Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen osaksi kansanterveystyötä

Sosiaali- ja terveysministeriö
24.1.2007 8.30
Tiedote -

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä tulee osa kansanterveyttä. Esitys Suomen ensimmäiseksi toimintaohjelmaksi on työstetty sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettamassa työryhmässä ja se luovutettiin 24.1.2007 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Esityksen pohjalta valmistellaan lopullinen toimintaohjelma. Toimintaohjelma kattaa 15 aihekokonaisuutta, joille on asetettu tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen 2010. Ohjelman päätavoitteena on väestön ja yksilöiden hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen.

Monissa STM:n suosituksissa ja toimintaohjelmissa on käsitelty seksuaali- ja lisääntymisterveyttä osana laajempia kokonaisuuksia. Palvelujärjestelmää ei ole kuitenkaan tarkasteltu kokonaisuutena seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta, eikä eri toimialat ja hallinnontasot kattavaa kansallista toimintaohjelmaa ole laadittu. Suomessa on viime vuosina tehty aiheeseen liittyviä lainsäädännön uudistuksia ja muutoksia, mm. hedelmöityshoitoihin, samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröintiin, vanhempainvapaaseen ja sikiön poikkeavuuksien seulontaan.

Toimintaohjelman linjaukset

Ohjelmassa linjataan lähivuosien edistämistyötä ja sen johtamista, palvelurakennetta, toimintatapoja ja osaamisen kehittämistä. Väestön tietoutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä on parannettava, ja monipuolinen neuvonta on integroitava osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja. Raskauden keskeytysten, ei-toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien ehkäisemiseksi on lisättävä kondomien käyttöä ja korostettava molempien osapuolten vastuullista käyttäytymistä seksuaalisuhteessa. Raskauden ajan, synnytysten ja synnytyksen jälkeisessä hoidossa tavoitteena on varmistaa syntyvän lapsen ja äidin terveys ja hyvinvointi, tukea vanhemmuutta, kehittää erityisryhmien palveluita sekä vastata palvelutarpeeseen entistä yksilöllisemmin. Toimintaohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota seksuaalisen väkivallan varhaisen tunnistamisen ja hoidon sekä ennalta ehkäisyn kehittämiseen. Tavoitteiden toteutumisen keskeisinä edellytyksinä ovat seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaamisen vahvistaminen ja palvelurakenteen kehittäminen. Toimintaohjelma liitetään osaksi kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

Seksuaali- ja lisääntymisterveystyö jalkautetaan

Toimintaohjelman laatimisen lähtökohtia ovat palvelujen riittämättömyys ja epätasainen jakautuminen etenkin syrjäytymisvaarassa olevien ja vähemmistöryhmien näkökulmasta sekä uudet hoitokäytännöt ja menetelmät, jotka tulisi juurruttaa osaksi terveys- ja sosiaalipalveluja. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen palvelurakenteessa on puutteita kunta-, alue- ja kansallisella tasolla, joita ohjelman ehdotusten kautta pyritään parantamaan.

Kansallisella tasolla ehdotetaan perustettavaksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijakeskus sekä kansallinen koordinaatio- ja yhteistyöelin.

Paikallisella tai seudullisella tasolla seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyön koordinointia ehdotetaan kuntien tai useamman kunnan yhteisen terveyden edistämisen yhteistyöryhmän tehtäväksi. Alueellisella tasolla sairaanhoitopiireissä ehdotetaan nimettäväksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden yhteyshenkilö ja perustettavaksi alueellinen työryhmä.

Nuoret haavoittuvaisia seksuaalisväritteiselle viestinnälle

Suomessa väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila on tilastollisesti ja kansainvälisestikin vertailtuna hyvä. Äitiyshuollon perinteiset mittarit kuten äitiys- ja lapsikuolleisuus ovat pitkään olleet maailman alhaisimpia. Haasteita osoittavat raskaudenkeskeytys- ja sukupuolitautitilastot, jotka ovat kehittyneet huonompaan suuntaan 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Erityinen haaste on yhteiskunnan ylierotisoituminen, joka näkyy paitsi mainonnassa, aikakauslehtien sisällöissä, sähköisissä viestimissä ja viihdeteollisuudessa myös pukeutumiskulttuurissa lapsuutta myöten. Erityinen riskiryhmä ovat nuoret, jotka eivät kykene tietojensa ja vähäisen elämänkokemuksensa varassa arvioimaan saamaansa informaatiota suhteessa omaan ikäkauteensa.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen on noussut 2000-luvulla eurooppalaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asialistalle. Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa jäsenmaitaan laatimaan maakohtaiset seksuaali- ja lisääntymisterveyden ohjelmat. Ohjelma on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle, henkilöstölle, keskeisille yhteistyötahoille, luottamushenkilöille sekä opettajille ja opiskelijoille.

Lisätietoja: ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, STM, puh. 050 514 5279.

Sivun alkuun