Hyppää sisältöön
Media

Samapalkkaisuustyöryhmältä esitys palkkaerojen kaventamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2005 9.21
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama kolmikantainen työryhmä sai valmiiksi ehdotuksensa hallitukselle ohjelmaksi naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamisesta. Työryhmä katsoo, että naisten ja miesten tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän keskeisimpiä perusedellytyksiä. Työryhmän ehdotusten tavoitteena on, että naisten ja miesten välinen säännöllisen työajan palkkaero kaventuisi nykyisestä noin 20 prosentista vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä.

Samapalkkaisuutta edistäviä toimenpiteitä ehdotetaan seuraaville alueille: työmarkkinoiden ja koulutuksen sukupuolen mukainen eriytyminen (segregaatio), naisten urakehitys, pätkätyöt, tasa-arvosuunnitelmat, perheen ja työn yhteensovittaminen, palkkausjärjestelmät sekä palkka- ja sopimuspolitiikka, tilastojen ja tilastoyhteistyön kehittäminen sekä yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuu. Tavoitteena on, että näillä kohdealueilla samapalkkaisuusohjelman avulla voidaan tukea jatkuvuutta ja pitkäjänteistä toimintaa, jota voidaan kehittää tulosten ja tarpeiden mukaisesti.

Sukupuolen mukaan työmarkkinat ovat eriytyneet sekä toimialoittain ja tehtäväkohtaisesti että niin, että naiset ja miehet toimivat eri hierarkiatasoilla. Työryhmä esittää, että järjestöjen ja hallituksen yhteistoimin kehitetään perus- ja ammatillisen koulutuksen ja työn sisältöjä ja urakehityksen mahdollisuuksia. Tavoitteena on segregaation väheneminen niin, että ns. tasa-ammateissa toimivien osuus olisi viidennes työvoimasta vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että naisten osuus johtotehtävissä olisi keskimäärin puolet vuoteen 2020 mennessä.

Pätkätöiden osalta työryhmän tavoitteena on vaikuttaa yhteisen ohjauksen ja työelämän ohjelmallisen kehittämisen kautta siihen, että määräaikaisten palvelusuhteiden käytöstä aiheutuvat, ura- ja palkkakehitystä hidastavat tekijät asteittain poistuvat.

Palkka- ja sopimuspolitiikassa tavoitteena on, että valtion ja työmarkkinajärjestöjen yhteisin toimin ja tulevien sopimusratkaisujen avulla vahvistetaan edelleen työelämän tasa-arvon kehittymistä.

Tilastojen tulisi ehdotuksen mukaan olla sellaisia, että niiden avulla on mahdollista seurata sekä eri palkanosia koskevia tietoja että työmarkkinoiden rakenteesta aiheutuvia eroja sukupuolen mukaan. Tavoitteena on, että palkkatilastot vuoteen 2010 mennessä ovat riittävän eritteleviä niin, että niistä voidaan seurata sukupuolten välisen palkkaerojen kehittymistä sektorikohtaisesti.

Tasa-arvolain mukaiset tasa-arvosuunnitelmat ja niihin liittyvät palkkakartoitukset on työryhmän mukaan saatava viipymättä aikaan kaikilla yli 30 työntekijän työpaikoilla. Tavoitteena on myös, että sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoista löytyy dokumentoituja esimerkkejä siitä, kuinka naisten ja miesten välisiä palkkaeroja on aktiivisesti toimien voitu vähentää.

Perhevapaakustannukset rasittavat edelleen naisvaltaisia aloja ja naisvaltaisia yrityksiä siitä huolimatta, että perhevapaista aiheutuvia kustannuksia korvataan sairausvakuutuslain mukaisesti. Työryhmä ehdottaa selvityshenkilön asettamista selvittämään perhevapaakustannusten korvausten kehittämistarpeita ja vanhempien nykyistä tasapuolisemman perhevapaiden käytön edistämistä.

Yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuun ohjelmiin ehdotetaan liitettäväksi sukupuolten tasa-arvon ja samapalkkaisuuden näkökulma.

Työryhmän toimenpide-ehdotuksiin kuuluu lisäksi tasa-arvolainsäädännön toteuttamisen ja valvonnan resurssien lisääminen ja työsuojeluviranomaisten osallistuminen tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen toteuttamisen valvontaan vuoteen 2010 mennessä.

Työryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriö asettaa kolmikantaisen ryhmän, joka seuraa samapalkkaisuusohjelman lukuisten toimenpide-ehdotusten toteutumista.

Työryhmän suositus ohjelmaksi oli yksimielinen. Toimikunnan puheenjohtajana toimi johtaja Matti Salmenperä työministeriöstä. Mietintö luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle keskiviikkona.

Julkaisu Työryhmän ehdotus naisten ja miesten samapalkkaisuutta edistäväksi ohjelmaksi (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:7) on STM:n verkkosivuilla www.stm.fi > julkaisut > työryhmämuistiot.

Lisätietoja: erikoistutkija Marja-Liisa Anttalainen, puh. (09) 160 74080, 040 546 9230 ja neuvotteleva virkamies Leila Mélart, puh. (09) 160 73837, sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivun alkuun