Hyppää sisältöön
Media

Omaishoidon kehittämistarpeita arvioidaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2003 13.07
Tiedote 291/2003

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut selvityshenkilön laatimaan 29.2.2004 mennessä ehdotukset toimenpiteistä, joilla omaishoitoa ja omaishoitajien asemaa voidaan kehittää lainsäädännöllisesti ja osana kunnallisen palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Selvityshenkilöksi on nimetty sosiaalineuvos Elli Aaltonen Itä-Suomen lääninhallituksesta.Uusimmat omaishoidon tukea koskevat selvitykset osoittavat, että omaishoito ei kaikilta osin ole kehittynyt toivotulla tavalla. Omaishoitajien jaksamiseen ja vapaapäivien viettämismahdollisuuksien turvaamiseen kiinnitetään kunnissa liian vähän huomiota eikä sopivia tilapäishoidon palveluja ole riittävästi tarjolla. Selvityshenkilön tehtävänä on tarkastella erityisesti omaishoidon tuen perusteita ja määrää sekä omaishoitajien vapaajärjestelyjä ja muita heidän jaksamistaan tukevia toimenpiteitä. Selvityshenkilön työn tueksi asetetaan taustaryhmä, johon kutsutaan sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Stakesin sekä kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Omaishoidon uudistaminen toteutetaan osana kansallista sosiaalialan kehittämishanketta.

Omaishoidon tuki kuuluu niihin sosiaalipalveluihin, joiden järjestämisestä kunnan on huolehdittava sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n mukaan. Tuki muodostuu hoitajalle maksettavasta palkkiosta, hoitoa tukevista palveluista sekä hoitajalle järjestettävästä vapaasta. Omaishoidon tuen piirissä oli 26 201 henkilöä vuonna 2002. Omaishoidon tuella hoidettavien määrä on kasvanut noin 10 000 henkilöllä vuodesta 1993. Enemmistö hoidettavista on yli 65-vuotiaita, työikäisiä on neljännes ja alle 18-vuotiaita 13 prosenttia.

Sivun alkuun