Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ökad kvalitet i terminalvården med rekommendationer

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 23.9.2010 7.00
Pressmeddelande -

Målet för de precis utarbetade rekommendationerna för terminalvård är att göra terminalvården mer planmässig samt att styra terminalvårdens vårdpraxis i hela landet. De är avsedda att användas av alla enheter inom social- och hälsovården. Rekommendationerna avser vård av en döende människa, planering och organisering av vården samt personalens kunnande.

"De tidigare rekommendationerna har utarbetats av Etene (riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården) och de är från år 2004. De nu publicerade rekommendationerna behandlar hela terminalvården i ett bredare perspektiv. Förhoppningen är att de ska påverka hur kommunerna och sjukvårdsdistrikten ordnar terminalvården. God terminalvård är en rättighet för varje döende människa", konstaterade omsorgsminister Paula Risikko vid offentliggörandet av rekommendationerna torsdagen den 23 september.

Enligt ministern får rekommendationerna också stöd i lagen. "Riksdagen behandlar som bäst en proposition om hälso- och sjukvård, i vilken man betonar lindring av lidande i all sjukhusvård och i alla skeden av vården, även i vården av döende patienter och inom terminalvård. Lindringen av lidandet har för första gången lyfts till lagnivå."

Terminalvård baserar sig på en skriftlig vårdplan

Principen för rekommendationerna för terminalvård är att människan kan dö på den plats där han eller hon önskar och att man ska undvika att flytta påen person som är ytterst nära döden från en plats till en annan. Terminalvård kan ordnas enligt patientens önskan hemma eller på institution. Terminalvård baserar sig på en skriftlig vårdplan, och patienten deltar i utarbetandet av denna. De anhöriga till den döende har också möjlighet att delta.

God terminalvård förutsätter även vårdpersonalens kunnande och upprätthållande av välbefinnandet i arbete. Läkare och vårdare som deltar i terminalvården har utbildning för denna. Den behandlande läkaren ansvarar för vårdbeslut. Vård som genomförs av en multiprofessionell arbetsgrupp baserar sig på medicinsk och vårdvetenskaplig evidens samt på patientens och de anhörigas egna önskemål och behov. Kontinuiteten i vården garanteras dygnet runt.

Sjukvårdsdistrikten och hälsovårdscentralerna ansvarar för terminalvården

Sjukvårdsdistrikten och hälsovårdscentralerna ansvarar för ordnandet av terminalvården. I en fjärdedel av dessa fattas dock terminalvårdsplaner eller direktiv. Enligt rekommendationerna ansvarar sjukvårdsdistrikten och hälsovårdscentralerna för uppgörandet av regionala terminalvårdsplaner och förverkligandet av dessa. I fortsättningen utreder social- och hälsovårdsministeriet situationen för de regionala terminalvårdsplanerna och ibruktagandet av terminalvårdsrekommendationerna.

Verkställandet av terminalvårdsrekommendationerna ökar inte kostnaderna men rekommenderade förfaringssätt förutsätter att kostnaderna justeras på nytt. Förverkligandet av rekommendationerna främjas bland annat genom att man startar en medborgardiskussion om betydelsen av god terminalvård då en människa närmar sig livets slutskede.

Ytterligare uppgifter:

överinspektör, Etenes generalsekreterare Aira Pihlainen, tfn 09 160 73834, 050 370 6521


På vår webbplats

God terminalvård i Finland. Rekommendationer för terminalvård baserade på hörande av sakkunniga (Publikationer 2010:13)

 


Paula Risikko
Sivun alkuun