Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia STM:n hallinnonalalla 1.1.2006

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2005 12.50
Tiedote -

Lääkkeiden korvaus- ja hinnoittelujärjestelmä uudistuu vuodenvaihteessa. Lääkkeiden maksukattoon tulee muutoksia. Ennaltaehkäisevän terveyspolitiikan asemaan kunnissa kiinnitetään huomiota. Työeläkemaksuun tehdään tilapäinen alennus, jolla puretaan aiempien vuosien työkyvyttömyyseläkemaksuista muodostunutta ylijäämää. Toimeentulotuen rahoitusrakennetta uudistetaan.

Useita vuoden 2006 alussa voimaan tulevia hallituksen esityksiä sosiaali-, terveys- ja vakuutusalalta on vielä vahvistamatta. Tämän vuodenvaihdetiedotteen päivitetty versio tulee joulukuun viimeisellä viikolla sosiaali- ja terveysministeriön internet-sivuille osoitteeseen www.stm.fi.

Lääkekorvausjärjestelmään kokonaisuudistus

Sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään tulee kokonaisuudistus 1.1.2006. Vuoden alusta lukien lääkkeen ostajan ei tarvitse enää maksaa kiinteää omavastuuosuutta peruskorvauksen ja alemman erityiskorvauksen piirissä olevien lääkkeiden osalta. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeiden osalta potilas maksaa jatkossa kolmen euron omavastuun jokaisesta yhdellä kertaa ostetusta valmisteesta.

Vuodenvaihteen jälkeen lääkkeen hinnasta saa Kela-korvausta suoraan lääkkeelle määritellyn korvattavuusprosentin verran. Korvausluokkia on jatkossakin kolme. Korvattavien lääkkeiden korvausprosentteja muutetaan siten, että peruskorvaus on 42 prosenttia ja alempi erityiskorvaus 72 prosenttia. Ylempi erityiskorvaus pysyy 100 prosentissa. Uudistuksessa ei muuteta sitä, miten erityiskorvattavat lääkkeet sijoittuvat korvausluokkiin. Vastaavat muutokset tehdään kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvattavuuteen.

Lääkemaksukattoon muutoksia

Vuoden alusta lähtien lääkkeiden maksukattorajan eli vuotuisen omavastuuosuuden ylittymisen jälkeenkin potilaan on maksettava kaikista lääkkeistä 1,5 euron omavastuu lääkettä kohden. Tähän asti maksukattorajan ylittäneet valmisteet ovat olleet potilaalle maksuttomia. Vuoden 2006 alusta lääkemaksukatto on 616,72 euroa (606,95 e v. 2005). Samalla toisaalta luovutaan aiemmasta ylitevaatimuksesta, jonka mukaan korvausta on maksettu vasta sen jälkeen, kun korvattavat kustannukset ylittävät 16,82 euroa.

Lisätietoja: Kansaneläkelaitoksen internet-sivut www.kela.fi.

Lääkeyhtiöiden haettava peruskorvattavuutta erikseen

Lääkkeiden yleisestä peruskorvattavuudesta tehdään jatkossa erillinen päätös lääkkeiden hin-talautakunnassa (Hila).

Lääkkeiden tukkuhintoja alennetaan

Lääkekorvausjärjestelmän piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden tukkuhintoja alennetaan viisi prosenttia 1.1.2006 lukien. Osa lääkkeistä poistuu tässä yhteydessä korvausjärjestelmän piiristä joko kokonaan tai tiettyjen lääkemuotojen, pakkauskokojen tai vahvuuksien osalta. Näiden lääkevalmisteiden osalta potilas maksaa itse kyseisen valmisteen koko kauppahinnan. Poistuminen perustuu siihen, että yritys on irtisanonut valmisteen korvausjärjestelmästä.

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 547/2005.

Terveyden edistämisen asemaa parannetaan

Terveyden edistämisen asemaa parannetaan kansanterveyslain muutoksella 1.1.06 lukien.Kunta velvoitetaan seuraamaan väestön terveydentilaa ja huolehtimaan siitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa. Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus nimetään Stakesin rinnalla kansanterveystyön asiantuntijoiksi. Ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia parannetaan, ja johtamisen taso ja täydennyskoulutus varmistetaan.

