Hyppää sisältöön
Media

Mitä muuttuu 1.1.2004 STM:n hallinnonalalla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.12.2003 11.28
Tiedote -

Palveluseteli on uusi tapa järjestää sosiaalihuollon palveluja muiden jo käytössä olevien tapojen rinnalla. Kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin, joka on voimassa tietyn ajanjakson. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa setelin arvosta.

Palveluseteli käyttöön kotipalvelussa

Palvelusetelin arvo määräytyy kotitalouden tulojen ja taloudessa asuvien henkilöiden määrän mukaan. Palvelusetelin arvo vaihtelee jatkuvasti ja säännöllisesti annettavassa kotipalvelussa viidestä 20 euroon tuntia kohti. Palveluseteli on asiakkaalle verovapaa. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä tarjotusta setelistä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluja järjestettäväksi palvelusetelillä.

Lapsilisät nousevat 2004

Lapsilisä on ensimmäisestä lapsesta sata euroa kalenterikuukaudessa (90 euroa 2003). Lapsilisä toisesta lapsesta on 110,50 euroa, kolmannesta lapsesta 131 euroa, neljännestä lapsesta 151,50 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 172 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna 36,60 eurolla kuukaudessa (33,60 euroa 2003).

Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajenee 2004

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu osittainen hoitoraha nousee 70 euroon. Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajenee samalla koskemaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opetukseen osallistuvan lapsen vanhempia. Lisäksi oikeus osittaiseen hoitorahaan on vanhemmilla, joiden lapsi osallistuu oppivelvollisena esiopetukseen. Vanhemmilla, joiden lapsi on ns. pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, on oikeus osittaiseen hoitorahaan lisäksi lapsen kolmannen perusopetusvuoden ajalta. Osittaista hoitorahaa voidaan maksaa molemmille vanhemmille, vaikka heidän osittainen hoitovapaansa ajoittuisikin samalle kalenterijaksolle. Osittaisen hoitorahan määrän korotus tulee voimaan 1. tammikuuta 2004.

Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhennyksenä toteuttavaa hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata oikeus saada, kun hakija on ollut vähintään kuusi kuukautta saman työnantajan palveluksessa viimeisen 12 kuukauden aikana. Osittainen hoitovapaa annetaan lyhentämällä päivittäinen työaika kuudeksi tunniksi. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se tulee lyhentää keskimäärin 30 tunniksi viikossa. Osittainen hoitovapaa edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta. Laajennus oikeuteen saada osittaista hoitorahaa tulee voimaan 1. elokuuta 2004.

Elatusavut ja elatustuki ennallaan

Elatusapuihin ja elatustukeen ei tehdä indeksitarkistusta vuoden 2004 alusta. Elatusapuihin ja elatustukeen tehtiin viimeksi indeksikorotus vuoden 2002 alusta.

Toimeentulotuen perusosien määrät

Yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosa on 1. kuntaryhmässä 377,15 euroa kuukaudessa tai 12,57 euroa päivässä. Yksin asuvan ja yksinhuoltajan perusosa 2. kuntaryhmässä on 360,92 euroa kuukaudessa tai 12,03 euroa päivässä.
>> Toimeentulotuen perusosien määrät 1.1.2004

Työmarkkinatuen tarveharkintaa lievennetään

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon henkilön omat tulot kokonaan ja puolison tulot 536 euron ylittävältä osalta. Puolison tuloja koskeva vähennys nousee näin ollen 236 eurosta 536 euroon.

Eläkeläisten asumistukinormeihin indeksikorotukset

Eläkkeensaajien asumiskustannusten enimmäismäärää korotetaan 0,6 prosenttia. Vesinormi nousee 6,5 prosenttia. Kunnossapitonormi nousee 0,6 prosenttia, samoin kuin vesinormi asunnoissa, joissa ei ole vesijohtoa. Lämmitysnormi pysyy ennallaan. Vuoden 2004 alusta tulevien korotusten jälkeen eläkeläisten asumistukeen hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärä nousee paikkakunnasta riippuen 32-26 euroa vuodessa.

