Hyppää sisältöön
Media

Mängden miljögifter i bröstmjölken minskar

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 6.6.2013 6.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsoministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar

Resterna av miljögifter i bröstmjölken minskar år för år i Finland. Dioxin- och PCB-föreningshalterna har minskat med en femtedel och halterna av bromerade flamskyddsmedel (PBDE) har halverats under de senaste fem åren.

Det är viktigt att utreda mängden miljögifter i bröstmjölken, eftersom spädbarn i förhållande till sin storlek i klart högre grad exponeras för dessa gifter, rentav tjugofalt i jämförelse med vuxna.

Institutet för hälsa och välfärd har på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet utrett mängden miljögifter i bröstmjölken under åren 2011 och 2012. Bröstmjölksprover för att fastställa mängden permanenta fettlösliga miljögifter insamlades av 200 nyligen förlösta mammor i Helsingfors, Kuopio och Rovaniemi.

Resultaten jämfördes med motsvarande undersökningar från 1987, 1994, 2000 och 2005 och de visar att dioxin- och PCB-föreningshalterna i finländska mammors bröstmjölk har minskat stadigt under de senaste 25 åren. Utredningen ingår i ett projekt för uppföljning av miljögifter i bröstmjölken som handhas av Världshälsoorganisationen WHO.

Utredningen i Finland stärker för sin del den allmänna uppfattningen att halterna av de undersökta föreningarna i miljön och kosten har minskat och fortsättningsvis håller på att minska. Den största exponeringskällan för dessa miljögifter i Finland är fet fisk och fiskprodukter från Östersjön.

Undersökningens resultat utnyttjas även i det amningsfrämjande arbetet, inom vilket bröstmjölk rekommenderas som enda näring för barn upp till ett halvårs ålder och mammor uppmuntras att amma vid sidan om den övriga kosten tills barnet är minst ett år.

Tilläggsuppgifter

Hannu Kiviranta, edande forskare
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 6361
[email protected]

Jari Keinänen, direktör
Social- och hälsovårdsministeriet
tfn 029 516 3311
[email protected]

 Bilagor

Dioxin- och PCB-föreningshalter (pdf, 31 kB)

På andra webbplatser

Ett informationspaket på finska om miljögifter och deras exponeringsrisk finns på THL:s webbplats


 

 

Sivun alkuun