Päivärahojen työntekijämaksuvähennys

Sairaus-, vanhempain- ja työttömyyspäivärahojen sekä kuntoutusrahan ns. työntekijämaksuvähennyksen määrä vuodelle 2006 on 4,88 prosenttia (5,1% v. 2005).

Työttömille oikeus kuntoutusrahaan päihdekuntoutuksen ajalta

Myös työttömille tulee 1.1.06 lukien oikeus kuntoutusrahaan päihdehuoltolain mukaisen yksilökuntoutuksen ajalta. Päihdekuntoutusrahaa koskeva päätös voidaan tehdä aluksi enintään kolmen kuukauden eli 75 arkipäivän ajaksi.

Työttömyysvakuutusmaksut

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2006 on 0,58 prosenttia palkasta (0,5% v. 2005).

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 prosenttia palkasta palkkasumman 840 940 euroon asti (0,7% v. 2005). Sen ylittävältä osalta työnantajan maksu on 2,95 prosenttia palkasta (2,8% v. 2005).

Sovitellulle työttömyysturvalle jatkoaikaa

Sovitellun työttömyysturvaetuuden saajat voivat saada etuutta vuoden 2007 loppuun saakka etuuden enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta. Tähän asti aikaraja on ollut vuoden 2005 loppuun.

Eläkevakuutusmaksut

Vuoden 2006 keskimääräinen työeläkemaksu on 21% palkoista (21,6% v. 2005). Maksuun sisältyy tilapäinen 0,6 %-yksikön alennus, jolla puretaan aiempien vuosien työkyvyttömyyseläkemaksuista muodostunutta ylijäämää.

Työnantajan maksuosuus muodostuu keskimäärin 16,7 %:ksi (16,8% v. 2005).

Työntekijäin eläkemaksu on alle 53-vuotiaille 4,3 % vuonna 2006 (4,6% v. 2005). 53-vuotiaan ja sitä vanhemman työntekijän eläkemaksu on 5,4% (5,8% v. 2005).

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkevakuutusta koskeva yhteenlaskettu LEL-maksu on 22,5% palkkasummasta (22,7% v. 2005). Taiteilijoiden ja eräisiin erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkevakuutusta koskeva yhteenlaskettu TaEL-maksu on 20,3% palkkasummasta (19,6% v. 2005). Työntekijöiden osuus maksuista laskee: työntekijöiden maksu on alle 53-vuotiailla 4,3% (4,6% v. 2005) ja 53 vuotta täyttäneillä 5,4% (5,8% v. 2005) palkkasummasta.

Yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkevakuutusmaksu on alle 53-vuotiailla 20,8% (21,4% v. 2005) ja yli 53-vuotiailla 21,9% (22,6% v. 2005).

Merimieseläkelain mukainen vakuutusmaksu pysyy ennallaan vuonna 2006. Sekä työnantaji-en että vakuutettujen maksuosuus on 11 %. Työnantajien ja vakuutettujen yhteenlaskettu MEL-maksu on siten 22% vuonna 2006.

Laskuperustekorko on 1.1.2006 lukien 6,0% (nyt 5,5 %).

Työnantajan kansaneläkemaksu alenee

Yksityisten työnantajien ja valtion liikelaitosten kansaneläkemaksu on maksuluokan mukaan 0,898, 3,098 tai 3,998 prosenttia palkkasummasta. Muiden työnantajien maksu on 1,948 prosenttia palkkasummasta.

Työeläkeindeksi ja siihen sidotut etuudet

Maksussa olevien työeläkkeiden indeksiluku on ensi vuonna 2081 (2047 v. 2005). Niiden työeläkkeiden, jotka vuoden 2005 työeläkeuudistuksen mukaan määräytyvät vuoteen 2011 saakka vanhojen säännösten mukaan, laskennassa käytettävä ns. siirtymäajan indeksiluku on 2246 (2191 v. 2005).

Työeläkeindeksiluvun tarkistus nostaa kaikkia siihen sidoksissa olevia sosiaaliturvaetuuksia.

Työntekijäin eläkelain mukainen palkkakerroin on 1,063 (1,028 v. 2005). Palkkakerrointa käytetään useiden etuuksien tulorajojen tarkistamisessa.

