Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Risikko: Vammaisten oikeus henkilökohtaiseen apuun on ihmisoikeuskysymys

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.10.2008 11.00
Tiedote -

Peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla valmisteltu lakiesitys vaikeavammaisten henkilökohtaisesta avusta on valmistunut. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää lakiesityksen sisällöstä torstaina 9. lokakuuta. Tavoite on saada laki voimaan 1.9.2009. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioon.

Henkilökohtaista apua koskeva lakiehdotus on osa laajempaa hallitusohjelmassa sovittua uudistusta, jossa vaiheittain yhdistetään vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Henkilökohtaiseen apuun olisi oikeutettu vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee välttämätöntä ja toistuvaa apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella.

”On erittäin tärkeää, että nyt voimme luoda vaikeavammaiselle nykyistä paremmat mahdollisuudet selviytyä päivittäisistä toimista. Samalla edesautetaan hänen mahdollisuuksiaan aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa, työelämässä, opiskelussa sekä vapaa-aikana. Tähän kuuluu myös mahdollisuus ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta”, toteaa ministeri Risikko.

Henkilökohtainen apu olisi lain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle maksuton sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaisi kunta. Kunta ei voisi määrärahoihin vedoten evätä palvelua, jos hakija täyttää laissa olevat edellytykset palvelun saamiselle.

Vammaisen henkilön palvelut on kyettävä suunnittelemaan huolellisesti ja kohtuullisessa ajassa. Tämän takaamiseksi lakiin on tulossa säännökset vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta sekä palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä. Palvelutarpeen selvittely olisi aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset olisi tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa niitä koskevan hakemuksen tekemisestä.

Henkilökohtaista apua olisi järjestettävä päivittäisiä toimia sekä työtä ja opiskelua varten niin paljon kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muihin tarkoituksiin apua annettaisiin aluksi vähintään 10 tuntia kuukaudessa ja vuoden 2011 alusta lukien vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Kunnalla olisi vaihtoehtoisia tapoja järjestää palvelu. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan kunta korvaisi vaikeavammaiselle henkilölle avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset samaan tapaan kuin nykyisessä järjestelmässä, jossa avustaja on työsuhteessa avustettavaan. Toisen vaihtoehdon mukaan kunta antaisi vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten. Kolmannessa vaihtoehdossa kunta järjestäisi palvelun ostopalveluna, oman palveluntuotantonsa turvin tai sopimusperusteisessa yhteistyössä yhden tai useamman kunnan kanssa. Siten lainmuutoksen myötä vammaiselle avautuu mahdollisuus henkilökohtaisen avun saantiin myös palveluna ilman työnantajavelvoitetta.

Kun henkilökohtainen apu yhdistetään muihin vammais- ja sosiaalihuollon palveluihin ja tukitoimiin vähenee vammautumisesta aiheutuva syrjäytymisriski huomattavasti. ”Kysymys on viime kädessä suhtautumisestamme vaikeavammaisten henkilöiden ihmisoikeuksiineli siitä, haluammeko antaa heille mahdollisimman hyvät edellytykset täysipainoiseen elämään”, tiivistää Risikko.

Hallituksen esitystä on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Vammaisfoorumi ry:n, Kuntaliiton edustajien sekä muiden alalla toimivien tahojen kanssa. Peruspalveluministeri Risikko haluaa erityisesti kiittää Vammaisfoorumia ja sen 27 jäsenjärjestöä aktiivisesta ja rakentavasta osallistumisesta uudistuksen valmisteluun. ”Tärkein lähtökohta on ollut toteuttaa uudistus siten kuin vammaiset itse ovat toivoneet”, arvioi Risikko.

Lisätietoja:
Lakimies Jaana Huhta, puh. (09) 160 74132, 050 5160669
Hallitusneuvos Riitta Kuusisto, puh. (09) 160 74360, 050 5390650

Paula Risikko
Sivun alkuun