Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kommuninfo: Arvoden och ersättningar för familjevård 2016

Social- och hälsovårdsministeriet
3.12.2015 13.22
Nyhet

Arvodena och ersättningarna för familjevård förändras från och med 1.1.2016. Vårdarvodets minimibelopp stiger till 691,25 euro. Vårdarvodets minimibelopp enligt 16 § i familjevårdslagen (263/2015) höjs per person i familjevård till 691,25 euro per kalendermånad fr.o.m. 1.1.2016.

År 2015 var vårdarvodets minimibelopp enligt familjevårdslagen 686,25 euro per månad. Beloppet av vårdarvoden justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Den lönekoefficient som fastställts för år 2015 är 1,363 och den som fastställts för år 2016 är 1,373. Därmed höjs vårdarvodets minimibelopp med 0,73 procent jämfört med nivån för år 2015 fr.o.m. 1.1.2016.

Kommunerna kan även betala högre vårdarvode än minimibeloppet på 691,25 euro. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet.

Om man i ett uppdragsavtal har kommit överens om att vårdarvodet är högre eller lägre än minimibe-loppet höjs vårdarvodets belopp på grund av indexjustering med 0,73 procent fr.o.m. 1.1.2016.

Kostnadsersättning och startersättning

De kostnadsersättningar och startersättningar som betalas till familjevårdare ska enligt 19 § i familjevårdslagen justeras kalenderårsvis vid ingången av året i enlighet med den årliga ändringen av levnadskostnadsindex för oktober föregående år (oktober 1951=100). Poängtalet för levnadskostnadsindex för oktober 2014 var 1916 och 1911 för oktober 2015. Poängtalet har sjunkit med cirka 0,26 procent. Ersättningarnas minimibelopp enligt familjevårdslagen ska nu justeras så att det motsvarar förändringen av poängtalet för levnadskostnadsindex.

Fr.o.m. 1.1.2016 är kostnadsersättningens minimibelopp enligt 17 § i familjevårdslagen 409,59 euro. Även andra kostnadsersättningar än kostnadsersättningens minimibelopp ska justeras så att de motsvarar förändringen av poängtalet för levnadskostnadsindex fr.o.m. 1.1.2016.

Även startersättningens maximibelopp enligt 18 § i familjevårdslagen ska justeras så att det motsvarar förändringen av poängtalet för levnadskostnadsindex. Fr.o.m. 1.1.2016 är startersättningens maximibelopp 2 908,85 euro per person i familjevård.

För mer information

Jurist Erkki Papunen, tfn 0295 163298, [email protected]

Sivun alkuun