Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kehittämissuositukset mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.4.2007 11.20
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes ovat yhdessä julkaisseet mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämissuositukset, joiden avulla pyritään parantamaan asumisen ja kuntouttavien palvelujen laatua, selkeyttämään niiden muodostamaa kokonaisuutta ja yhdenmukaistamaan käytettyjä käsitteitä. Suosituksissa kerrotaan, millaisia palvelukokonaisuuksia on saatavilla ja mitä niiltä voidaan vaatia, jolloin kuntoutujalla ja hänen omaisillaan on paremmat mahdollisuudet osallistua kuntoutuksen suunnitteluun ja palvelujen kehittämiseen.

Lähtökohtaisesti mielenterveyskuntoutuja asuu omassa kodissaan. Jos hänellä ei ole käytössään soveltuvaa asuntoa, häntä avustetaan hankkimaan sellainen. Tarvittaessa hänelle järjestetään tukiasunto tai palveluasuminen tarkoitukseen varatussa asumispalveluyksikössä. Asumismuodosta riippumatta mielenterveyskuntoutujalle järjestetään kuntouttavia palveluja, joilla tuetaan hänen kuntoutumistaan ja itsenäistä selviytymistään.

Kehittämissuosituksissa asumismuodot on jaettu kolmeen ryhmään: tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Suosituksissa määritellään asumismuotoihin liittyvät ominaispiirteet sekä tavoitteet tarvittavan henkilöstön määrästä ja rakenteesta.

Suosituksesta apua palvelujärjestelmän parantamiseen

Nyt julkaistu kehittämissuositus soveltuu sekä julkisten että yksityisten palvelujen laadun kehittämiseen ja arviointiin. Sitä voidaan hyödyntää kunnissa esimerkiksi hankinnan ja tarjouspyynnön valmistelussa sekä lääninhallituksissa yksityisten palveluntuottajien lupahakemuksia käsiteltäessä tai toimintayksiköiden tarkastuksia suoritettaessa.

Mielenterveyspalvelujen järjestäminen jakautuu sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Palvelujen laatua voidaan kehittää järjestämällä palvelut suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Mielenterveyskuntoutujan asumisesta ja kuntouttavista palveluista tulisi muodostua toiminnallinen kokonaisuus, joka tukee kuntoutujan itsenäistä suoriutumista eri elämäntoiminnoissa.

Kehittämissuosituksissa ehdotetaan, että henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyisivät kuntoutujien tarpeiden mukaan, ja palvelujen arviointiin ja valvonnan kehittämiseen satsattaisiin.

Omavalvontaan perustuva yksikkökohtainen laadun varmistaminen on palvelujen keskeinen kehittämisväline. Osana mielenterveystyön kokonaissuunnitelmaa kuntiin tulisi luoda sovitulla aikataululla asumispalvelujen arviointijärjestelmä.

Ongelmia ehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palvelujen avulla voidaan säästää korjaavien palvelujen kustannuksissa. Toimivat ja riittävät palvelut sekä asianmukaisesti järjestetty asuminen parantavat merkittävästi mielenterveyskuntoutujien elämänlaatua, ehkäisevät sairaalakierrettä ja edistävät sopeutumista ympäröivään yhteiskuntaan.

Asumista ja kuntoutusta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:13) on luettavissa ministeriön verkkosivuilla www.stm.fi > Julkaisut.

Lisätietoja: Ylilääkäri Timo Tuori (Stakes), puh. (09) 3967 2302 ja hallitussihteeri Lotta Silvennoinen (STM), puh. (09) 1607 3187

Sivun alkuun