Hyppää sisältöön
Media

Samtyckeförfarandet för utlämning av patientuppgifter blir enklare

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 21.12.2010 9.51
Pressmeddelande -

Uppgifter om patientens hälsotillstånd och sjukdomar kommer att lagras i det nationella hälsoarkivet.

Flera serviceproducenter inom hälso- och sjukvården får använda patientuppgifterna endast om patienten har gett sitt samtycke till detta. Reformen förenklar praxis som gäller utlämning av patientuppgifter och möjliggör en flexibel användning av patientuppgifterna i de verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som har vårdrelation med patienten.

Patientens samtycke för utlämning av patientuppgifter gäller tillsvidare och omfattar alla serviceproducenter inom hälso- och sjukvården. Patienten har rätt att avgränsa omfattningen av sitt samtycke genom ett separat förbud.

Innan patienten ger sitt samtycke ska han eller hon informeras om de rikstäckande informationssystemtjänsterna, uppgifter som lagrats i arkiveringstjänsten och uppgifternas användningsmöjligheter. Samtidigt ska man berätta patienten om möjligheten att begränsa utlämning av uppgifter samt om förbudets eventuella konsekvenser.

Patientens viljeförklaringar och viktiga vårduppgifter antecknas i en informationshanteringstjänst

Genom informationshanteringstjänsten får verksamhetsenheterna för hälso- och sjukvård tillgång till uppgifter om patientens tidigare vård. Uppgifterna definieras genom social- och hälsovårdsministeriets förordning. Det har tänkts att sådana uppgifter skulle handla om information om läkemedelsbehandling, risker, diagnoser, åtgärder, vaccineringar och laboratorieundersökningar.

En patient som har uppnått myndighetsåldern kan på eget hand på internet administrera sina samtycken och förbud genom en elektronisk förbindelse som genomförs i samband med det nationella arkivet. Patienten kan ge sina samtycken, definiera förbud och återkalla dem även personligt till en serviceproducent inom hälso- och sjukvården.

Den av Folkpensionsanstalten upprätthållna informationshanteringstjänst möjliggör lagring av patientens andra viktiga viljeförklaringar, såsom patientens inställning till organdonation för vård av en annan person eller patientens vårdvilja. Rättsgiltig vårdvilja eller organdonationsvilja kan dock även i fortsättningen också göras på andra sätt.

Tjänsterna införs stegvis

Alla apotek ska ha möjlighet att expediera elektroniska recept i början av april 2012. Den offentliga hälso- och sjukvården är förpliktad att göra upp recept elektroniskt från och med april 2013 och den privata hälso- och sjukvården från och med april 2014.

Serviceproducenterna inom den offentliga hälso- och sjukvården ska ansluta sig till övriga nationella informationssystemtjänster och det rikstäckande elektroniska arkivet för patientuppgifter före utgången av 2013 och de privata serviceproducenterna före utgången av 2014. Skyldigheten att ansluta sig träder i kraft i september 2014 för de offentliga serviceproducenterna och i september 2015 för de privata serviceproducenterna.

Från ingången av januari 2011 överförs den operativa ledningen av den elektroniska informationshantering som gäller social- och hälsovård från social- och hälsovårdsministeriet till Institutet för hälsa och välfärd. Ministeriet bevarar ansvaret för verksamhetens strategiska ledning och för beslutsfattande i fråga om genomförandet av viktiga projekt.

Regeringen föreslog tisdagen den 21 december att lagarna stadfästs. Republikens president ska stadfästa lagarna samma dag. Lagarna träder i kraft 1.1.2011.

För mer information

Direktör Eija Koivuranta, tfn 09 160 74350På vår webbplats

Informationsteknologiprojekten

På andra webbplatser

KanTa

Sivun alkuun