Hyppää sisältöön
Media

Säkerhets- och kemikalieverket ansvarar i fortsättningen för marknadskontrollen

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 8.8.2013 10.22
Pressmeddelande -

Marknadskontrollen enligt kemikalielagen koncentreras till Säkerhets- och kemikalieverket i början av september. Kemikaliemyndighetens uppgifter och arbetarskyddsmyndighetens uppgifter som gäller marknadskontroll ska överföras till verket. I framtiden blir marknadskontrollen avgiftsfri för verksamhetsutövarna.

En stor del av kemikalierna kommer ut på marknaden via stora aktörer, centralaffärer eller importörer. Koncentrering av marknadskontrollen till Säkerhets- och kemikalieverket kommer att effektivera och förenhetliga ingripandet i verksamhet som strider mot bestämmelserna.

Tyngdpunkten i arbetarskyddsmyndighetens uppgifter kommer att ligga på tillsynen över förhållandena vid användningen av kemikalier och över att arbetsgivarna iakttar sina förpliktelser. Arbetarskyddsinspektören ska dock även kunna temporärt förbjuda utsläppande av kemikalier på marknaden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen samt den kommunala miljövårdsmyndigheten ska övervaka förhållandena vid användningen av kemikalier utifrån miljöskyddsperspektivet såsom hittills. Finlands miljöcentral ska övervaka efterlevnaden av vissa EU-förordningar och internationella överenskommelser.

Tullen ska ha till uppgift att övervaka att kraven för import och export uppfylls.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 augusti att lagen i fråga ska stadfästas. Avsikten är attrepublikens president stadfäster lagen på fredagen. I den nya kemikalielagen föreskrivs särskilt om genomförandet av EU:s kemikalielagstiftning i Finland.

Ytterligare information

Marilla Lahtinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 313

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades 8.8.2013.

 På vår webbplats

Kemikalier

På andra webbplatser  

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 

Arbetarskyddsförvaltningen 

Finlands miljöcentral  

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Tull  

Sivun alkuun