Hyppää sisältöön
Media

Lapsen näkökulma tärkein uudistuvassa varhaiskasvatusta koskevassa laissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2009 11.36
Tiedote -

Lapsen etu ja oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sekä vanhempien ja julkisen varhaiskasvatuksen tasavertainen kasvatuskumppanuus täytyy nostaa uudistuvan lainsäädännön lähtökohdiksi, korostetaan Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia -raportissa, jonka on laatinut varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jaosto varhaiskasvatuslainsäädännön kehittämiseksi. Jaosto luovutti raporttinsa 20. elokuuta 2009 neuvottelukunnalle.

Raportissa tehdään lukuisia ehdotuksia nykyisen päivähoitolain uudistamiseksi. Erityisesti keskiöön nostetaan lasten ja henkilöstön määrää koskevan sääntelyn tarkentaminen sekä henkilöstörakenteen muuttaminen päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Tarkoituksena on turvata lapsen oikeus hoitoon sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeen hänen kehitystasonsa ja muut edellytykset huomioon ottaen.

Jaosto ei ollut yksimielinen ja raporttiin liittyy eriäviä mielipiteitä. Erimielisyydet koskivat perhepäivähoidon lapsiryhmää viidennen osapäivähoidossa olevan lapsen osalta, kolmen hoitajan ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden muuttamista vastaamaan päiväkodin henkilöstömitoitusta, henkilöstörakennetta ja kelpoisuusehtoja sekä päiväkodin henkilöstörakennetta ja kelpoisuuksia.

Varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö vaatii uudistamista

Viimeisen kymmenen vuoden aikana monet eri työryhmät ja toimijat ovat esittäneet päivähoitolain uudistamista.Uudistuksen tarvetta on perusteltu sillä, että suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä ja sen yhteiskunnallinen toimintaympäristö ovat vuonna 1973 säädetyn päivähoitolain säätämisen jälkeen muuttuneet voimakkaasti. Laki ei enää lähtökohdiltaan, sisällöltään, terminologialtaan eikä edes säädösteknisesti vastaa nykypäivän vaatimuksia. Myös pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelmassa todetaan päivähoitolain uudistaminen.

Varhaiskasvatuspalveluissa yhdistyvät lapsen oikeudet varhaiskasvatukseen sekä vanhempien oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Lukuisten tutkimusten mukaan korkeatasoisella varhaiskasvatuksella on merkittäviä vaikutuksia lasten hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle. Hyvällä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudella edistetään muun muassa lapsen myönteistä minäkäsitystä, lapsen sosiaalisia taitoja sekä ajattelun kehitystä. Varhaiskasvatuksessa myös tarjotaan varhaista tukea, ehkäistään ja korjataan kehityksen viiveitä ja oppimisen vaikeuksia.

Raportti neuvottelukunnan käsittelyyn ja hyödynnettäväksi lainsäädäntövalmistelussa

Neuvottelukunta käsittelee jaoston raporttia syksyn kuluessa ja antaa asiasta myöhemmin oman kannanottonsa. Jaoston raporttia sekä neuvottelukunnan kannanottoa hyödynnetään varhaiskasvatuslainsäädännön laatimisen yhteydessä. Esitykset vaativat vielä jatkovalmistelua muun muassa kustannusvaikutusten ja henkilöstön koulutustason  ja rakenteen tarkistusten osalta. Neuvottelukunta myös pohtii keinoja avoimien varhaiskasvatuspalveluiden lisäämiseksi sekä päivähoidon ja esiopetuksen yhteensovittamisen sujuvoittamiseksi.

Koska esityksillä on sekä kustannusvaikutuksia että henkilöstön koulutustasoon liittyviä vaikutuksia uudistusten toteuttaminen vaatii useita vuosia. Uudistusten toteuttaminen voidaan käynnistää aikaisintaan vuonna 2011.

STM käynnistää laajan uudistuksen vuonna 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on käynnistää vuoden 2010 aikana laaja uudistus  varhaiskasvatusta koskevasta lainsäädännöstä, joka kattaisi julkiset varhaiskasvatuspalvelut eri muodoissaan. Laki takaisi oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille lapsille asuinpaikasta ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta sekä edistäisi monimuotoisten varhaiskasvatuspalveluiden syntymistä ja turvaisi niiden toiminnan edellytykset. Lain tarkoituksena olisi antaa vanhemmille mahdollisuus valita heidän tilanteeseensa ja heidän lapsilleen sopivin päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelu, mahdollistaa vanhempien työssäkäynti sekä luoda nykyistä joustavampi ja saumaton polku päivähoidon ja esiopetuksen varhaiskasvatuksesta kouluun.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja, osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Sillanaukee, puh. (09) 160 73313
Varhaiskasvatuslainsäädännön kehittämisjaoston puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, puh. (09) 160 73773
Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, puh (09) 160 73227


Muualla palvelussamme
Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jaosto varhaiskasvatuslainsäädännön kehittämiseksi (STM:n selvityksiä 2009:28) Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta

Sivun alkuun