Hyppää sisältöön
Media

Selvityshenkilö Louekoski työeläkevakuutusyhtiölain uudistamistarpeista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2005 7.41
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syyskuussa 2004 pankinjohtaja Matti Louekosken Suomen Pankista selvityshenkilöksi selvittämään työeläkevakuutusyhtiölain (TVYL) uudistamistarpeita. Louekoski luovutti tänään selvityksestä väliraportin sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle.

Väliraportissa Louekoski käy läpi TVYL:n uudistamistarpeita ennen muuta kahden lainsäädännön valossa. Uusi perustuslaki näyttää vaativan selvityshenkilön mukaan työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksen nykyistä täsmällisempää määrittelyä. Yhtiön tehtävänä on mm. hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja. Kun yhtiön tehtävästä merkittävä osa sisältää julkisoikeudellista päätösvallan käyttöä, vaatii tehtävän sisältö selkeän määrittelyn lain tasolla.

Työeläkevakuutusyhtiöiden keskinäinen kilpailutilanne ja yhtiöiden harjoittaman yhteistyön laajuus ja sisältö kaipaavat selvityshenkilön mukaan myös täsmentämistä. Suomen EY-jäsenyysneuvottelujen yhteydessä saama ns. TEL-poikkeus sallii maamme olla soveltamatta henkivakuutusdirektiiviä. Se ei kuitenkaan merkitse vapautusta kilpailuoikeussäännöstön soveltamisesta. Kuinka laajaa kilpailun tulee olla, ja miksi ja millä asioilla kilpaillaan yhtiöiden kesken, edellyttää myös nykyistä tarkempaa määrittelyä.

Työeläkevakuutusyhtiöltäon kielletty muu kuin eläkevakuutusliiketoiminta. Yhtiön itsenäisen toiminnan pelisäännöt tulee selvityshenkilön mielestä TVYL:n uudistamisen yhteydessä tarkistaa.

Työeläkevakuutusyhtiön hallinto on järjestetty ns. tavallisen yhtiön käytännöstä poikkeavalla tavalla. Selvityshenkilön mielestä käytäntö on osoittanut tarvetta siirtyä normaaliin hallintorakenteeseen ja päätöksentekoon sekä luopua mm. toimitusjohtajan ottamiseen ja erottamiseen nykyisin sovellettavasta määräenemmistömenettelystä. Toimitusjohtajan ei selvityshenkilön mielestä tulisi vastaisuudessa kuulua yhtiön hallitukseen. Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajuuden tulisi olla vastaisuudessa työnantajain (vakuutuksenottajien) ja palkansaajain (vakuutettujen) keskusjärjestöjen edustajien kesken vaihtuva.

Selvitysmies kantaa huolta myös työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan valvonnan tasosta ja riittävyydestä korostamalla huolenpitoa valvontaviranomaisten kapasiteetista ja osaamisesta. Valvontaviranomaisten tehtävänä tulisi olla ajantasaisten toiminta- ja tulostietojen kokoaminen yhtiöiltä sekä niiden säännöllinen julkistaminen vertailukelpoisessa muodossa.

Eläkelaitokset muodostavat hajautetun järjestelmän, jonka säilyttäminen mm. tasapuolisten kilpailuasetelmien avulla on selvityshenkilön mielestä tärkeää. Hän kiinnittää huomiota myös Kilpailuviraston aloitteeseen (11.5.2005) laitosten keskinäisen kilpailun tehostamisesta. Aloitteessa virasto on puuttunut mm. laskuperusteita, laskuperustekorkoa ja vakuutuskannan siirtoa koskevien säännösten puutteisiin.

Selvityshenkilön toimeksiannossa sosiaali- ja terveysministeriö määräsi selvityksen tavoitteeksi mm. työeläkejärjestelmän pitämisen työmarkkinajärjestelmän kolmikantaisen neuvottelumenettelyn osana. Tämän tulisi selvitysmiehen mielestä myös näkyä työmarkkinaosapuolten edustuksen nykyistä suurempana osuutena yhtiöiden hallinnossa.

Eräänä selvitystyön käynnistämissyynä on ollut osakeyhtiölainsäädännön ajankohtainen uudistus (HE 109/2005) sekä siihen liittyvä vakuutusyhtiölain uudistaminen. Nykyinen TVYL on kirjoitettu ns. viittaustekniikalla suhteessa osakeyhtiölakiin ja vakuutusyhtiölakiin. Selvityshenkilö katsoo, että tämä tekniikka on syytä säilyttää vastaisuudessakin, vaikka työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan sääntely vaatii omalaatuisuutensa vuoksi runsaasti erityissäännöksiä.

Tämän selvityksen kanssa rinnan laaditaan toimitusjohtaja Kari Puron puheenjohdolla työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan uudistamista koskevia sääntöjä. Selvityshenkilö on käsitellyt sijoittamista ja sitä koskevia säännöksiä tässä selvityksessä vain viittauksenomaisesti, vaikka sijoitustoimintaa koskevista uudistuksista seurannee tarve myös lainsäädännön tarkistamiseen. Ainakin ns. katesäännökset ja vakavaraisuutta koskevat säännökset kaivannevat uudistamista. Jos toimitusjohtaja Puron neuvotteluryhmän työ valmistuu tästä selvityksestä ministeriössä tehtävän jatkopäätöksen aikoihin, ehdottaa selvityshenkilö uudistushankkeiden yhdistämistä siltä osin, mikä koskee TVYL:n uudelleen kirjoittamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää selvityshenkilön välimietinnön lausuntokierrokselle, minkä jälkeen ministeriö tarkemmin päättää TVYL:n uudistamiseen tähtäävän jatkotyön linjauksista.

Työeläkevakuutusyhtiölain uudistustarpeet. Selvityshenkilön väliraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:15. Julkaisu on verkossa osoitteessa www.stm.fi >Julkaisut >Työryhmämuistiot

Lisätietoja: pankinjohtaja Matti Louekoski puh. 010 831 2015, Suomen Pankki ja ylijohtaja Tarmo Pukkila puh. (09) 160 73864, sosiaali- ja terveysministeriö

Sivun alkuun