Hyppää sisältöön
Media

Potilasturvallisuutta voidaan parantaa kansallisilla tietojärjestelmäpalveluilla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2010 14.25
Tiedote -

Hyvin toimivat terveydenhuollon kansalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä paikalliset sähköiset potilastietojärjestelmät parantavat potilasturvallisuutta. Potilastiedon saatavuuden mahdollistaminen yksiköiden välillä on olennainen osa potilasturvallisuuden parantamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on tietoinen potilastietojen saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Ongelmana on ollut se, että paikalliset sähköiset potilastietojärjestelmät eivät ole kyenneet vaihtamaan tietoja toistensa kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

Näitä ongelmia ratkaistaan kansallisella sähköisellä potilastiedon arkistolla. Se antaa jatkossa mahdollisuuden siihen, että potilastiedot voidaan siirtää potilaan tosiasialliseen hoitopaikkaan ilman, että arkaluonteisten tietojen tietosuoja vaarantuu. Aikaisemmin potilastietoja on siirretty tavallisella postilla, faksilla ja aluetietojärjestelmien avulla.

Kunnat vastaavat itse terveydenhuollon potilastietojärjestelmien tilaamisesta. Ministeriö on kannustanut kuntia yhteistyöhön tilaamisessa sekä osaamisen organisoinnissa (klusteritoiminta).

STM on jo 2000-luvun alussa tukenut kansallisen terveyshankkeen puitteissa sairaanhoitopiirien alueille rakennettuja alueellisia tiedonsiirtojärjestelmiä, jotka pyrkivät potilastiedon siirtoon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Näitä järjestelmiä on useissa sairaanhoitopiireissä (noin 13/20), mutta vain muutamassa (noin 5) ne kattavat koko julkisen sektorin. Yksityissektori ei ole näissä mukana.

Vuonna 2007 on ryhdytty toteuttamaan terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja (KanTa-hanke), joiden kautta terveydenhuollon organisaatioiden potilastietojärjestelmät lähettävät ja hakevat potilastiedot Kelan kansallisen potilastietoarkiston välityksellä.

Kela on rakentanut omalta osaltaan kansalliset palvelut valmiiksi. Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto sekä apteekit ottavat palvelut käyttöön vaiheittain vuoteen 2015 mennessä sitä mukaan kuin niiden käyttämät tietojärjestelmät on uudistettu kansallisten palvelujen mukaisiksi.

Potilastietojärjestelmien virheisiin tulee puuttua

Mikäli potilastietojärjestelmissä tulisi ilmi selkeitä potilasturvallisuuden välittömästi vaarantavia puutteita tai virheellisiä toimintoja, asianomaisen toimintayksikön on keskeytettävä näiden toimintojen käyttäminen. Tarvittaessa valvontaviranomaiset, Aluehallintovirasto tai Valvira, voivat myös puuttua potilasturvallisuutta vaarantaviin järjestelmiin.

Potilastietojärjestelmille ei ole ollut olemassa säädettyjä vaatimuksia. EU:ssa selvitetään parhaillaan sitä, tulisiko lääkintälaitedirektiivin koskea myös potilastietojärjestelmiä. Näiden selvitysten perusteella määritellään myös terveydenhuollon laitteita koskevaa kansallisen lainsäädännön soveltaminen potilastietojärjestelmiin.

KanTa-palveluihin liittymistä varten on tehty tietosisältöön, tietoliikennestandardiin ja tietoturvaan liittyviä vaatimuksia, joiden noudattamista valvotaan auditointimenettelyllä.  STM arvioi, miten KanTa-hankkeeseen liittyvää potilastietojärjestelmien auditointimenettelyä voidaan laajentaa koskemaan myös potilasturvallisuuteen liittyviä asioita.

Potilasturvallisuuden parantaminen on esillä myös terveydenhuoltolaissa

Potilasturvallisuuden parantaminen on nostettu vahvasti esiin myös eduskunnan hyväksymässä terveydenhuoltolaissa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2011.

Terveydenhuoltolakiin liittyy valmistelussa oleva potilasturvallisuusasetus, joka velvoittaa julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä laatimaan laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelman. Erityisesti korostetaan poikkeamatilanteiden ja vaaratapahtumien raportointia. Raportit käsitellään ja tiedot hyödynnetään tavoitellen jatkuvan oppimisen kautta tapahtuvaa toiminnan olosuhteiden sekä välineiden kehittämistä. Raportointijärjestelmän tarkoituksena on tukea potilasturvallisuuden seurantaa ja sen kehittämistarpeiden määrittelyä.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Anne Kallio, p. 09 160 73139
Hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 09 160 73800
Johtaja Eija Koivuranta, p. 09 160 74350



Muualla palvelussamme

Tietojärjestelmähankkeet

Sivun alkuun