Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lönekartläggningen som föreskrivs i lagen om jämställdhet måste preciseras

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.6.2013 7.48
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som har förberett justeringen av lagen om jämställdhet överlämnade sin proposition till kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki den 25 juni. Arbetsgruppen föreslår att en skild bestämmelse om lönekartläggning ska läggas till lagstiftningen. I den föreskrivs syftet med lönekartläggningen, som görs som en del av jämställdhetsplanen, förpliktelse att utreda orsakerna till tydliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt förpliktelse att rätta till de löneskillnader det inte finns någon acceptabel orsak till. På så sätt skulle innehållet i lagen bli mer bindande än i nuläget.

Jämställdhetsplanen måste göras upp i samarbete med företrädare för de anställda och enligt förslaget måste de ha tillräckliga möjligheter att påverka utarbetandet av planen. Dessutom skulle arbetsgivaren bli skyldig att informera de anställda om arbetsplatsens jämställdhetsplan och lönekartläggning. I fortsättningen måste man på arbetsplatserna utarbeta en jämställdhetsplan åtminstone vartannat år, medan det för närvarande är en årlig skyldighet. Om man på arbetsplatsen ändå fortsätter att göra upp en jämställdhetsplan varje år kan man även i fortsättningen lokalt komma överens om att göra en lönekartläggning minst vart tredje år.

Den föreslagna förändringen skulle klarlägga och precisera de bestämmelser som rör arbetsplatsens jämställdhetsplan och lönekartläggningen som utgör en del av den. En precisering av lagstiftningen är behövlig eftersom lönekartläggningen i praktiken har utförts på mycket olika sätt på olika arbetsplatser. Utöver innehållet i lönekartläggningen har det kommit fram förändringsbehov särskilt i fråga om information och personalrepresentanternas medverkan.

Professor Pentti Arajärvi har fungerat som ordförande för arbetsgruppen och i arbetsgruppen medverkade alla arbetsmarknadsorganisationer, SHM, jämställdhetsombudsmannens byrå och professor Kevät Nousiainen. I arbetsgruppens proposition ingår utlåtanden av Anja Nummijärvi, byråchef vid jämställdhetsombudsmannens byrå, och professor Nousiainen. Som bakgrund till arbetsgruppens arbete har man haft riksdagens utlåtanden om precisering av jämställdhetslagstiftningen, ramavtalet som arbetsmarknadsorganisationerna ingick 2011 samt regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015. Arbetsgruppens förslag sänds härnäst på remiss.

Ytterligare informationprofessor Pentti Arajärvi (arbetsgruppens ordförande), tfn 09 191 22818, fö[email protected]
regeringssekreterare Johanna Hautakorpi, tfn 0295 163 235, fö[email protected]

På vår webbplats

Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistaminen (STM:n raportteja ja muistioita 2013:21) Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistaminen (Työryhmä)

 

 

Sivun alkuun