Hyppää sisältöön
Media

Omsorgsministern: Arbetsgruppen för reformen av servicestrukturen inom social-

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 10.4.2013 17.40
Pressmeddelande -

Arbetsgruppens uppdrag kompletteras på så sätt att arbetsgruppen ska lämna en mellanrapport senast den 30 juni 2013. Mellanrapporten ska innefatta förslag på uppgifter för vilkas ordnande en kommun med 20 000-50 000 invånare och en kommun med över 50 000 invånare kan ha ansvaret. Dessutom ska uppgöras förslag på kommunernas ömsesidiga finansieringsarrangemang, en beskrivning av modellen för ansvarskommuner gällande social- och hälsovårdsservicen samt en beskrivning av specialupptagningsområdenas uppgifter och av alternativen för att ordna ägandet och förvaltningen av universitetssjukhusen.

Social- och hälsovårdsministeriet kompletterar sammansättningen av och uppdraget för den arbetsgrupp som bereder lagen om ordnandet av social- och hälsovården. Tidsfristen för beredningsarbetet förlängs till den 31 december 2013.

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson hänvisade ärendet för diskussion till den social- och hälsopolitiska ministergruppen den 10 april.

Avsikten är att de mer exakta riktlinjerna för lagberedningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården behandlas i regeringens aftonskola i juni. Propositionen skrivs färdig i höst.

Arbetsgruppens sammansättning kompletteras med nya medlemmar som i huvudsak representerar kommunfältet. Dessutom utses nya sakkunnigmedlemmar.

Arbetsgruppens uppgift är att göra upp ett förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården. Förslaget, som ska ha formen av en regeringsproposition, ska innehålla de bestämmelser om ordnandet och finansieringen av social- och hälsovården som kommunreformen förutsätter.

Arbetsgruppen grundar också separata sektioner som bedömer i vilken omfattning propositionen också ska innehålla bestämmelser om finansieringen av och tillsynen över social- och hälsovården samt om speciallösningar för metropolområdet.

Dessutom utses en tjänstemannasektion som får i uppdrag att utarbeta ett ställningstagande för att kommunstrukturlagen ska kunna behandlas i riksdagen. För riksdagsbehandlingen uppgör sektionen ett ställningstagande som behandlar ansvaret för ordnande för kommuner med cirka 20 000-50 000 invånare och över 50 000 invånare, ansvarskommunmodellen, specialupptagningsområdenas uppgifter och ordnandet av ägandet och förvaltningen av universitetssjukhusen. SHM:s ställningstagande lämnas till riksdagen senast den 15 maj.

Det här är en svenskspråkig översättning pressmeddelandet som publicerades den 10.4.2013.

 

Ytterligare information:

Beredningsgruppens ordförande, avdelningschef Kirsi Paasikoski, tfn 0295 163 338På vår webbplats

Servicestrukturreformen som en del av kommunreformen 

 

Maria Guzenina-Richardson
Sivun alkuun