Eläkkeensaajien asumistukinormit

Eläkkeensaajien asumistukinormit muuttuvat 1.1.2006 lukien. Hyväksyttävien asumiskustan-nusten enimmäismäärää korotetaan paikkakunnasta riippuen 0,20 – 0,29 euroa neliömetriä kohti kuukaudessa. Kunnossapitonormia korotetaan kansaneläkeindeksin nousua vastaavasti 1,1 prosentilla. Voimassa olevat lämmitys- ja vesinormit vastaavat tällä hetkellä riittävästi todellisia kustannuksia, joten niihin ei tehdä muutoksia.

Omaishoidon tukeen parannuksia

Omaishoitajalle maksettavan palkkion vähimmäismäärä nousee 233,56 eurosta 300 euroon vuoden 2006 alusta. Jos hoitaja on estynyt tekemästä ansiotyötä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana, hoitopalkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa. Myös hoitopalkkion indeksisuoja paranee uudistuksen myötä.

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös hoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajien oikeutta vapaaseen täydennetään kuntien mahdollisuudella järjestää virkistysvapaita hoitopalkkiota alentamatta. Omaishoitajan käyttäessä oikeuttaan vapaapäivän pitämiseen, myös palvelusetelillä järjestettävistä kotipalveluista voi hoidettavan maksettavaksi tulla korkeintaan 9 euroa päivässä.

STM:n kuntatiedote omaishoidon tuesta KT 16/2005

Perhehoidon palkkioita tarkistetaan

Vuoden 2006 alusta lukien perhehoitajien hoitopalkkiot sidotaan palkkakertoimeen, jonka johdosta palkkioiden määrät nousevat 3,40 prosentilla. Vuoden 2006 alusta hoitopalkkion vähimmäismäärä on 242 euroa kalenterikuukautta kohden ja enimmäismäärä 725 euroa silloin, kun perhehoitaja hoitaa perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti tai 363 euroa silloin, kun perhehoitaja ei hoida perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti.

Jos perhehoidossa oleva henkilö vaatii runsaasti hoitoa tai huolenpitoa voidaan hoitopalkkio korottaa enintään kaksinkertaiseksi. Hoitopalkkiota ei makseta perhehoitoon sijoitettua omaa alle 18-vuotiasta lastaan hoitavalle. Henkilö voi myös kieltäytyä hoitopalkkiosta.

Lisätietoja: STM:n kuntatiedote perhehoidon palkkioista KT 18/2005

Sotainvalidien kuntoutus

Vuoden 2006 alusta myönnetään myös lievävammaisille, 25 prosentin työkyvyttömyysasteen omaaville sotainvalideille oikeus valtion korvaamaan jaksottaiseen laitoshuoltoon enintään kymmeneksi viikoksi vuodessa.

Sotilasvammalain perusteella maksettavan täydennyskoron tulorajat nousevat indeksikehityksen johdosta 4837 euroon (ennen 4 574 euroa) vuodessa vuoden 2006 alusta lukien.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen perusosien määriä korotetaan kansaneläkeindeksin korotusta vastaavasti keskimäärin 1,1 prosenttia. Yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosan määrä on 1.1.2006 lukien ensimmäisessä kuntaryhmässä 382,70 euroa ja toisessa kuntaryhmässä 366,24 euroa.

Toimeentulotuen rahoitusrakennetta muutetaan määrittelemällä toimeentulotuen rakenne uudelleen. Toimeentulotuen rakenne määritellään uudelleen jakamalla tuki perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Kunta ja valtio osallistuvat perustoimeentulotuen rahoitukseen yhtä suurin osuuksin. Uudistus ei muuta toimeentulotuen saamisen perusteita, joten se ei vaikuta toimeentulotukiasiakkaiden saaman toimeentulotuen määrään.

Elatusapu ja elatustuki

Elatusavun ja elatustuen määrä ei nouse vuonna 2006. Indeksitarkistusta ei tehdä, koska elinkustannusindeksin muutos lokakuusta 2001 lokakuuhun 2005 oli 4,7 prosenttia vaaditun vähintään viiden prosentin sijaan.

Sivun alkuun