Hyppää sisältöön
Media

Julkisen vallan käyttöä kunnallisessa terveydenhuollossa tarpeen selkeyttää

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2010 11.32
Tiedote -

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisena toimiva entinen oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on tänään ottanut kantaa julkisen vallan käyttöön terveydenhuollossa. Hän toteaa, että mikäli julkisen vallan käyttöä sisältäviä lääkärin tehtäviä annetaan muille kuin virkasuhteessa oleville lääkäreille, heidät on valtuutettava tehtäviin lain nimenomaisin säädöksin. Apulaisoikeusasiamies on edellyttänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä toimenpiteitä asiassa. STM ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat yhdessä päättäneet jatkotoimenpiteistä.

STM ja Valvira tiedottavat  

Valvira saattaa apulaisoikeusasiamiehen päätöksen tiedoksi terveyskeskuksille, sairaanhoitopiireille ja kunnille.

Terveydenhuollon valvontaviranomaisten tiedossa on, että virkasuhdetta edellyttävissä lääkärintehtävissä toimii vuokratyövoimaa. Valvira kokoaa yhdessä aluehallintovirastojen kanssa tilannetiedot siitä, miten laajasti terveydenhuollossa kunnissa ja kuntayhtymissä on toiminta järjestetty säännösten vastaisesti. Tarkasteltavia tilanteita ovat ne, joissa kunta on ulkoistanut terveyskeskuksen palvelut yksityiselle yritykselle tai terveyspalvelujen antamisessa käytetään vuokratyövoimaa. Selvitys pyritään saamaan valmiiksi huhtikuun 2010 loppuun mennessä. STM arvioi selvityksen perusteella ja apulaisoikeusasiamiehen linjaukset huomioon ottaen nykyisen lainsäädännön muutostarpeet.

STM:ssä on syksyllä 2009 aloitettu laaja, potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen ja itsemääräämisoikeuden rajoittamistilanteiden määrittelyyn liittyvä säädöshanke. Myös tässä hankkeessa otetaan huomioon eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kannanotto julkisen vallan käytön sekä julkisen hallintotehtävän sääntelystä.

STM on kuntatiedotteessa 8/2006 todennut, että julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä hoitavan lääkärin pitää olla aina virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään, ja Valvira ja lääninhallitukset (nykyiset aluehallintovirastot) ovat useassa yhteydessä muistuttaneet kuntia asiasta. Edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa on aina oltava käytössä järjestelmä, esimerkiksi takapäivystys, jonka avulla virkalääkäri saadaan tarvittaessa paikalle.

Lainsäädännön mukaan vain virkalääkärillä on oikeus julkisen vallan käyttöön

Hoidolliset toimenpiteet eivät yleensä merkitse julkisen vallan käyttöä. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun kyse on sellaisista huollon ja hoidon yhteydessä toteutetuista toimista, joilla rajoitetaan yksilön vapautta eli selkeästi puututaan yksilön perustuslaissa turvattuihin perusoikeuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi päätökset eristämisestä tartuntatautilain perusteella tai eräät mielenterveyslaissa säädetyt terveyskeskuslääkärin tehtävät sekä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon liittyvät päätökset.

Voimassa olevan lainsäädännön perusteella kunta voi hankkia sellaisia palveluita, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä, vain toiselta julkisyhteisöltä ja siten, että tällaisia toimia hoitavat henkilöt ovat julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Kun kunta on laissa velvoitettu hoitamaan tehtävää, johon liittyy julkisen vallan käyttöä, kunta ei voi ilman lain antamaa valtuutta siirtää tehtävän hoitamista yksityiselle palvelujen tuottajalle. Nykyisessä lainsäädännössä ei tällaista valtuutta ole.

Lisätietoja

Johtaja Eija Koivuranta, STM, puh. (09) 160 74350, 050 5741775
Johtaja Tarja Holi, Valvira, puhelin (09) 77292102, 0400 838713
Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Valvira, puhelin (09) 77292100, 050 5599169
Hallitusneuvos Päivi Kaartamo, STM, puh. (09) 160 74353, 050 340 5546Muualla verkossa

Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote 5.3.2010  

 

Sivun alkuun