Hyppää sisältöön
Media

Poikien ympärileikkaukset julkiseen terveydenhuoltoon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2004 9.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä katsoo, että uskonnollisten ja kulttuuristen perinteiden vuoksi tehtävät poikien ympärileikkaukset olisi sallittava pojan huoltajien suostumuksella. Ympärileikkauksia saisi tehdä vain laillistettu tai luvan saanut lääkäri. Nämä ympärileikkaukset olisi rinnastettava lääketieteellisin perustein tehtäviin ympärileikkauksiin ja julkisen terveydenhuollon olisi huolehdittava niistä samaan tapaan kuin ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista. Vanhemmat voisivat halutessaan teettää ympärileikkaukset myös yksityisessä terveydenhuollossa.

Koska ympärileikkauksessa puututaan pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen, toimenpiteestä olisi säädettävä laissa. Keskeisenä tavoitteena on oltava pojan eduista huolehtiminen sekä se, että ympärileikkaus tehdään turvallisissa olosuhteissa.

Työryhmä perustelee esitystään ympärileikkausten ottamisesta julkiseen terveydenhuoltoon sillä, että jos ympärileikkauksesta aiheutuu esimerkiksi monilapsiselle perheille suuria kustannuksia, on vaarana, että niitä tehdään varojen puutteessa julkisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella. Silloin myös komplikaatioiden vaara kasvaa sen lisäksi, että pojalle aiheutetaan kipua. Ympärileikkauksesta perittävä erillinen maksu, josta perheen varallisuuden mukaan voisi saada vapautuksen, olisi monimutkainen ja turhaa byrokratiaa edellyttävä. Jos maksu suoritettaisiin tarvittaessa toimeentulotuesta, vaarana olisi epätasa-arvoinen käytäntö, koska kunnat voivat myöntää toimeentulotukea erilaisin perustein.

Poikaa olisi kuultava ja annettava hänelle riittävät tiedot ympärileikkauksesta ja sen vaikutuksesta hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Pojan mielipide ympärileikkauksesta olisi selvitettävä ja otettava huomioon silloin, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista. Pojalla olisi oltava oikeus kieltäytyä ympärileikkauksesta. Juutalaisuudessa ympärileikkaus on tehtävä kahdeksantena päivänä syntymästä. Islamilaisuudessa samanlaista aikarajaa ei ole, mutta ympärileikkaus on tehtävä viimeistään ennen puberteetti-ikää.

Taustaa

Suomessa arvioidaan tehtävän vuosittain noin 200 poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta. Joissain sairaanhoitopiireissä niitä tehdään julkisessa terveydenhuollossa, jolloin kunta vastaa kustannuksista. Suurin osa sairaanhoitopiireistä katsoo, etteivät ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kuulu julkiseen terveydenhuoltoon.

Eriävät mielipiteet ja lausumat

Työryhmämuistioon sisältyy kaksi eriävää mielipidettä. Niissä katsotaan, että ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen kustannusvastuun pitäisi olla ensisijaisesti pojan huoltajalla. Kun vähävarainen huoltaja ei pysty kustantamaan toimenpidettä, toimeentulotuen käyttö olisi harkittava kunnittain. Olisi myös selvitettävä sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisia ja maahan muuttoon liittyviä maksujärjestelyjä, joiden avulla kustannukset voitaisiin suorittaa palveluntuottajalle riippumatta siitä, onko palveluntuottaja yksityinen vai julkinen terveydenhuolto.

Mietintöön sisältyy myös kaksi lausumaa, joissa todetaan, että uskonnollisin ja kulttuurisin perustein tehtävä pojan ympärileikkaus ei ole kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain tarkoittamaa terveydenhuoltoon kuuluvaa toimintaa. Näin ollen kustannusten tulisi olla esitettyä suuremmassa määrin pojan perheellä. Lausuman jättäjät toteavat, että taloudellisia tukitoimenpiteitä suhteessa kuntien järjestämisvelvollisuuteen olisi selvitettävä tarkemmin kuin mihin työryhmällä oli mahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän puheenjohtajana on toiminut arkkiatri Risto Pelkonen.

Työryhmämuistio lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM, puh. 09-160 73804
Ylitarkastaja Maire Kolimaa, STM, puh. 09-160 74138
Lakimies Johanna Aurola, STM, puh. 09-160 74350

Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittäneen työryhmän muistio (Työryhmämuistioita 2003:39) on STM:n internet-sivuilla osoitteessa www.stm.fi>julkaisut

Sivun alkuun