Hyppää sisältöön
Media

Lääkealan kehittämistyö käynnistyi ministeri Pekosen sidosryhmätapaamisella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2020 16.28
Tiedote 215/2020

Ministeri Pekonen järjesti sidosryhmätapaamisen lääkehuollon toimijoille 22.9.2020. Tapaamisessa kuultiin toimijoiden näkemyksiä lääkeasioiden tiekartan eri kokonaisuuksista. Ministeri Pekonen asetti myös poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän, joka seuraa ja tukee lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa ja kehittämistoimenpiteiden valmistelua.

Hallitus on sitoutunut uudistamaan lääkehuollon kokonaisuutta sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin sisältyvän tiekartan mukaisesti. Tiekartta on toimintasuunnitelma, ja sen avulla voidaan myöhemmin myös tarkastella tavoitteiden toteutumista. Lääkeasioiden tiekartan toimenpiteet ulottuvat myös seuraavalle kahdelle hallituskaudelle.

Kevään kehysriihen päätösten mukaan lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoon on varattu rahoitusta vuodesta 2021 alkaen. Tämä mahdollistaa lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon käynnistymisen täysimittaisesti. 

Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: 

  • Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen
  • Apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittäminen 
  • Tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittäminen 

”Toimialan asiantuntemus ja osaaminen ovat arvokasta pääomaa ratkaisuja etsittäessä ja järjestelmää kehitettäessä. Vuorovaikutteinen keskusteluyhteyden on tarkoitus jatkua aktiivisena koko kehittämistyön ajan. Lääkealan uudistamisessa ensisijaista on pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus saada tarkoituksenmukainen lääkehoito. Lääkkeiden käyttäjien maksurasitusta ei tulla kasvattamaan”, sanoo ministeri Pekonen.

Ohjauksen ja rahoituksen kehittämisen tavoitteena lääkkeiden järkevä käyttö ja kustannusten hallinta

Lääkealan kehittämistyön yksi tavoitteista on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta. 

Paremmalla ohjauksella ja tietopohjalla voidaan varmistaa uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto ja edistää lääkkeiden järkevää käyttöä. Tavoitteena on vahvistaa kansallista ohjausta ja tukea alueellisen ohjauksen muodostamista.

Ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän yhtäaikaisella kehittämisellä tuetaan sellaisia lääkehoitoja ja palveluita, jotka edistävät väestön työ- ja toimintakyvyn säilyttämistä ja omatoimista selviytymistä. 

Lääkehoitojen kansallisilla arvioinneilla luodaan puitteet yhdenvertaisen lääkehoidon toteuttamiselle. Tavoitteena on, että julkisesti rahoitettu lääkehoidon kokonaisuus määrittyy lääketieteellisin perustein, näytön ja kustannusvaikuttavuuden arvion perusteella.


Apteekkitalouden uudistaminen edellyttää apteekkijärjestelmän tarkastelua kokonaisuutena

Hallituskauden yli ulottuvassa uudistuksessa apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämisen tavoitteena on pienentää apteekkijärjestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksista. Lääkkeiden saatavuus, palveluiden saavutettavuus tai rationaalisen lääkehoidon toteutuminen eivät kuitenkaan saa vaarantua. Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. 

Apteekkijärjestelmän uudistuksessa otetaan huomioon lääkkeen käyttäjien ja yhteiskunnan näkökulma. Tarkoituksena on määritellä lääkkeiden vähittäisjakelun tavoite ja tehtävät, ja niiden pohjalta selvittää kehittämistarpeet. Kehittämistyössä otetaan huomioon, että asianmukaisen ja turvallisen lääkehoidon varmistaminen edellyttävät vahvaa sääntelyä apteekkitoimintaan ja lääkkeiden myyntiin.

Viime hallituskaudella rauenneiden hallitusten esitysten uudelleen valmistelu on käynnissä ja hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi on tarkoitus antaa ennen joulua 2020. Esityksessä ehdotetaan muun muassa apteekkitoimintaa koskevia muutoksia ja sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköille oikeutta ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa.


Paremmalla tiedonhallinnalla vaikuttavampaa, laadukkaampaa, turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa hoitoa

Lääkehoidosta ja -valmisteista muodostuu paljon tietoa eri vaiheissa. Tieto on nykyjärjestelmissä kuitenkin hajallaan, eikä kattava ja ajantasainen tieto ole aina saavutettavissa. 

Tavoitteena on, että tieto olisi paremmin saavutettavissa ja käytettävissä oikea-aikaisesti ja tietoturvallisesti. Näin tietoa voitaisiin hyödyntää lääkehoidon prosesseissa, hallinnollisissa prosesseissa sekä ohjauksessa, johtamisessa, kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa ja tutkimuksessa.

Tavoitteena on myös kehittää parempia digitaalisia välineitä ja palveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, että lääkkeiden käyttäjien tarpeisiin. Nämä tavoitteet tukevat mm. turvallisen ja onnistuneen lääkehoidon toteuttamista. 

Lääkityslistaa koskeva lainsäädäntömuutosten valmistelutyö on aloitettu osana lääkehoidon tiekartan mukaista toimintaa. Valtakunnallisen ajantasaisen kokonaislääkityksen listan käyttöönottotavoite on asetettu vuoteen 2024. Lääkityslistan kaikki suunnitellut sisällöt ja toiminnallisuudet sisältävä käyttöönotto tapahtuu vaiheittain laajentuen vuoteen 2029 asti. Tällä hallituskaudella valmisteltu ja vaiheistettu lähestymistapa mahdollistaa joustavan kehittämisen ja etenemisen osatavoitteiden kautta täysimääräiseen lääkityslistan käyttöönottoon. Lääkityslistan eri vaiheiden käyttöönoton toteutuminen edellyttää lääkelainsäädännön uudistamista tiedonhallinnan osalta.

Ministeri Pekonen asetti poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän

Koordinaatioryhmä seuraa ja tukee lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa ja kehittämistoimenpiteiden valmistelua. Koordinaatioryhmä perustaa tarpeelliseksi katsomansa jaokset tiekartan toimeenpanon ja valmistelun tueksi. Koordinaatioryhmän jäsenet ovat eri ministeriöistä ja virastoista. Ryhmä voi kutsua tarvittaessa asiantuntijoita työn tueksi. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta, valmistelusta ja hallituksen esitysten antamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Elina Asola, puh. 0295 163 437
Erityisasiantuntija Sari Palojoki, puh. 0295 163 456 (tiedonhallinta)

Sivun alkuun