Hyppää sisältöön
Media

Lagstadgad skyldighet för FPA att ordna rehabiliteringspsykoterapi

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 20.5.2010 10.21
Pressmeddelande -

Den numera enligt prövning av Folkpensionsanstalten ersatta rehabiliteringspsykoterapin föreslås ordnas som lagstadgad verksamhet i fortsättningen. Anslagsbrist skulle inte längre begränsa nya klienters tillgång till psykoterapin som ordnas av Folkpensionsanstalten. Dessutom skulle man ha rätt att söka ändring i ersättningsbeslutet. Regeringens beslöt torsdagen den 20 maj om innehållet i ett lagförslag i ärendet. Republikens president ämnar ge förslaget till riksdagen på fredagen.

Enligt lagförslaget skulle Folkpensionsanstalten i fortsättningen ersätta rehabiliteringspsykoterapi åt alla som uppfyller kraven för beviljande av servicen. Kraven för beviljande skulle vara desamma som för den nu enligt prövning ersatta psykoterapin. Rehabiliteringspsykoterapi skulle ersättas för 16-67 åriga personer, vars arbets- eller studieförmåga är hotad på grund av problem med den mentala hälsan. Målet med psykoterapin är att återfå eller förbättra arbets- eller studieförmågan. Att detta mål troligen kan uppnås genom rehabiliteringen är ett krav för att kunna få ersättning för psykoterapin.

Den ersättningsgilla rehabiliteringspsykoterapin skulle alltid grunda sig på en individuell rehabiliteringsplan. Ersättning förutsätter också att den sökande har vårdats på lämpligt sätt i tre månader och att en specialläkare i psykiatri har bedömt dennes rehabiliteringsbehov. Med lämplig vård avsesvård enligt god vårdpraxis, i vilken det ingår nödvändig medicinsk, psykiatrisk och psykoterapeutisk undersökning och vård. Ansvaret för patienternas helhetsvård skulle även efter reformen huvudsakligen hållas inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Genom ett beslut skulle rehabiliteringspsykoterapi om högst 80 gånger per år och högst 200 gånger på tre år ersättas. Kostnaderna för psykoterapin skulle ersättas enligt en genom förordning fastställd ersättningsnivå. Den andel som överstiger ersättningsnivån skulle betalas av den som deltar i rehabiliteringen.

Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsutgifter betalas via sjukvårdsförsäkringen, vars kostnader till hälften finansieras av staten och till hälften med avkastning från den försäkrades sjukförsäkringspremier. Genom reformen skulle sjukvårdsförsäkringsutgifterna år 2011 öka med uppskattningsvis 6,6 miljoner euro. Reformen är en del av Kommittén för en reform av den sociala tryggheten, SATA:s förslag.

Lagarna planeras träda ikraft 1 januari 2011.

Ytterligare uppgifterRegeringssekreterare Sanna Pekkarinen, tfn 09 160 73174

Sivun alkuun