Hyppää sisältöön
Media

Kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi suosituksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2012 9.00
Tiedote -

Väestön ja työntekijöiden altistumisesta kemikaaleille ja haitallisten aineiden ympäristökuormituksesta tarvitaan lisää tietoa. Nämä suositukset sisältyvät ehdotukseen kansalliseksi kemikaaliohjelmaksi. Ehdotus luovutettiin tänään ympäristöministeri Ville Niinistölle.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö tiedottavat

Vaarallisia kemikaaleja koskevasta ohjelmasta (2006) on tehty väliarviointi, jonka perusteella ohjelmaa ja sen suosituksia on tarkistettu. Tavoite on, etteivät kemikaalit aiheuta Suomessa merkittävää terveys- ja ympäristöhaittaa vuonna 2020.

Ohjelmassa esitetään suosituksia, joiden avulla kemikaalien aiheuttamaa haittaa kuluttajalle, kansan- ja työterveydelle sekä ympäristöön voidaan vähentää. Uusina suosituksina esitetään muun muassa, että nanomateriaaleista, kemikaalien yhteisvaikutuksista sekä hormonitoimintaa häiritsevistä aineista tarvitaan lisää tutkimusta, jotta näiden aiheuttamia mahdollisia riskejä osataan vähentää.

Altistuminen kemikaaleille ja päästöt selvitettävä

Ihmiset altistuvat eri kemikaaleille sisä- ja ulkoilman, ravinnon ja juomaveden ja kulutustuotteiden esimerkiksi kosmetiikan välityksellä. Monessa työympäristössä altistutaan haitallisille kemikaaleille. Väestön kemikaali altistumista samoin kuin haitallisten aineiden ympäristöseurantaa ja päästöjen vaikutusten tarkkailua pitää tehostaa. Lisätietoa tarvitaan esimerkiksi jätevesien sisältämistä haitallisista aineista sekä kasvinsuojeluaineiden käytön jakaantumisesta Suomessa.

Kemikaaliriskejä voidaan vähentää tuotesuunnittelulla, jossa otetaan huomioon myös jätehuolto ja kierrätys. Myös julkisia hankintoja koskevia ohjeita tulee kehittää, jotta kemikaalien aiheuttamat riskit vähenevät. Suosituksilla edistetään haitallisimpien aineiden vapaaehtoista korvaamista.

Kemikaalitiedon jakaminen tärkeää

Kemikaalisäädökset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosina. EU:n kemikaaliasetus (REACH) ja EU-asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) ovat tuoneet toiminnanharjoittajille ja viranomaisille uusia tehtäviä ja rooleja. Etenkin REACH-asetuksen kautta saadaan paljon tietoa, jonka hyödyntämistä on parannettava. Suosituksissa kiinnitetään erityistä huomiota viestintään ja käytännönläheiseen kemikaalitiedon välittämiseen sekä viranomaisyhteistyöhön.

Yritykset ovat keskeisessä asemassa kemikaalien ympäristö- ja terveysriskejä hallittaessa. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kemikaalien riskinarviointia ja -hallintaa voidaan parantaa tukemalla näitä REACH-asetuksen ja CLP- asetuksen toimeenpanossa ja kehittämällä tarvittavia työkaluja.

Ohjelman väliarviointi ja tarkistus on toteutettu ympäristöministeriön asettamassa laajassa työryhmässä ja työpajoissa, joihin ovat osallistuneet keskeiset ministeriöt, virastot, tutkimus- ja asiantuntijalaitokset sekä alan järjestöt. Ehdotus tarkistetuksi kemikaaliohjelmaksi lähtee lausuntokierrokselle.

Lisätietoja

johtaja Jari Keinänen, STM, p. 050 354 7138, [email protected]

ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, YM, p. 050 461 8652, [email protected]

erikoissuunnittelija Jukka Ahtiainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, puh. 010 6052 004,  [email protected]


Muualla palvelussamme

Kemikaalit valvonnassa
Työryhmän ehdotus: Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma - väliarviointi ja tarkistus 2012 (pdf, 2,743 kB)


Sivun alkuun