Hyppää sisältöön
Media

Medicinsk forskning i större utsträckning inför etisk förhandsbedömning

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 12.5.2010 11.29
Pressmeddelande -

Tillämpningsområdet för lagen om medicinsk forskning föreslås breddas så att syftet med medicinsk forskning även skulle omfatta ökande av information om hälsa. Om tillämpningsområdet breddas kan undersökningar som påverkar den undersöktas fysiska eller psykiska okränkbarhet utvärderas etiskt i större omfattning än tidigare. Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget onsdagen den 12 maj. Republikens president ämnar avge förslaget till riksdagen på fredagen.

Förhandsbedömningen av forskningsplaner centraliseras till etiska kommittéer vid universitetssjukvårdsdistrikten, varav det i Finland skulle finnas minst fem. Regionala kommittéer skulle förenhetliga förfaringssätt som gäller etisk förhandsbedömning. Dessa skulle vara självständiga i sitt arbete. 

Dessutom skulle man grunda en nationell medicinsk forskningsetisk kommitté, som skulle vara sakkunnig då det gäller forskningsetiska frågor, samt som skulle stöda, följa upp och styra arbetet inom de regionala kommittéerna. Den nationella kommittén skulle ge en forskningsetisk bedömning av alla kliniska medicinska undersökningar. Kommittén skulle vara underställd Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

I samband med förordningen begränsar man deltagande i medicinska undersökningar för sådana rättspsykiatriska patienter som inte bedömts vara otillräkneliga.

Behandlingen av ansökningar om forskningslov som gäller användningen av patient- och kundhandlingar inom social- och hälsovården föreslås centraliseras till Institutet för hälsa och välfärd om ansökan gäller flera kommuner, en samkommun eller handlingar inom privata sektorn. Centraliseringen förenhetligar tillståndsförfarandet och förkortar behandlingstiderna för ansökningarna.

Lagarna planeras träda ikraft den 1 oktober 2010.

Ytterligare uppgifter

Regeringsråd Päivi Kaartamo, tfn 09 160 74353Sivun alkuun