Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kännedom om arbetslivet och företagshälsovården behöver ingå i hälso- och sjukv

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.6.2013 7.00
Pressmeddelande -

Enligt en arbetsgrupp som utrett utbildningen inom företagshälsovård ska i utbildningen för alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ingå tillräckligt med kännedom om arbetslivet och kunskaper om företagshälsovården. Därtill föreslår arbetsgruppen att heltidsprofessurer i arbetshälsa inrättas vid de fem universitet som tillhandahåller medicinsk utbildning. Universiteten ska svara för finansiering av professurerna. Arbetsgruppens slutrapport lämnades den 14 juni till statssekreterare Ulla-Maija Rajakangas.

Det anses också viktigt att de lagstadgade behörigheterna inom företagshälsovården registreras. Arbetsgruppen föreslår att uppgifter om de yrkesutbildade personerna inom företagshälsovården införs i ett register, där det är lätt att kontrollera behörigheterna. Detta skulle underlätta tillståndsmyndigheternas arbete.

Enligt arbetsgruppens åsikt säkerställs en långsiktig utveckling av området och kvaliteten på utbildningen bäst genom ett samarbete mellan utbildningsinstanserna. Fortsatt nätverkssamarbete mellan Arbetshälsoinstitutet, universiteten och yrkeshögskolorna understöds. På detta sätt kan man säkerställa att det finns tillräckligt med personer som avlagt högre högskoleexamen med inriktning på företagshälsovård även för chefs- och utvecklingsuppgifter, forskning och utbildning.

Arbetsgruppen behandlade också finansieringav specialistläkarutbildningen inom företagshälsovård. Som basis för finansieringen föreslås att man fortsätter med den nuvarande modellen med särskild finansiering fram till år 2017.

Social- och hälsovårdsministeriet och utbildnings- och kulturministeriet bereder som bäst en reform av styrningen av specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen, där man också kommer att ta ställning till finansiering av utbildningen. Utredningsarbetsgruppen ska lämna sin rapport före utgången av 2013.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte arbetsgruppen i november 2012 att utreda ordnande och finansiering av utbildningen inom företagshälsovård samt att dryfta medel att öka arbetslivskännedomen och kunskaperna om företagshälsovård bland de yrkesutbildade personerna.

Mer uppgifter

Kristiina Mukala, medicinalråd, SHM, tfn 0295 163 325
Marja-Leena Hiltunen, överinspektör, SHM, tfn 0295 163 332


Bilagor

Kompetent personal behövs för företagshälsovården! Säkerställande av utbildning och förstärkande av kompetens inom företagshälsovården. Slutrapport. (På finska)


På vår webbplats

Företagshälsovård och upprätthållande av arbetsförmågan

Sivun alkuun