittävästi toimenpiteitä ja joissa tiimin käytettävissä on sydänkirurgista osaamista.

Selvitysraportit

Lue lisää sairaalaverkon uudistamisesta

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistus (alueuudistus.fi)

Lisätietoja

 • Lääkintöneuvos Timo Keistinen, STM, p. 02951 63385
 • Hallitusneuvos Anne Koskela, STM, p. 02951 63384
 • Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, p. 02951 63382

Selvityshenkilöt:

Ortopedia ja traumatologia:

 • Ylilääkäri, sairaalajohtaja Petri Virolainen, Turun yliopistollinen keskussairaala, p. 050 4383662, petri.virolainen(at)tyks.fi
 • Ylilääkäri, ortopedia Maija Pesola, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, p. 040 5045574, maija.pesola(at)ksshp.fi

Syöpäkirurgia:

 • Professori Reijo Haapiainen, Fimnet (Finnish Medical Network), p. 040 731 3339, reijo.haapiainen(at)fimnet.fi
 • Urologian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Niilo Hendolin, ESSOTE (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut), Mikkelin keskussairaala, p. 044 3512788, niilo.hendolin(at)esshp.fi
 • Kirurgian professori, ylilääkäri Mikael Victorzon, Vaasan keskussairaala/Turun yliopisto (syöpäkirurgia), p. 040 554 1459, mikael.victorzon(at)vshp.fi

Konservatiiviset alat:

 • LT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys, Tiina Huusko, tiina.maria.huusko(at)gmail.com

Suun terveydenhuolto:

 • apulaisylihammaslääkäri Kari Konki, Kuopion yliopistollinen sairaala, p. 040-591 7054,kari.konki(at)kuh.fi
 • EHL, Dosentti, ylihammaslääkäri Juhani Laine, Turun yliopistollinen keskussairaala, p.050 5627344, juhani.laine(at)tyks.fi
Juha Rehula alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun