Hyppää sisältöön
Media

Konedirektiivi uudistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2006 7.15
Tiedote -

EU hyväksyi uuden konedirektiivin huhtikuussa 2006. Uuden konedirektiivin tavoitteena on yksinkertaistaa valmistajalle asetettuja velvoitteita sekä poistaa vanhan direktiivin ongelmallisia kohtia. Konedirektiivin soveltamisaluetta on laajennettu ja samalla on poistettu viimeisiä konekaupan teknisiä esteitä.

EU:n jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön. Lainsäädäntöuudistukset on saatava voimaan 2008 keväällä. Konevalmistajien on noudatettava uuteen konedirektiivin pohjautuvaa lainsäädäntöä 2009 marraskuusta alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee uuteen konedirektiivin pohjautuvat lainsäädäntöuudistukset.

Mikä konedirektiivi on?

EU:n konedirektiivillä on yhdenmukaistettu koneiden turvallisuusvaatimukset. Turvallisuusmääräysten yhdenmukaistamisella on haluttu varmistaa Euroopan Unionin sisämarkkinoiden toimivuus. Direktiivin lähtökohtana on koneiden korkea turvallisuustaso. Konedirektiivissä asetetaan velvoitteet koneen valmistajalle huolehtia siitä, että koneet suunnitellaan ja rakennetaan konedirektiivin mukaisesti. Valmistaja osoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja koneeseen kiinnittämällään CE-merkinnällä, että laite on konedirektiivin mukainen. Vanha konedirektiivi tuli Suomessa voimaan Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen 1994.

Konedirektiiviä sovelletaan laajasti melkein kaikkiin koneisiin. Uusina koneryhminä soveltamisalueeseen on nyt lisätty rakennushissit sekä pulttipistoolit. Rajanvetoa sähkölaitteisiin ja hisseihin on selvennetty. Esimerkiksi vammaisnostimet kuuluvat nyt konedirektiivin soveltamisalaan. Maataloustraktorit kuuluvat työturvallisuuden osalta myös konedirektiiviin.

Vanhassa konedirektiivissä ongelmallisena on ollut puolivalmisteisen koneen turvallisuuden varmistaminen. Nyt puolivalmisteisen koneen valmistajan on toimitettava koneen mukana konetta koskevia tietoja, jotka auttavat lopullisen koneen valmistajaa arvioimaan riskejä sekä huolehtimaan turvallisuudesta.

Vanhassa konedirektiivissä tietyt koneet on luokiteltu erittäin vaarallisiksi ja niiden osalta on edellytetty turvallisuuden varmistamista erityisin toimenpitein joko valmistamalla kone eurooppalaisen standardin mukaisesti tai hankkimalla koneelle kolmannen osapuolen tyyppitarkastus. Uudessa direktiivissä vaihtoehdoksi tulee kolmannen osapuolen hyväksymä valmistajan laatujärjestelmä.

Viranomainen valvoo jälkikäteen

Konedirektiivin viranomaisvalvonta on jälkikäteistä eli niin sanottua markkinavalvontaa. Markkinavalvontaa eli koneen turvallisuuden arviointia voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun valmistaja on asettanut koneen myytäväksi tai kone on otettu työpaikalla käyttöön. Jotta jälkikäteinen valvonta olisi jäsenmaissa tehokasta, markkinavalvontavelvoite on kirjoitettu direktiiviin. Uudessa direktiivissä asetetaan jäsenmaille velvoite valvoa myynnissä olevien koneiden turvallisuutta, nimetä viranomainen tekemään valvontaa sekä ilmoittaa komissiolle valvontaviranomaisista.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Leo Suomaa, puh. (09) 160 73102 tai 040 506 5450
Yli-insinööri Tuiri Kerttula puh. (03) 262 72541 tai 050 593 4671

Sivun alkuun