Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Merenkulkijoiden eläketurvan taso säilyy ennallaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.11.2006 13.10
Tiedote -

Yksityisten alojen palkansaajia koskevat työeläkelait on merimieseläkelakia lukuun ottamatta yhdistetty työntekijän eläkelaiksi (TyEL), joka tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Tämän vuoksi myös merenkulkijoiden eläkelakia ehdotetaan uudistettavaksi ja selkeytettäväksi. Ehdotus perustuu nykyiseen merimieseläkelakiin ja uuteen työntekijän eläkelakiin. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 2. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Ehdotus on luonteeltaan pääosin tekninen. Uudessa merimieseläkelaissa otetaan huomioon TyEL:sta aiheutuvat sisällölliset muutostarpeet. Merenkulkijoiden eläketurvaa koskevat erityissäännökset vastaisivat asiasisällöltään nykyisiä säännöksiä ja muutenkin merenkulkijoiden eläketurvan taso säilyisi samanlaisena kuin nykyisin. Myös merimieseläkelain mukaisen eläketurvan rahoitus säilyisi entisellään. Merimieseläkekassan hallintoa ja varainhoitoa koskevia säännöksiä ajanmukaistettaisiin.

Ehdotetut muutokset helpottavat eläketurvan toimeenpanoa ja työntekijöiden oikeusturvaa. Eläkeotteen lähettäminen työntekijälle vuosittain lisäisi työntekijän tietoa eläketurvansa karttumisesta ja helpottaisi hänen mahdollisuuksiaan valvoa työeläkelakien mukaista vakuuttamista. Eläkeote lähetettäisiin työntekijälle ensimmäisen kerran viimeistään vuonna 2008. Vakuuttamista koskeva työantajan vuosi-ilmoitusmenettely korvattaisiin kuukausi-ilmoitusmenettelyllä.

Uuden merimieseläkelain voimaantulosta säädetään erillislailla merimieseläkelain voimaanpanosta. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. (09) 160 74338

Sivun alkuun