Hyppää sisältöön
Media

Sairausvakuutuslaki uudistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2004 11.54
Tiedote -

Sairausvakuutuslain uudistus on valmis ja se tulee voimaan vuoden 2005 alusta. Sairausvakuutuslain kokonaisuudistus selkiyttää nykyistä tilannetta ja täsmentää yksittäisten säännösten sanamuotoja. Samalla säädöstasoa ja valtuutussäännöksiä on täsmennetty perustuslain edellyttämällä tavalla. Nyt myös vakiintunut tulkintakäytäntö on kirjattu lakiin. Hallitus esitti sairausvakuutuslain vahvistamista torstaina 16. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa tiistaina 21. joulukuuta.

Sairausvakuutuslaki selkiyttää työkyvyttömyyden ja vanhemmuuden aikaista toimeentulon turvaa sekä kustannusten korvausta koskevan lainsäädännön rakennetta. Palkkakerroin otetaan käyttöön sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevissa säännöksissä. Myös erityishoitorahan maksamisen edellytyksiä on täsmennetty.

Uuteen sairausvakuutuslakiin on yhdistetty laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle.

Vuoden 2005 alusta siirrytään myös sairausvakuutuslain mukaisten päivärahaetuuksien määrittelyssä järjestelmään, jossa päivärahan perusteena olevia työtuloja tarkistetaan ensi vuoden alusta työeläkejärjestelmässä voimaantulevalla palkkakertoimella, jossa ansioindeksin paino on 0,8 ja elinkustannusindeksin paino 0,2. Sairausvakuutusjärjestelmässä indeksitarkistusten sairausvakuutusmenoja lisäävä kustannusvaikutus on vuonna 2005 noin 2 miljoonaa euroa, vuonna 2006 noin 4 miljoonaa euroa, vuonna 2007 noin 5 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 noin 6 miljoonaa euroa.

Kannustavuutta lisätään ja etuuksia korotetaanAnsioon perustuvan päivärahan määräytymisperusteita on muutettu vakuutetulle kannustavammaksi kahdessa erityistilanteessa: lyhytkestoisesti työllistyvän sekä henkilöllä, jolla on ajallisesti lähekkäiset synnytykset.

- Lyhyessä työsuhteessa olleen henkilön päiväraha voidaan laskea yhden kuukauden tulojen perusteella, jos työnantaja antaa selvityksen siitä, että työssäolo olisi ilman sairastumista ja vanhempainpäivärahaoikeuden alkamista jatkunut vähintään kuusi kuukautta. Työllistyminen arvioidaan jatkuvaksi myös ns. pätkätyössä, jos henkilön työmarkkinatoiminta tukee tätä. Niissä tapauksissa, joissa uusisäännös tulee sovellettavaksi, vähintään kuukauden palkkatulo muutetaan kertomalla se 12 kuukauden tuloksi. Tämä menettely koskee sairauspäivärahoja, vanhempainpäivärahoja ja erityishoitorahaa, jos työkyvyttömyys tai oikeus saman lapsen perusteellamaksettavaan vanhempainpäivärahaan tai erityishoitorahaan alkaa 1. päivänä lokakuuta 2005 tai sen jälkeen.

- Peräkkäisten synnytysten kohdalla päivärahan määräytymisperusteet muuttuvat siten, että ansioon perustuva vanhempainpäiväraha määräytyy aiemmin maksetun vanhempainpäivärahan perusteena olleiden tulojen mukaisesti, jos oikeus päivärahaan alkaa ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Säännös koskee myös adoptiotilanteita. Säännöstä sovelletaan vain, jos päiväraha on näin laskettuna parempi kuin verotuksessa todettuja tuloja tai kuuden kuukauden tuloja käyttämällä. Säännöstä sovelletaan, jos ensimmäinen saman lapsen perusteella maksettava vanhempainpäivärahapäivä on 1. päivänä lokakuuta 2005 tai sen jälkeen.

- Vähimmäismääräisen päivärahaetuuden määrää korotetaan 1. päivästä tammikuuta 2005 lukien 11,45 eurosta 15,20 euroon päivässä.

- Työnantajalle maksettavaa vuosilomakustannusten korvausta korotetaan. Työnantajalle maksettavan korvauksen määrä on työntekijälle maksettu etuus kerrottuna 1,55:llä. Työnantajille vanhempainvapaista aiheutuvat kustannukset rasittavat erityisesti naisvaltaisia aloja. Vanhempainvapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia halutaan alentaa. Samalla halutaan edistää työnantajien mahdollisuuksia käyttää sijaisia vanhempainvapaiden aikana sekä parantaa synnytysikäisten naisten asemaa työmarkkinoilla.

- Matkakustannuksien korvausjärjestelmä halutaan yhteensopivaksi matkojen yhdistelyä koskevien hankkeiden kanssa. Matkojenyhdistelyllä tavoitellaan toimivia kuljetuspalveluja koko maahan ja matkakustannuskorvausten kasvun hillitsemistä. Matkojenyhdistelyä on jo tehty alueellisesti ja Kansaneläkelaitoksella on ollut yhdistelystä kokeiluhankkeita. Sairausvakuutuslain mukaisia matkakustannusten korvauksia koskevia säännöksiä muutetaan siten, että sairausvakuutuslain mukaisten matkakustannusten korvauksen perusteena käytetään ensisijaisesti julkista liikennettä, palvelu- ja kutsujoukkoliikennettä tai matkojen yhdistelyä. Matkojenyhdistelykeskusten perustaminen on mahdollista vuoden 2005 alusta. Erityisajoneuvon käyttö yksinkin on edelleen mahdollista erityisistä syistä.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Anja Kairisalo puh. (09) 160 74411 ja hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti puh. (09) 160 73174.

Sivun alkuun