Hyppää sisältöön
Media

Man bör satsa på att minska sexualvåld

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 1.9.2010 10.02
Pressmeddelande -

I programmet för att minska våld mot kvinnor presenteras 66 förslag till konkreta åtgärder och linjedragningar för att minska våldet mot kvinnor. Programmets allmänna åtgärder, såsom till exempel lärokurser avsedda för elever, riktas till grupper eller hela befolkningen. Utvalda åtgärder, såsom till exempel en attityduppfostran som genomförs inom försvaret, riktas till riskgrupper. Med hjälp av verksamhet som presenteras i programmet hjälper man såväl våldsoffer som våldsaktörer. Idag offentliggör social- och hälsovårdsministeriet programmet och det presenteras på det XII nationella nätverksforumet i Rovaniemi för personer som möter närstående- och familjevåld i sitt arbete.

Upplevelsen av sexualvåld medför mycket skada och offret behöver mångsidigt stöd och hjälp för att klara sig. Genom programmet försöker man förbättra sexualvåldsoffrens ställning och den krishjälp och det stöd som erbjuds dem. I programmet föreslår man att en utvärdering av lagstiftningen som gäller sexualbrott ska utföras, att poliser, åklagare och domare ska utbildas, att den akuta hjälpen för sexualvåldsoffren i hälso- och sjukvården ska utvecklas och att hälso- och sjukvårdsmyndigheternas kunnande om arbetsmetoder ska ökas (såsom om mappen Den våldtagnas akuthjälp). När det gäller förbättrandet av offrets ställning är det också viktigt att reglera bestämmelserna om tagning och förvarande av rättsmedicinska prov.

Ett mål med programmet är att hindra att våldet upprepas. Detta kan till exempelvis göras genom att vägleda våldsaktören till hjälp i samband med att besöksförbud beviljas samt att erbjuda bättre stöd för den som skyddas av besöksförbudet. Man kan också ingripa i våldet genom att utveckla vårdformer både för våldsoffren och -aktörerna till exempel i samband med rusmedelsprogram. Genom att systematiskt bedöma risken för upprepat våld och genom att vidta behövliga åtgärder för att hjälpa den som hotas, kan man ingripa i det allvarliga våldet. Ett av målen med programmet är att ingripa i våldet förebyggande genom att påverka attityder och beteendemodeller. Detta förverkligas bland annat genom att man utvecklar material för barn och unga som stöd för en riktad säkerhetsuppfostran samt genom att distribuera information om Finlands lagstiftning, invandrarnas rättigheter och skyldigheter i samhället samt om servicesystemet.

Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten godkände 10.6.2010 ett tväradministrativt program som genomförs åren 2010-2015. Ministergruppen beslöt att ministerierna ska uppgöra en plan för verkställande för att genomföra de åtgärder som inte kräver tilläggsfinansiering. Varje ministerium bedömer möjligheterna för genomförande och finansiering av åtgärderna inom sina egna ramar. Institutet för hälsa och välfärd har under ledning av social- och hälsovårdsministeriet svarat för beredningen av programmet och i beredningen har justitieministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, utbildningsstyrelsen och polisstyrelsen deltagit samt ett stort antal organisationsrepresentanter och praktiska experter. I regeringens jämställdhetsprogram har man förbundit sig till utarbetandet av det tväradministrativa programmet.
Ytterligare uppgifter:

Utvecklingschef Minna Piispa, THL, tfn 020 610 7989, [email protected]

Sivun alkuun