Hyppää sisältöön
Media

Lasten ja nuorten laajat terveystarkastukset ehkäisevät ongelmia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2008 6.00
Tiedote -

Terveystarkastukset on toteutettava koko maassa samoina ikäkausina ja niiden sisältöjen pitää olla riittävän yhteneväisiä, kuitenkin ottaen huomioon yksilölliset tarpeet. Laajoja terveystarkastuksia pitäisi järjestää yhteensä seitsemän kertaa. Näin toteaa työryhmä, joka luovutti tänään peruspalveluministeri Paula Risikolle ehdotuksensa neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetuksesta.

Työryhmän ehdotuksessa painottuu varhaisen puuttumisen ja erityisen tuen tarpeen huomioon ottaminen. Siksi kouluterveydenhuolto on sidottava tehokkaammin osaksi oppilashuoltoa ja opiskeluterveydenhuolto osaksi opiskelijahuoltoa. Asetusehdotus lisää aloitteellista yhteistyötä päivähoidon, lastensuojelun, opetustoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Myös lasta odottavalle perheelle laaja terveystarkastus

Laajat terveystarkastukset ovat monipuolisia, syvennettyjä tarkastuksia, joissa arvioidaan lapsen tai nuoren terveydentilan lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia. Työryhmä ehdottaa, että myös lasta odottavalle perheelle onjärjestettävä laaja terveystarkastus. Tämä ei kuitenkaan edellyttäisi uutta käyntikertaa, vaan odottavan äidin yhtä käyntiä on tarkoitus laajentaa kattamaan koko perheen hyvinvoinnin tarkastelu.

Laajoja terveystarkastuksia ehdotetaan järjestettäväksi odotusajan lisäksi kolme ennen kouluikää ja kolme peruskoulun aikana. Niiden ajankohtien täsmentämisellä halutaan varmistaa, että tarkastukset tehdään koko maassa samoina ikäkausina ja vertailukelpoisesti ja että tehostettua huomiota kiinnitetään koko perheen hyvinvointiin.

Erityinen painotus on 8-luokkalaisten laajassa terveystarkastuksessa, jossa selvitetään myös nuoren tulevaisuudensuunnitelmia ja mahdollista syrjäytymisvaaraa.

Lapsille ja nuorille ehkäiseviä palveluja aiempaa tasavertaisemmin

Lastenneuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa on ohjeistettu sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin vuosina 2002-2006 laatimin kansallisin oppain. Lisäksi kouluterveydenhuoltoa varten on laadittu laatusuositus vuonna 2004.

Tehtyjen selvitysten mukaan neuvolatyötä, kouluterveydenhuoltoa ja opiskeluterveydenhuoltoa toteutetaan terveyskeskuksissa varsin kirjavasti ja ehkäiseviä terveyspalveluja, erityisesti kouluterveydenhuoltoa, on supistettu huomattavasti alle asiantuntijoiden suositusten. Ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen heikkeneminen lisää hoidon tarvetta ja kustannuksia tulevaisuudessa. Alueellisen tasa-arvon varmistamiseksi on tarpeellista laatia sitovat säädökset suositusten ja oppaiden lisäksi.

Asetus velvoittaisi kuntia järjestämään ja tarjoamaan mahdollisuuden osallistua terveystarkastuksiin, mutta lapselle, nuorelle ja perheelle ne eivät olisi pakollisia. Määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien lasten tilanne ja perheen tuen tarve on kuitenkin syytä selvittää. Tutkimusten perusteella tiedetään, että tarkastuksista poisjääneiden riski syrjäytymiseen on suurempi kuin niihin osallistuneilla.

Työryhmän ehdotuksen mukaan asetus tulisi voimaan 1.7.2009 ja kunta olisi velvollinen järjestämään asetuksessa tarkoitetut määräaikaiset terveystarkastukset viimeistään 1.1.2011. Työryhmän asetusluonnos lähetetään lausuntokierrokselle.

Työryhmän ehdotus on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla www.stm.fi

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Merja Saarinen, puh. (09) 160 74030, 050 563 4796

Ylitarkastaja Maire Kolimaa, puh. (09) 160 74138, 050 524 5256

Ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, puh. (09) 160 74036, 050 5145279

Sivun alkuun