Hyppää sisältöön
Media

Marknadskontrollen av kemikalier koncentreras till Säkerhets- och kemikalieverk

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 4.4.2013 12.01
Pressmeddelande -

Marknadskontrollen enligt kemikalielagen föreslås bli koncentrerad till Säkerhets- och kemikalieverket. Enligt förslaget ska kemikaliemyndighetens uppgifter och arbetarskyddsmyndighetens uppgifter som gäller marknadskontroll överföras till verket. I framtiden blir marknadskontrollen avgiftsfri för verksamhetsutövarna.

En stor del av kemikalierna kommer ut på marknaden via stora aktörer, centralaffärer eller importörer. Koncentrering av marknadskontrollen till Säkerhets- och kemikalieverket kommer att förenhetliga ingripandet i verksamhet som strider mot bestämmelserna.

Tyngdpunkten i arbetarskyddsmyndighetens uppgifter kommer att ligga på tillsynen över förhållandena vid användningen av kemikalier och över att arbetsgivarna iakttar sina förpliktelser. Arbetarskyddsinspektören ska dock även kunna temporärt förbjuda utsläppande av kemikalier på marknaden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen samt den kommunala miljövårdsmyndigheten ska övervaka förhållandena vid användningen av kemikalier utifrån miljöskyddsperspektivet såsom hittills. Finlands miljöcentral ska övervaka efterlevnaden av vissa EU-förordningar och internationella överenskommelser.

Tullen ska ha till uppgift att övervaka att kraven för import och export uppfylls.

Regeringen lämnade torsdagen den 4 april en proposition om saken till riksdagen. Avsikten med den föreslagna nyakemikalielagen är att i synnerhet föreskriva om verkställigheten av EU:s kemikalielagstiftning i Finland. Till tillämpningsområdet för kemikalielagen hör Reach-förordningen, CLP-förordningen, biocidförordningen, tvättmedelsförordningen, PIC-förordningen, POP-förordningen samt förordningen om exportförbud för kvicksilver. De skyldigheter som föreskrivs i dessa förordningar är direkt förpliktande för företagen. I kemikalielagen föreskrivs om tillsynen över dessa förordningar och om övriga myndighetsförpliktelser.

Genom lagen verkställs också bestämmelserna om tillsynen över EU:s nya biocidförordning, övriga myndighetsförpliktelser och påföljder samt föreskrivs om behörighetskraven för skadedjursbekämpare.

Avsikten är att den nya kemikalielagen träder i kraft 1.9.2013.

Ytterligare uppgifter

Marilla Lahtinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 313På vår webbplatser

Kemikalier

Sivun alkuun