Päivärahojen työntekijämaksuvähennys nousee

Päivärahojen suuruutta laskettaessa henkilön työtulojen kokonaismäärästä vähennetään hänen maksamiansa työntekijämaksuja (työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksuja) vastaava osuus. Vähennyksen määrä vuonna 2004 on 4,85 prosenttia.

Aikuiskoulutustuen perusosa nousee

Aikuiskoulutustuen perusosa nousee 500 euroon kuukaudessa.

Eläkkeenhakijan työeläkeasiat ”yhdeltä luukulta”

Eläkkeenhakijan ja -saajan työeläkeasioiden hoitaminen helpottuu, kun yksityisten alojen, kunnallisen, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkejärjestelmien kesken otetaan käyttöön viimeistä eläkelaitosta koskeva järjestely. Eläkkeenhakija tekee työeläkehakemuksen yhteen työeläkelaitokseen ja on vain sinne yhteydessä. Kyseinen eläkelaitos huolehtii kaikkien järjestelyn piiriin kuuluvien eläkkeiden maksamisesta.


Työeläkemaksut ennallaan

Työeläkevakuutusmaksut pysyvät ennallaan. Työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen vakuutusmaksu on 21,4 prosenttia palkoista. Työntekijäin eläkemaksu on ensi vuonna 4,6 prosenttia ja työnantajien maksu keskimäärin 16,8 prosenttia. Maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkevakuutusmaksut pysyvät ennallaan 21,4 prosentissa palkoista.

TEL-indeksiluvut vuonna 2004

Työeläkkeet ja muut TEL-indeksiin sidotut etuudet nousevat 1.1.2004 lukien noin 2,3 prosenttia. Vanhuuseläkkeiden nousu on noin 1,3 prosenttia.

Työttömyysvakuutusmaksuihin pieni korotus

Sekä palkansaajan että työnantajan työttömyysvakuutusmaksuihin tulee pieni korotus ensi vuoden alusta. Työnantajan vakuutusmaksu säilyy palkkasumman ensimmäisen 840 940 euron osalta 0,6 prosenttina. Sen ylittävältä osalta maksu on 2,5 prosenttia. Yrityksen osaomistajista maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu säilyy 0,6 prosenttina. Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksu on palkkasumman 840 940 euron osalta 0,6 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 1,7 prosenttia. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,25 prosenttia ja yrityksen osaomistajan palkansaajan maksu 0,09 prosenttia.

Seuraaviin maksuihin ei tule muutoksia


Työnantajan kansaneläkemaksu ja sairausvakuutusmaksu on saman suuruinen kuin vuonna 2003 eli ne säilyvät ennallaan. Myös vakuutetun sairausvakuutusmaksu on entisen suuruinen.


Yksityisen työnantajan ja valtion liikelaitoksen kansaneläkemaksu on 1,35 tai 3, 55 tai 4,45 % palkoista riippuen yrityksen poistojen määrästä ja niiden suhteesta maksettaviin palkkoihin. Myös nämä maksuperusteet pysyvät ennallaan.


Valtion ja sen laitoksen sekä Ahvenanmaan maakunnan kansaneläkemaksu on 3,95 % ja muiden julkisen sektorin työnantajien kansaneläkemaksu 2,4 % palkoista.


Yksityisen työnantajan ja valtion liikelaitoksen sairausvakuutusmaksu on 1,614 % palkoista. Maksu on samansuuruinen kirkkotyönantajan, kunnan ja kuntayhtymän sekä kunnallisen liikelaitoksen osalta.


Valtion ja sen laitosten sekä Ahvenanmaan maakunnan sairausvakuutusmaksu on 2,864 % palkoista.

Huom. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu on 1,5 % kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta

Sivun alkuun