Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lastenneuvolatyöstä valtakunnalliset suositukset

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.10.2004 7.22
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee lastenneuvoloiden työntekijöille tarkoitetun oppaan ”Lastenneuvola lapsiperheiden tukena”. Opas perustuu ministeriön asettaman asiantuntijaryhmän työhön. Samalla julkaistaan erillinen, kuntapäättäjille tarkoitettu osa oppaasta.

Uusi lastenneuvolaopas sisältää suuntaviivat kunnille kehittää lastenneuvolatoimintaa osana kunnan peruspalveluita. Oppaassa käsitellään neuvolatoiminnan sisältöä ja sen kehittämistä sekä neuvolatoiminnan järjestämistä ja johtamista. Lasten terveyden edistäminen ja sairauksien ja kehityshäiriöiden varhainen toteaminen ovat edelleen neuvolan perustehtäviä. Niiden rinnalle yhä tärkeämmiksi kysymyksiksi ovat nousseet vanhemmuuden ja koko perheen tukeminen. Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa neuvoloita käyttämään perhe- ja voimavaralähtöistä työotetta, järjestämään laajaa vertaistukitoimintaa sekä kiinnittämään huomiota parisuhteen vaalimiseen. Neuvoloiden tulisi kehittää toimintavalmiuksiaan varsinkin lapsen ja perheen erityistilanteissa. Erityisen tuen tarpeessa olevat perheet olisi tunnistettava nykyistä paremmin ja niille olisi tarjottava mahdollisuus tavallista kiinteämpään yhteistyöhön neuvolan kanssa, joko lisäämällä vastaanottokäyntejä tai kotikäyntejä. Näin toteutettaisiin varhaisen puuttumisen periaatetta, joka on yksi oppaan keskeisistä periaatteista. Neuvolassa työskentelevän perhetyöntekijän tekemien kotikäyntien avulla pystytään tukemaan erityistukea tarvitsevia perheitä ja ehkäisemään ongelmien pahenemista.

Yhteiskunnan muuttumisen myötä lapsen ja perheen pulmien ehkäiseminen ja hoitaminen edellyttävät yhä useammin suunnitelmallista ja moniammatillista yhteistyötä ja hoitopoluista sopimista. Yhteistyön varmistamiseksi STM ehdottaa perhepalveluverkoston luomista ja yhteistyön sisällyttämistä osaksi kunnan lapsipoliittista ohjelmaa. Tällaiset yhteistyörakenteet voivat palvella kaikkia perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. STM suosittelee, että kunta perustaisi laaja-alaisen suunnittelu- ja seurantaryhmän, joka raportoi lasten ja perheiden tilanteesta kunnan poliittisille päättäjille. Useimmissa kunnissa toimii jo lastenneuvolatyöryhmä, joka järjestää lasten jatkotutkimuksia ja varhaiskuntoutusta.

Lastenneuvolaoppaassa kuvatun työn toteuttamiseksi tarvitaan kunnan väestöön ja sen erityispiirteisiin nähden riittävästi henkilökuntaa. Oppaassa suositellaan, että yhtä terveydenhoitajaa kohden olisi enintään 340 alle 7-vuotiasta lasta silloin kun sijaista ei ole. Neuvolatoimintaan motivoituneen, siihen koulutetun ja siitä vastuuta ottavan kokopäivätoimisen lääkärin vastuulla saisi olla enintään 2 400 lasta.

Ruotsinkielinen käännös neuvolaoppaasta ilmestyy lähiaikoina.

Julkaisu Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14) on STM:n verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi > julkaisut > esitteet, oppaat.

Julkaisu Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:13) on STM:n verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi > julkaisut > julkaisut, selvitykset, monisteet. Julkaisua myy Edita.

Lisätietoja:
Lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM, puh. 09-160 74030
Ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, STM, puh. 09-160 74036
Ylitarkastaja Maire Kolimaa, STM, puh. 09-16074138
Lastentautien erikoislääkäri Elina Hermanson, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, puh. 050-5638308

 

Sivun alkuun